Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Ausferritisk gjutjärn direkt efter gjutning

Diarienummer
Koordinator Swerea SWECAST AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid maj 2017 - oktober 2017
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med förstudien var att undersöka om det är möjligt att genom legering med till exempel molybden, kisel, mangan och koppar erhålla en ausferritisk struktur i gjutjärn. Målet var att utveckla och optimera legeringar som producerar ausferritiskt gjutjärn direkt efter gjutning. Syfte och mål har uppfyllts genom att gjutförsök har genomförts som visar på att det är möjligt att producera ausferritisk struktur direkt vid gjutning, utan värmebehandling. Ett annat mål var att identifiera applikationer där befintliga material med fördel kan ersättas och även detta mål har uppfyllts.

Långsiktiga effekter som förväntas

I förstudien har gjutförsök genomförts som visar att det är möjligt att producera ausferritiskt gjutjärn direkt efter gjutning, utan värmebehandling. Förstudien har dessutom visat att halten Mo påverkar betydelsen av svalningshastigheten samt att egenskaperna förbättras i segjärn. En applikation har identifierats där ett byte av material skulle kunna mer än halvera kostnaden för produkten. Därför bedöms konceptet kunna få stor betydelse och dels användas för att minska kostnaderna och dels för att utan alltför stor kostnadsökning förbättra egenskaperna för en enskild produkt.

Upplägg och genomförande

Projektet tar sin utgångspunkt i resultat från litteraturen som beskriver hur ausferritiska strukturer kan framställas direkt vid gjutning. Förprojektets plan var att fokusera på framför allt en summering vad som gjorts tidigare, genomföra gjutförsök samt undersöka och utvärdera hur ausferritiska gjutjärn kan användas för att ersätta existerande material. I förstudien har konceptets potential verifierats samt applikationer identifierats. Störst tyngdpunkt och fokus har den experimentella delen haft då det är den som huvudsakligen genererar kunskap att bygga vidare på.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 5 maj 2017

Diarienummer 2016-05396

Statistik för sidan