Äldreliv Nordost

Diarienummer 2012-02051
Koordinator Österåkers kommun
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid oktober 2012 - april 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Testbädden ska uppmärksamma och stödja de utvecklingsprojekt som kan bidra till äldreomsorgens utveckling mot modernare arbetsformer och starkare inriktning på den enskilde individens behov. Med testbädden ska förhållanden säkras för att pilotprojekten kan leverera bestående resultat. Testbädden ska även bidra till att ge medverkande kommuner ett utvidgat forum för att löpande och nära lära sig mer utvecklingsmöjligheter än vad som är möjligt då man bedriver allt utvecklingsarbete i egen regi. Testbädden ska bidra till ett förbättrat samspel mellan daglig verksamhet och FoU.

Resultat och förväntade effekter

Testbädden ska få utvecklingsprojekt att bli till bestående resultat och i en större skala. Genom att använda systemövergripande angreppssätt som involverar utförare av äldreomsorgstjänster i samverkan med biståndsbedömningen och den kommunala förvaltningsorganisationen ska större genomslag kunna uppnås. Testbädden ska bidra till att göra utvecklingsarbete inom äldreomsorgen permanent och ytterligare öka kunskapskulturen inom branschen. Testbädden ska efter projektet övergå till fortsatt permanent verksamhet i samverkan mellan kommuner, företag och FoU-enheter.

Upplägg och genomförande

Testbädden ska identifiera och ge utrymme för de idéer som kan leda till målsättningarna om en modernare och individinriktad äldreomsorg. Genom legitimitet och medverkan från de viktiga aktörerna uppnås detta. Med en metodik för pilotprojekt och FoU-stöd för utvärderingar ska utvecklingsarbetet bedrivas effektivt och nå bestående resultat. Testbädden är även ett kunskapsforum. Kommuner, företag, ideella samt idéburna organisationer, brukare och anhöriga inom äldreomsorgen får tillgång till en bredare kunskapsyta än om utvecklingsarbetet bedrevs inom varje kommun för sig.

Externa länkar

Projekt Äldreliv Nordost har två övergripande syften 1. Strategisk kompetensutveckling 2. Främja entreprenörskap

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.