Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Adaptiva tribologiska system för plåtformning (AdaForm)

Diarienummer
Koordinator Swerea IVF AB - Avdelningen för processutveckling
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid december 2009 - januari 2011
Status Avslutat

Syfte och mål

Bakgrunden till hypotesprövning är att stora resurser idag satsas på att förbättra den inre och yttre miljön i plåtformningsindustrin genom att reducera användningen av smörjmedel under formningsoperationer. Det råder dock ett motsatsförhållande mellan behovet av att reducera smörjmedel i produktionen samtidigt som användningen av höghållfast material ökar. Projektets hypotes är att ett nytt material kan utnyttjas för att skapa ett fungerande tribologiskt system vid plåtformning. Visionen är lokalt optimerade egenskaper och givarfunktioner som kan fungera som ett adaptivt system som reducerar miljöbelastningen och tillverkningskostnaden vid plåtformning.

Resultat och förväntade effekter

Som första steg i hypotesen är det av stort intresse att undersöka möjligheten att ersätta eller starkt reducera behovet av smörjmedel och efterföljande rengöring. Miljöbelastningen skulle minska om exempelvis klorinerade smörjmedel kunde ersättas vid formning av rostfri plåt. Både kostnader och miljöbesparingar skulle uppnås om efterföljande tvättningsprocesser kunde tas bort.

Upplägg och genomförande

Projektet kommer att genomföras i sju delaktiviteter: Aktivitet 1. Kravspecifikation tas fram för olika formningsprocesser och grader av funktionalitet på det nya tribologiska systemet. Aktivitet 2. Koncept genereras för olika formningsprocesser och grader av funktionalitet. Aktivitet 3. Koncepten utvärderas teoretisk och genom en litteraturstudie och en gemensam workshop. Aktivitet 4. En experimentell studie kommer att genomföras för att skapa grundläggande erfarenhet av några utvalda koncept. I studien utvärderas tribologiska systemet i olika formningsoperationer samt dess beständighet mot nötning. Aktivitet 5. Resultaten ifrån den experimentella studien ställs samman och analyseras. Aktivitet 6. Resultaten ifrån aktivitet 1-5 ställs samman och analyseras i en intern workshop. En slutlig hypotesprövning och riskanalys genomförs. Behovet av nya samarbetspartners och eventuell patentansökan analyseras. Aktivitet 7. Slutlig workshop med tilltänkta samarbetspartners

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-04036

Statistik för sidan