Användning av projektmodeller för effektiv produktinnovation i globala industriföretag

Diarienummer
Koordinator Tekniska Högskolan i Jönköping Aktiebolag - Avdelningen för industriell organisation och produktion
Bidrag från Vinnova 688 000 kronor
Projektets löptid november 2012 - augusti 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet har via empiriska studier och litteraturstudier identifierat faktorer som påverkar hur ett företag med global organisation säkerställer att dess projektmodell accepteras, implementeras och efterlevs i hela organisationen så att effektiva produktinnovationsprojekt uppnås. Detta var avsikten med projektet kan syfte och mål anses vara uppfyllda.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har skapat en sammanställning och en jämförelse mellan state-of-art och state-of-practice (representerat av företagens samlade erfarenheter) som kan det användas som en checklista för företagen avseende vad som är viktigt att ta hänsyn till för ett säkerställa implementering och efterlevnad av projektmodellen. Projektet har även producerat ett paper som är avsett för presentation vid en vetenskaplig konferens så resultaten kommer att spridas i ett bredare forum.Resultaten kommer även att används i undervisningen vid Tekniska högskolan i Jönköping (JTH).

Upplägg och genomförande

Den korta löptiden för projektet gjorde dock att viss anpassning av forskningsmetodiken var nödvändig. Metodiken utgick huvudsakligen från workshops där representanter för de fem medverkande företagen deltog för att diskutera den i projektet fokuserade problemställningen. Workshopsen kompletterades med ett antal djupintervjuer för att ytterligare belysa frågeställningarna i ProGlo-projektet. Litteraturstudien genomfördes enligt plan. Jämförande analys mellan praktik och teori genomfördes så som planerat.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.