ADVanCE: Attention of DriVers and Cyclists in the same Environment

Diarienummer 2015-06918
Koordinator Statens väg- och transportforskningsinstitut - Forskningsavdelning Trafik och trafikant
Bidrag från Vinnova 2 586 000 kronor
Projektets löptid maj 2016 - juni 2019
Status Pågående
Utlysning Cyklar och andra fordon i säker och smart samverkan för en hållbar framtid
Ansökningsomgång Cyklar och andra fordon i säker och smart samverkan för en hållbar framtid - FFI

Syfte och mål

Projektet ADVanCE har som huvudmål att förstå om bilförares och cyklisters uppfattning och bedömning av samma trafikmiljö kan förklara konfliktpotentialen mellan de två trafikantgrupperna. Möjliga systematiska skillnader kan ge information om typen eller kombinationen av motåtgärder som kan vara mest effektiva för att hjälpa de två trafikantgrupperna att uppnå en liknande mental bild av den aktuella trafiksituationen och dess framtida utveckling.

Förväntade effekter och resultat

Med hjälp av ADVanCE utökas kunskapen om hur förare och cyklister fördelar uppmärksamheten i trafikområden där konflikter mellan de två grupperna är vanliga. Utöver detta kommer de involverade forskare och ingenjörer att utveckla sin kompetens inom forskningsområdet. ADVanCE kommer även att leverera empiriska data, som kan användas som input till den nyligen utvecklade teorin om ´minimum required attention´ (minsta krävda uppmärksamhet), som har stor potential att teoretiskt förklara hur olyckor och konflikter uppstår.

Planerat upplägg och genomförande

Försökspersoner både på cykel och i bil kommer att passera samma urval av intressanta mötespunkter i instrumenterad bil respektive på instrumenterad cykel. Blickbeteende, hastighet, vägval, ett tänka-högt-protokoll, observationer och intervjudata kommer att samlas in från båda trafikanttyperna. Datamaterialet jämförs mellan grupperna för varje mötespunkt för att identifiera mönster och skillnader.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.