Analysverktyg för certifiering av små blykylda reaktorer

Diarienummer 2014-05039
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Institutionen för fysik, Albanova
Bidrag från Vinnova 2 170 285 kronor
Projektets löptid mars 2015 - februari 2018
Status Beslutat

Syfte och mål

Projektet syftar till att utveckla och kvalificera ett analytiskt verktyg för design och säkerhetsanalys av små och innovativa blykylda reaktorer, avsedda att producera energi i avlägsna regioner. Verktyget (BELLA) kommer att användas i arbetet med att ta fram en ansökan om tillstånd för att bygga och driva upp till 50 små blykylda kärnkraftsreaktorer i arktiska Kanada.

Förväntade effekter och resultat

Forskningsledaren kommer att utvidga den av henne tidigare utvecklade reaktordynamikkoden BELLA till ett allmängiltigt verktyg för analys av säkerhetsegenskaper och kontrollsystem hos små blykylda reaktorer. Koden kommer att vara väsentlig i tillståndsgivningsprocessen för SEALER-reaktorn, som för närvarande utvecklas i Sverige i syfte att producera elektricitet och värme på platser avskiljda från det allmänna elnätet, såsom arktiska samhällen, gruvor och lastfartyg.

Planerat upplägg och genomförande

Arbetet kommer att utföras i nära samarbete mellan KTH, PSI, Blykalla Reaktorer AB och kanadensisk kärnkraftsindustri (PROMATION). Dessutom kommer den kanadensiska kärnsäkerhetsmyndigheten (CNSC) att konsulteras om villkor för tillståndsgivning. Den tekniska delen av projektet inkluderar utvidgning av BELLA till att omfatta även termomekaniska beräkningar samt moduler för simulering av ånggeneratorer och restvärmebortföring. Experimentella data från anläggningar på KTH kommer att användas för att validera både BELLA samt liknande koder under utveckling på PSI.

Externa länkar

Webbplats för Blykalla reaktorer AB, som utgör den industriella samarbetsparten för detta projekt.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.