Bättre funktionalitet i små badrum - förstudie och planeringsprojekt

Diarienummer 2013-04591
Koordinator Micasa Fastigheter i Stockholm AB
Bidrag från Vinnova 317 633 kronor
Projektets löptid oktober 2013 - april 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med förstudien var att ta reda på om det finns ett behov av, och en marknad för, nya badrumslösningar som kan bidra till mer tillgängliga och användbara små badrum utifrån användarnas och fastighetsägarnas behov. Målet var att ta fram ett beslutsunderlag för att avgöra om en innovationsupphandling är ett lämpligt sätt att öka förutsättningarna för fastighetsägare att kunna renovera små badrum så att de blir mer tillgängliga. Förstudien pekar på att det krävs andra åtgärder istället för en innovationsupphandling som kan bidra till att öka tillgängligheten i små badrum.

Resultat och förväntade effekter

Förstudien låg till grund för beslutet att inte gå vidare med en innovationsupphandling. För att öka tillgängligheten i badrum krävs andra åtgärder än enbart utveckling av nya produkter och lösningar. Det krävs, nya finansieringsformer , studier som kan ligga till grund för samhällsekonomiska analyser och kunskapsspridning. Tillvägagångssätt och kostnader för tillgänglighetsåtgärder bör utredas, ansvaret rörande tillgänglighet i boendet måste förtydligas, det krävs ett helhetsperspektiv och arbeta med möjligheten till ökad tillgänglighet i nyproduktion på mindre yta.

Upplägg och genomförande

Kartläggningen har genomförts genom litteraturstudier, workshops, intervjuer, studiebesök samt via en enkät. Kartläggningen har gjorts utifrån två perspektiv boendes och fastighetsägares. Analysen av de boendes behov pekar ut två viktiga områden; det måste vara lätt att förflytta sig in i och ut ur badrummet och även inne i badrummet det behövs även flexibla lösningar som möjliggör anpassningar efter individuella behov. När det gäller behoven hos fastighetsägarna framkommer att det behövs ökad kunskap samt incitament för att genomföra tillgänglighetsåtgärder i badrummen.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.