Atomära studier av funktionsmekanismer hos mänskliga transportproteiner

Diarienummer 2013-01332
Koordinator Uppsala universitet - Institutionen för cell- och molekylärbiologi
Bidrag från Vinnova 2 662 000 kronor
Projektets löptid december 2013 - oktober 2017
Status Avslutat
Ansökningsomgång VINNMER Marie Curie Incoming 2013-03-15

Syfte och mål

Syftet för forskningsprojektet var att öka vår förståelse för hur mänskliga kloridjonskanaler- och transportörer fungerar. Ett av målen för projektet var att förklara och direkt visualisera mekanismerna vid vilka mänskliga kloridjontransportörer inaktiveras av specifika inhibitormolekyler. Tillsammans med samarbetsgruppen har vi uppnått detta. Molekyler specifika för två mänskliga kloridjonstransportörer har syntetiserats, deras aktivitet har kvantifierats och vi har föreslagit en mekanism för hur detta sker på molekylär nivå.

Resultat och förväntade effekter

Våra resultat visar att våra preliminära antaganden om hur inhibering sker stämmer. Vi har lyckats precisera vår modell för inhibering till att involvera ett fåtal specifika aminosyror i de två mänskliga proteiner som studerats.

Upplägg och genomförande

Upplägget och genomförandet har inneburit en fokusering på teoretiska aspekter av studierna, medan samarbetsgruppen fokuserat på experimentella aspekter. Grupperna har gemensamt engagerat sig i forskningsproblem och delat upp arbetet för att nå de vetenskapliga målen för studierna.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.