Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Äldre trafikanter -- en grupp med många ansikten

Diarienummer
Koordinator Statens väg- och transportforskningsinstitut
Bidrag från Vinnova 8 305 758 kronor
Projektets löptid april 2000 - september 2011
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Titel

äldre trafikanter - En grupp med många ansikten

Det trafikgrontolgiska temaprogrammet har följande syften: (1) bedriva teoretiskt välmotiverade empiriska studier med fokus på sådana forskningsfrågor där vi identifierat de tydligaste bristerna i den internationella forskningslitteraturen (såsom frågan om äldre bilförares olycksinblandning) (2) fortsätta med ett teoretiskt arbete som bidrar till en bred och mångvetenskaplig integrering av de vetenskapliga kunskaperna inom trafikgerontologin (3) främja en långsiktig kompetensutveckling inom trafikgerontologin (4) bidra till utvecklandet av en valid socialpsykologiskt orienterad forskningsansats inom transportforskning

Långsiktiga effekter som förväntas

Temaprojektets resultat kommer att påverka både forskarnas och samhällets syn på äldre trafikanter och bidra till att mera hållbara och på vetenskaplig kunskaps grundade beslut kan fattas inom transportpolitiken.

Upplägg och genomförande

Temaprogrammets delprojekt kan grovt indelas i tre olika innehållsområden: den epidemiologiska, den färdighetspsykologiska och den socialpsykologiska. Detta präglar i viss mån metodvalen vid enskilda projekt. En del frågeställningar är dock gränsöverskridande såtillvida att de är relevanta för flera av dessa områden samtidigt. Den metodlogiska ansatsen är bred: både kvalitativa och kvantitativa metoder används, beroende på delprojektens art.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 25 mars 2022

Diarienummer 2001-03915

Statistik för sidan