Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Aeroakustisk källbeskrivning för prediktering av strukturlaster

Diarienummer
Koordinator CREO DYNAMICS AB
Bidrag från Vinnova 1 500 000 kronor
Projektets löptid januari 2011 - juni 2013
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet har levererat bättre kunskap och förståelse för aeroakustiska källmekanismer, vilket har erhållits genom detaljerade studier och nya analyser av befintliga mätdata samt i studier av relevanta modellproblem. Utöver detta har grundläggande analysmetoder tagits fram för s.k. strut noise, vilket även givit en ökad förståelse i hur detta kan motverkas.

Långsiktiga effekter som förväntas

För akademin har projektet bidragit till att stärka forskningsmiljön och möjligheten till att anställa yngre forskare vilket leder till ökat kompetensflöde samt för att stärka akademin i internationella forskningsprogram. För Creo Dynamics ger projektet spetskompetens inom aeroakustik, ökad konkurrenskraft vilket möjliggör tillväxt. Vidare ger erhållen kompetens i detta projekt Creo möjlighet att vidareutveckla den till att omfatta större problemområden och på så sätt stärka Creo ytterligare på den svenska och europeiska marknaden som specialister inom området.

Upplägg och genomförande

I arbetspaketet WP1 har tidigare data från mätningar av interna ljudnivåer, externa tryck och vibrationer analyserats för att försöka karakterisera ljudkällorna. I arbetspaket WP2 har relevanta strömningsfall för numeriska detaljerade undersökningar. Utifrån hypoteserna om bullerkällornas karaktär har olika lösningsmetodiker föreslagits. Dessa lösningsmetodiker har sedan utvecklats och använts i WP3 för att vidare analysera källan. Parallellt med detta har även workshops i form av gemensamma möten med Saab AB och Lunds Tekniska Högskola anordnats.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-01270

Statistik för sidan