Återvinning i ett slutet kretslopp

Diarienummer 2014-00324
Koordinator HANS ANDERSSON PLASTICS AKTIEBOLAG - Hans Andersson Plastics AB
Bidrag från Vinnova 490 000 kronor
Projektets löptid april 2014 - februari 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Möjligheten till closed loop recycling för ett material ska undersökas. Målet är att svara på om det är tekniskt och affärsmässigt möjligt och i så fall under vilka förutsättningar. Efter forskning ser vi att ett forskningsprojekt kan inledas. Det kräver dock att alla i värdekedjan är delaktiga. Kontakter inom forskning och teknisk utveckling har knutits vilket givit värdefull input i projektet samt framtida utveckling. Vi skulle velat göra fler tester men detta har inte varit möjligt inom den aktuella tidsramen. Kostnadsuppskattning för initial maskininvestering har tagits fram.

Resultat och förväntade effekter

Forskningen visar på stor potential i processandet av materialet såväl som produktionen av en tilltänkt produkt. Alla tester och underlag pekar på att vi kommer kunna genomföra ett fullskaligt projekt att bygga en försökslinje. Det åsterstår dock ytterligare forskning för att helt få svar på vår initiala frågeställning. De kontakter vi fått, framförallt SWEREA och Chalmers kommer möjliggöra fortsatt forskning i projektet samt starkt bidra till att föra bolaget framåt då projektet har potential att lyfta hela bolagets utveckling.

Upplägg och genomförande

Arbetet har fördelats utifrån vad respektive aktör kan påverka i värdekedjan. De mest omfattande analyserna har genomförts på maskinsidan. Vi har upprättat kalkyler tillsammans med de andra aktörerna samt genomfört tester. Samarbetet har fungerat bra och vi har börjat utbyta kunskap och erfarenheter på fler områden. Alla aktörer har prioriterat projektet men det vi kan se är att vi är i behov av att bygga en försökslinje för att komma vidare. Detta kommer minska risken inför ett fullskaligt forskningsprojekt.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.