Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Autonoma fordon - del av FÖP centrala Göteborg

Diarienummer
Koordinator Göteborgs Kommun - Stadsbyggnadskontoret - Göteborgs kommun
Bidrag från Vinnova 1 408 000 kronor
Projektets löptid maj 2017 - september 2019
Status Avslutat

Syfte och mål

I och med att frågan om en framtid med autonoma fordon har lyfts och diskuterats inom ramen för den fördjupade översiktsplanen har autonoma fordons (och system) påverkan på den fysiska planeringen fått en mer konkret och begriplig inramning samt diskuterats i termer av stadsliv, stadsmiljöer och urbana rum. Med framtidsbilden visas olika exempel på möjligheter och positiva effekter jämfört med de övergripande mål om stadsplanering som finns i staden. I arbetet har en form av konsekvensanalys tagits fram som redovisar konsekvenser av autonoma fordon kopplat till de mål som finns i FÖP.

Resultat och förväntade effekter

Mycket är fortfarande oklart beträffande autonoma fordon. Underlag saknas för att på allvar kunna planera för en framtid med autonoma fordon. Arbetet visar att tekniken skulle kunna användas för att nå högre måluppfyllelse men i många fall krävs en medveten reglering och styrning för att tekniken ska bidra på ett positivt sätt. Under arbetet har det även blivit tydligt att konsekvenserna av självkörande fordon behöver tas omhand, möjliggöras eller förhindras, i alla olika planeringsnivåer från översiktsplan och detaljplaner till utformning och byggnation av enskilda platser.

Upplägg och genomförande

Som hjälp i projektet har en konsult anlitats för att jobba med kunskapsunderlag, scenarioarbete, studie av påverkan på den fysiska planeringen, konsekvensanalys. Projektet har bedrivits med stark koppling till arbetet med den fördjupade översiktsplanen genom konsultmedverkan i plangruppen men också genom att projektledare för FÖP:en har haft ett stort engagemang i konsultarbetet. Via de workshops kring scenarier och framtidsbild har frågan om autonoma fordon och stadsplanering diskuterats i ett större sammanhang och med personer från andra branscher och bakgrunder.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2017-02293

Statistik för sidan