Bankers utlåning, kreditåtstramning och deras inverkan på den lokala ekonomin

Diarienummer
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Centrum för bank och finans
Bidrag från Vinnova 970 000 kronor
Projektets löptid december 2012 - december 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

(1) att analysera relationen mellan å ena sidan inkomst per capita, företagsamhet och arbetsmarknaden, å andra sidan den lokala finansiella infrastrukturen. (2) att kausalt skatta sambandet mellan regional sysselsättning och regionala karaktäristika såsom human kapital, företagsstruktur och den finansiella infrastrukturen. (3) att skatta sambandet mellan lokal finansiell infrastruktur och huspriser. (4) att analysera sambandet mellan huspriser och företagsamhet. (5) att analysera sambandet mellan huspriser och företagsamhet inom olika branscher.

Resultat och förväntade effekter

(1) ett positivt samband mellan bankernas lokala närvaro och regional ekonomisk tillväxt. (2) starkare i medelstora städer. (3) minskad effekt sedan 2000. (4) närvaron av banker är positivt korrelerat med entreprenörskap och låg arbetslöshet. (5) ett positivt samband mellan sysselsättningstillväxt och en lokal finansiell infrastruktur. (6) en positiv koppling mellan kreditgivning och huspriser och en positiv relation mellan huspriser och entreprenörskap mätt i antalet nya företag. (7) starkare effekt inom tjänstesektorn och byggsektorn än inom industri.

Upplägg och genomförande

Samtliga studier är ekonometriska studier där framför allt data på kommunal nivå har nyttjats. Vissa modeller har skattats med paneldata medan andra har nyttjat tvärsnittsdata. I förekommande fall där endogeniteten varit framträdande har modellerna skattat med hjälp av instrumentvariabler.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.