Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

ADVanCE: Attention of DriVers and Cyclists in the same Environment

Diarienummer
Koordinator Statens väg- och transportforskningsinstitut - Forskningsavdelning Trafik och trafikant
Bidrag från Vinnova 2 586 000 kronor
Projektets löptid maj 2016 - juni 2019
Status Avslutat
Slutrapport 2015-06918sv.pdf (pdf, 1202 kB)

Syfte och mål

Projektets syfte var att undersöka hur bilister och cyklister uppfattar samma trafikmiljö, samt hur man samplar information baserat på detta. Bättre kunskap om hur olika trafikantgrupper uppfattar en miljö och agerar i den borde leda till en ökad förståelse för hur konflikter och missförstånd i trafiken uppstår. Utgångspunkten var att samma trafikmiljö ställer olika krav på olika trafikantgrupper, eftersom miljön är byggd med biltrafiken som dimensionerande bas.

Resultat och förväntade effekter

Trafikmiljön är tydligast att avläsa för biltrafiken, vilket yttrar sig i att kraven på uppmärksamhet oftast är synliga i miljön och baseras på tydliga regler. Cyklister däremot har fler underförstådda regler att ta hänsyn till, samt att dessa inte lika ofta framgår tydligt ur den byggda infrastrukturen. I samband med detta kan konstateras att cyklister känner sig i ett makthirarkiskt underläge, vilket kan leda till regelvidrigt beteende. Detta beror inte på personens karaktär, utan hänger ihop med den roll som man just nu har som trafikant (cyklist vs. bilist).

Upplägg och genomförande

23 testpersoner cyklade och körde bil längs samma sträcka. Olika delar analyserades utifrån vilka krav de ställer på trafikantgrupperna, och personernas beteende sattes i relation till kraven. Utöver detta belystes trottoarcykling som ett representativt olagligt beteende för hur maktförhållandena i trafiken påverkar hur systemet uppfattas. Vidare visades att olika anpassningsstrategier är knutna till trafikantrollen som man innehar just nu, jämfört med rollen som man huvudsakligen har dvs. att det är snarare fordonsslaget än ens karaktär som determinerar beteendet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 3 januari 2020

Diarienummer 2015-06918

Statistik för sidan