Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Banbrytande metrikbaserad simulatorträning för kirurger för ökad skicklighet i endovaskulära procedurer

Diarienummer
Koordinator Mentice AB - MENTICE AB - Göteborg
Bidrag från Vinnova 5 000 000 kronor
Projektets löptid maj 2016 - mars 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Genom projektet har ett validerat system för träning av endovaskulär behandling av stroke tagits fram. Som en del av projektet har vi i en studie tydligt visat att den utvecklade produkten kan användas för att skilja erfarna och duktiga läkare från mindre erfarna och duktiga, vilket är ett viktigt krav för att kunna användas för certifiering detta har också varit huvudsyfte med projektet. Att den kompetensbaserade metod metod för träning som används är mycket effektiv har redan visats i tidigare studier och preliminärt resultat har visat att så är fallet även i detta projekt.

Resultat och förväntade effekter

Som ett direkt resultat av projektet, förutom den nya teknik som utvecklats, har två patentansökningar initierats och flera forskningspublikationer i ansedda tidskrifter är på väg. Vi har även kunnat se att synen på träning med simulator håller på att förändras, dvs vi ser början av ett paradigmskifte. Från att ha varit en intressant högteknologisk pryl har validerade medicinska simulatorer blivit accepterade och diskussionen är inte längre om de kan användas för träning utan hur de bäst kan implementeras i den dagliga verksamheten.

Upplägg och genomförande

Projektet har skiljt sig en del från tidigare projekt, genom den förhållandevis stora andelen av externa konsulter och experter. Utmaningen har varit att organisera interaktionen med de externa konsulter och experter som kallats in. Bla, så genomfördes en Delphi-panel, där 21 erkända experter från 7 olika europeiska nationer enhälligt accepterade projektets förslag till träningsprotokoll detta har varit själva kärnan i projektet dvs, ett mycket lyckat resultat. Detta har varit mycket spännande och lärorikt och vi kommer garanterat driva fler liknande projekt.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-01242

Statistik för sidan