Airspace dimension test (ADT) en ny metod att påvisa emfysem

Diarienummer 2013-04621
Koordinator Lunds universitet - Institutionen för designvetenskaper
Bidrag från Vinnova 750 000 kronor
Projektets löptid november 2013 - oktober 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet var att göra en klinisk validering av Airspace Dimension Test, en ny metod för lungdiagnostik, som håller på att utvecklas vid Lunds universitet. Detta skulle ske genom att ansluta till SCAPIS (Swedish cardiopulmonary bioimage study) där 30 000 individer, slumpvis valda ur befolkningen, undersöks avseende lungfunktion, hjärtfunktion ochdatortomografi av lungorna.Uppfyllelse: Samarbetet med SCAPIS harlett tillen stor, och växande, patientdatabas som inkluderar mätningar med ADT. Detta har bland annat resulterat i påbörjat kontraktskrivande med tillverkare.

Resultat och förväntade effekter

Projektet fördröjdes eftersom SCAPIS blev försenat och har därför ännu inte resulterat i det antal försökspersonersom ursprungligenplanerades (nu 626/700). Detta mål kommer dock att nås inom kort. I alla andra avseenden har projektet uppnått sina målsättningar. Det finns nu presentationsunderlag, referensdata, företagskontakter och nätverk för att kunna gå vidare.

Upplägg och genomförande

Projektet löpte, frånsett tidsförskjutningen, enligt plan. I de flesta avseenden har betydligt mer än utlovat utförts. En tekniker som kunde genomföra mätningarna rekryterades och blev inlärd i metoden. Utrustning och logistik anpassades för samkörning med SCAPIS. Patientdata har sammanställts översiktligt och presenterats vid vetenskapliga konferenser, för företag och vid högskolor i Sverige och utomlands.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.