Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Aktionsnät för förändring och förnyelse i kunskapsintensiva företag

Diarienummer
Koordinator STIFT CENTER FOR ADVANCED STUDIES IN LEADERSHIP - Centre for Advanced Studies in Leadership
Bidrag från Vinnova 2 700 000 kronor
Projektets löptid november 2007 - december 2011
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Aktionsnät för förändring och förnyelse i kunskapsintensiva företagFöretag och organisation attraherar kunder, medlemmar och pengar om de är framgångsrika i konkurrensen med andra liknande företag och organisationer. Nycklarna till framgång är med andra ord enkla: gör mer, gör det bättre eller gör något helt nytt. Framväxten av tjänsteverksamheter och kunskapsintensiva företag spär ytterligare på konkurrenstrycket och lämnar den moderna medarbetaren med ett ganska enkelt val: att antingen utvecklas eller att förlora sitt jobb. Det här projektet syftar till att utveckla nya och lite annorlunda sätt att se på hur innovationer kan göras inom ramen för det arbete och de organisatoriska processer som sker i vardagen.

Långsiktiga effekter som förväntas

Resultaten från projektet kommer att innefatta beskrivningar såväl som modeller (med implikationer) vilka behandlar hur innovationsprocesser i kunskapsintensiva företag kan stimuleras. Projektet förväntas också ha konsekvenser för hur människor tänker och agerar i de organisationer som deltar i projektet. Genom det sätt på vilket projektet är upplagt förväntas ett lärande uppstå som i någon mån kommer att påverka arbetskulturerna efter hand som projektet utvecklas.

Upplägg och genomförande

Den grundläggande forskningsmetoden är en form av aktionsforskningsansats vilken bygger på att deltagarna involveras i projektets alla angelägenheter. Genom att arbeta med workshops, seminarier etcetera, är strategin att bygga upp ett engagemang för projektets mål och syften. Regelbundna intervjuer kombineras med företagsspecifika delprojekt som metoder för att samla information och data såväl som att vara en metod för att stimulera till förändring. Genom att projektet har tre deltagande företag skapar detta uttrymme för komparativa analyser förutom att det kommer att stimulera lärandet mellan de tre företagen.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2007-02112

Statistik för sidan