Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Att organisera och leda för hälsa

Diarienummer
Koordinator Linköpings universitet - Institutionen för medicin och hälsa
Bidrag från Vinnova 950 000 kronor
Projektets löptid mars 2007 - augusti 2011
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Studien ´Att organisera och leda för hälsa och hälsofrämjande arbetsplatser´ avser att undersöka vad som karaktäriserar ett hälsofrämjande ledarskap och vilka organisatoriska förutsättningar som understödjer utvecklingen av ett sådant ledarskap. Utgångspunkter för studien är att 1) hälsa definieras utifrån ett saloyogent perspektiv, dvs i termer av handlingsförmåga och utveckling 2) framgång i hälsofrämjande processer på arbetsplatser kräver ett starkt engagemang med stöd och medverkan från ledningen, och där ledarskapet har avgörande betydelse för de hälsofrämjande processerna.

Långsiktiga effekter som förväntas

Resultaten av studien förväntas ge kunskap om hur interventioner för att främja hälsa och utvecklingsförmåga i arbetslivet kan utformas, liksom kunskap om vilken kompetensutveckling som krävs av ledare på olika nivåer för att främja hälsa och utvecklingsförmåga.

Upplägg och genomförande

Studien planeras som en prospektiv och longitudinell studie, där kvantitativa och kvalitativa metoder möjliggör uppföljningar av både processer och effekter. Vid studiens start genomförs en enkätundersökning till samtliga anställda i de medverkande verksamheterna. Frågeformuläret har syftet att ge underlag för att stratifiera organisationer/ arbetsplatser vid baseline med avseende på: 1) rådande förutsättningar för hälsofrämjande ledarskap, 2) rådande status i hälsa och livskvalitet. Designen möjliggör longitudinella analyser och jämförelser i verksamheternas utveckling med avseende på hälsa, förutsättningar för hälsa och ledarskap, med hjälp av kvalitativa och kvantitativa metoder.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 10 februari 2022

Diarienummer 2006-01959

Statistik för sidan