Arenaprojekt PTC Maj 2016 AH-Automation

Diarienummer 2016-03479
Koordinator Swerea IVF AB - Avdelningen för Tillverkning
Bidrag från Vinnova 125 000 kronor
Projektets löptid juli 2016 - december 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Vid maskinbearbetning byts skären ut med jämna mellanrum p.g.a. förslitning. Detta är kostsamt och tidskrävande om det ska göras manuellt. Visionen är därför att kombinera manuell hantering med s.k. kollaborativa robotar. Syftet var att undersöka förutsättningarna för ett sådant arbetssätt och målet var att utveckla en konceptuell lösning med kollaborativ robot. Förstudien genomföres med stöd av studenter från Högskolan väst vilka utvecklade ett förslag på arbetssätt. Projektet har även lett till ett SMF Flyg nivå 2 projekt och målet har därmed uppfyllts.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet visar på svårigheter med säkerhetsaspekter samt behov av interlogistiska lösningar mellan olika arbetsmoment vad gäller exempelvis hantering av olika typer av skär och verktygshållare. En slutsats är att man bör utreda alternativa lösningar och helhetslösningar som underlättar för operatören. En sådan lösning är att operatören själv gör justeringar av robotbanorna genom parameterstyrning av traditionella robotar via ett exempelvis ett grafiskt interface vid arbetsplatsen. Projektet har lett till ett SMF Flyg fortsättningsprojekt, nivå 2.

Upplägg och genomförande

Arbetet genomfördes i form av diskussioner och möten med AH-Automation, GKN, Swerea IVF, PTC samt studenter från Högskolan Väst. En litteraturstudie avseende samverkan mellan människa och kollaborativa robotar genomfördes av Swerea IVF. En kartläggning över möjliga kollaborativa robotar för byte av skär samt framtagning av en konceptuell lösning genomfördes i form av ett studentarbete på Högskolan Väst.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.