An AI based digital pathology decision support tool to identify and classify lung cancer.

Diarienummer 2018-00184
Koordinator ContextVision AB - Head quarters
Bidrag från Vinnova 995 280 kronor
Projektets löptid juni 2018 - juni 2019
Status Pågående
Utlysning Swelife och Medtech4health - projekt för bättre hälsa
Ansökningsomgång Projekt för bättre hälsa 2017-2018

Syfte och mål

Det övergripande målet med projektet är att skapa ett AI baserat beslutsstödsverktyg (DST) för att hjälpa patologer i utvärderingen av histopatologisk lungcancervävnad. Beslutsstödverktyget skall snabbt och korrekt: 1. Ange om cancer föreligger i vävnadsprovet. 2. Utlinjera de exakta områdena där cancern finns. 3. Klassificera de utlinjerade cancerområdena i olika lungcancer typer.

Förväntade effekter och resultat

Vid slutförandet av projektet har vi utvecklat en algoritm som genererar förutsägelser som med stor tillförlitlighet kan utlinjera cancerområden in lung biopsier och klassificera dessa. När algoritmen testas i det kliniska arbetsflödet, ska den visa att den kan underlätta patologens arbete, öka noggrannheten och minska svarstiden.

Planerat upplägg och genomförande

Projektarbetet delas upp i fyra arbetsblock: 1. Affärsutveckling 2. Generering av dataset 3. Manuella annoteringar 4. Algoritm design Varje projektpart har en unik roll, Contextvision ansvarar för affärsutveckling och algoritmdesign, Uppsala universitet för generering av dataset och akademiska för de manuella annoteringarna. Vid våra regelbundna projektmöten, följer vi upp arbetet så här långt, planerar arbetet framåt och se till att vi följer tidslinjen.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.