Autonoma fordon - del av FÖP centrala Göteborg

Diarienummer 2017-02293
Koordinator Göteborgs Kommun - Stadsbyggnadskontoret - Göteborgs kommun
Bidrag från Vinnova 1 408 000 kronor
Projektets löptid maj 2017 - september 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Syftet med projekt är att lyfta problem, hinder och möjligheter som den fysiska planeringen innebär med avseende på autonoma fordon. Målet är att kunna visa hur en fördjupad översiktsplan (FÖP) kan se ut om vi planerar med förutsättningen att autonoma fordon och transportsystem är i bruk i en inte alltför avlägsen framtid. Dels för att visa vilka möjligheter som den nya tekniken kan medföra i stadsutvecklingen men också för att visa vad som krävs av teknikutvecklingen för att den ska ge de nyttor för städer och samhälle som framhävs.

Förväntade effekter och resultat

Många saker är fortfarande oklart eller okänt när det gäller autonoma fordon, en rad olika antagande kommer att krävas. Projektet innebär att ta fram någon av form av scenarioanalys. Vidare kommer arbetet med planen sannolikt att visa på en rad kunskapsluckor och faktabrister. Följande kommer bl.a att redovisas i den separata studien och scenarioanalysen: Förutsättningar och antaganden m.a.p transporter och transportsystem, beskrivning av området i stora drag för år 2050, intressekonflikter, generella gatusektioner, effekter på stadsplaneringen.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer att följa och vara en del av planprocessen vilket innebär att plangrupp, styrning, samverkansgrupper, politisk avstämning mm kan användas. Detta ger bra möjligheter till kommunikation kring autonoma transportsystem och dess roll i städer och för stadsplaneringen. Stadsbyggnadskontoret står för projektledning och genomförande av översiktsplanen men själva arbetet med studie och scenarioanalys med avseende på autonoma fordon kommer att utföras av en extern person/personer i nära samverkan med stadsbyggnadskontorets personal.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.