Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Analyser av försöket med trängselskatter i Stockholm

Diarienummer
Koordinator Kungliga tekniska högskolan - Institutionen för transporter och samhällsekonomi
Bidrag från Vinnova 600 000 kronor
Projektets löptid november 2006 - augusti 2011
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Under de första sju månaderna av 2006 har ett fullskaleförsök med trängselskatter/avgifter genomförts i Stockholm. Försöket har varit föremål för en omfattande utvärdering baserad på en rad mätningar före och under försöket. Utvärderingen omfattar olika effekter som trängsel, trafik, resvanor, trafiksäkerhet, miljökonsekvenser, handel, distributionstrafik, näringsliv, regionalekonomi, attityder, samhällsekonomisk nytta. Utvärderingen har generat ett stort och unikt datamaterial om försökets effekter som bara i begränsad utsträckning har analyserats. Syftet med det aktuella projektet är att på basis av detta material vetenskapligt dokumentera försökets effekter i form av ett antal vetenskapliga rapporter för internationell publicering.

Långsiktiga effekter som förväntas

Tre vetenskapliga rapporter om Stockholmsförsöket planeras. En rapport beskriver processen bakom Stockholmsförsöket inklusive dess uppläggning och effekter på trafik, trängsel och resmönster. En rapport behandlar den samhällsekonomiska nyttan och fördelningsmässiga konsekvenser av försöket. En rapport behandlar medborgarnas attityder till försöket och dess effekter när det gäller trängsel och stadsmiljö. Ambitionen är att dessa rapporter skall kunna bli internationellt publicerade.

Upplägg och genomförande

Projektet kommer att ge kunskap om avgiftsförsökets effekter i en rad dimensioner. Denna kunskap kommer att kunna utnyttjas till att förbättra utformningen av ett avgiftssystem i Stockholm eller andra storstäder.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2006-03338

Statistik för sidan