Aperire

Diarienummer 2012-01685
Koordinator IGW EUROPE AB
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid juli 2012 - december 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet Aperire hade som mål att ta fram en öppen applikation så att andra aktörer kan skapa nya tjänster på befintligt trafikmätdata. Genom att först utföra en grundlig utredning av effekterna mot den befintliga plattformen och sedan genomförd teknikutveckling har dessa mål uppfyllts. En testapplikation i webbformat utvecklades och testades under skarpa förhållanden men även en exempelapplikation för Androidplattformen togs fram. De öppna APIerna finns dokumenterade på webbplatsen för produkten Byteport

Resultat och förväntade effekter

Huvudresultatet är att iGWs produkt Byteport idag har öppna APIer med exempelapplikationer färdiga. Den nya teknikplattformen har lett till nya affärer och flera nya projekt inom ett helt annat område än ITS. Ett icke förväntat utfall är att iGW under projektet utvecklade en komponent som underlättar lagring och hämtning av tidsseriedata mot Apache Cassandra. Komponenten lades ut som öppen källkod på utvecklarsajten Github. även Androidapplikationen som arbetar mot de öppna APIerna har lagts ut som öppen källkod för att andra aktörer snabbt ska kunna skapa nya applikationer.

Upplägg och genomförande

Projektet genomfördes via på iGWs utecklaravdelning med stöd av parterna Geveko ITS samt Office Unlimited. I huvudsak följdes den föutbestämda tidplaneringen för projektet. Geveko ITS som utvecklar trafikmätningssystem hade under perioden en testplats där en tidig version av systemet användes. Mätdata samlades in och kunde nyttjas i projektet. Testplatsen var ett viktigt delmål för att nå användbarhet i en skarp miljö. Office Unlimited stöttade under den inledande fasen utvecklingen av de nya APIerna för att sedan utveckla en exempel-applikation för integration mot Byteport.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.