Agil upplevelsedesign för produkt-tjänstesystem

Diarienummer
Koordinator Lunds universitet - Institutionen för designvetenskaper
Bidrag från Vinnova 297 763 kronor
Projektets löptid november 2012 - maj 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Då företag i allt större utsträckning bildar partnerskap med andra företag för att utveckla produkt-tjänstesystem, där mjukvaran är en del av en större helhet, uppstår en stor utmaning att anpassa agila metoder från mjukvaruområdet till utveckling av kombinationen hårdvara, mjukvara och tjänster. En litteraturstudie samt en kvalitativ intervjustudie har genomförts i syfte att undersöka såväl den akademiska forskningsfronten (state-of-the-art) som den industriella praktiken (state-of-practice).

Resultat och förväntade effekter

Resultatet visar att de fyra övergripande värden som beskrivs i det Agila Manifestet stämmer väl överens med de behov och förväntningar som de deltagande företagen uttrycker med avseende på nya metoder och arbetssätt inom utveckling av produkt-tjänstesystem. Det handlar inte om att överföra en strikt metodik från mjukvarområdet till området produkt-tjänstesystem, utan snarare om att sprida kunskapen om ett antal agila grundvärderingar som kan skapa mer effektiva tvärfunktionella team.

Upplägg och genomförande

Projektet inleddes med en litteraturstudie (State-of-the-Art) som undersöka den agila metodikens framväxande inom mjukvaruindustrin samt hur metodiken relaterar till ex. lean manufacturing, Kanban, m m. Kvalitativa intervjuer genomfördes sedan med 20 informanter vid 19 olika företag i en rad olika industrier för att söka förståelse för hur dessa företag organiserar produktutvecklings-/innovationsverksamhet samt hur de ser på användning av agil-liknande metodik.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.