Automatiserade e-tjänster för effektivare förvaltning

Diarienummer 2014-03052
Koordinator Karlstads kommun - Kommunledningskontoret
Bidrag från Vinnova 350 000 kronor
Projektets löptid september 2014 - maj 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet utredde förutsättningarna för automatiserade e-tjänster inom den kommunala förvaltningen i Värmland. Projektets mål - Lista lämpliga e-tjänster som kan automatiseras i en kommun. - Genom kartläggning presentera de förutsättningar som krävs - Visa på nyttan med att automatisera handläggningsprocessen - Utvärdera testdriven utveckling och testmetod - Enkel vägledning, prototyp och återanvändbara funktioner Samtliga parter har tillsammans haft möjlighet att samarbeta kring automatisering och därmed skapat ett bättre utgångsläge för fortsatt utveckling.

Resultat och förväntade effekter

Projektet ska fungera som en vägvisare för fortsatt utveckling och skapa förutsättningar för ett genomförandeprojekt i större skala. Projektet ger en vägvisning om hur vi ska gå vidare när det gäller automatiserade e-tjänster. Resultatet är att vi inledningsvis automatiserat funktioner,moduler och komponenter för att skapa automatisering. Automatiserade e-tjänster kräver att det finns djupare verksamhetskompetens och ibland även jurister att rådgöra med. Utan dessa kompetenser kan det vara svårt att bedöma alla aspekter och konsekvenser av en automatisering.

Upplägg och genomförande

Projektet har bedrivits av e-kontoret, Karlstads kommun med drifts- och servicenämnden som huvudman. Projektdeltagare är leverantör av e-tjänsteplattformen och Karlstad universitet. Workshops har genomförts med CeSam Värmland (Värmlands e-tjänsteråd), Karlstads universitet och leverantören. Projektet delades upp i ett antal arbetspaket bestående av ett antal aktiviteter fördelade över projekttiden. En enkel vägledning för värdering av möjliga e-tjänster att automatisera har tagits fram i samarbete med Karlstads universitet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.