Aktivitetsbaserad användbarhet

Diarienummer
Koordinator Uppsala universitet - UNIVERSITETETSFÖRVALTNINGEN
Bidrag från Vinnova 365 000 kronor
Projektets löptid augusti 2014 - februari 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Planeringsprojektet syfte har varit att lägga grunden till ett utvecklingsprojekt som med målet att etablera en styrmodell för hållbar användbarhet i en komplex och aktivitetsbaserad arbetsmiljö. Det långsiktiga målet är utveckla och hållbart införa nya kompetenser och processer för verksamhetsstödjande IT vid universitetet men även att göra en styrmodell för detta tillgänglig för andra organisationer.

Resultat och förväntade effekter

Planeringsprojektet har resulterat i en fördjupad målbild, en projektplan för ett utvecklingsprojekt, en ansökan för ett utvecklingsprojekt samt ett påbörjat samarbete med externa parter. Projektet har också bidragit internt till ökad kunskap kring användbarhet och aktivitetbaserade arbetsplatser.

Upplägg och genomförande

Projektet byggde vidare på ett framgångsrikt internt utvecklingsprojekt vid Uppsala universitet, vilket gav en bra organisatorisk bas och skapade goda förutsättningar för projektets genomförande. Förändringar på ledningsnivå innebar att projekttiden förlängdes i samråd med Vinnova. Detta innebar också att ingen ansökan till Vinnova kunde ske i samband med andra utlysningen 2014.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2014-03074

Statistik för sidan