AI och ML för industri och samhälle

Diarienummer 2018-03825
Koordinator Lunds universitet - Lund University Commissioned Education
Bidrag från Vinnova 1 865 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - oktober 2020
Status Pågående

Syfte och mål

Detta projekt syftar att göra en inventering av behovet av kompetensutveckling hos företag och organisationer i södra regionen för att dessa bättre ska kunna nyttogöra ny smart teknik baserad på artificiell intelligens. Mål med pilotprojektet är att ha: a)Identifierat behov i ett antal branscher samt specifikt i olika företag samt offentliga organisationer. b)Utvecklat 1 introduktionskurs och 4 olika pilotkurser baserade på identifierade behov. c)Ha preliminärt underlag för ytterligare kurser som kan sjösättas då erfarenheter från pilotkurserna är systematiserade.

Förväntade effekter och resultat

De centrala resultaten är: a)Ökad kunskap och förståelse om teknikens möjligheter och begränsningar hos deltagande företag, kommuner och landsting; b)Ökad specialistkunskap om tekniken hos deltagande organisationer; c)Bättre kontaktytor mellan universitet och omgivande samhälle, som möjliggör fortsatt samarbete för utveckling av nya utbildningar, men även t ex inom ramen för examensarbete eller gemensamma projekt; d)Ökad kunskap om vikten av det livslånga lärandet bland universitetets lärare och forskare, samt en ökad möjlighet för tvärvetenskapliga samarbeten.

Planerat upplägg och genomförande

Planen är att: a) iterativt arbeta med behovsägare för att utvärdera behov av kompetensutveckling. Dialogmöten, enkätundersökning och telefonintervjuer kommer att genomföras för att kartlägga behovet. b) utveckla och genomföra en kortare introduktionskurs som ska ge en översikt inom området AI/ML för såväl specialister som icke-specialister, som även lyfter de samhälleliga, etiska och legala aspekterna av AI c) utveckla och genomföra fyra längre fördjupningskurser på avancerad nivå för specialister och/eller icke specialister baserat på behovsanalysen.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.