ADAPT-IT: Analysis and Development of Attractive Public Transport through Information Technology

Diarienummer 2014-03874
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Institutionen för transportvetenskap
Bidrag från Vinnova 1 395 000 kronor
Projektets löptid juli 2014 - juni 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Det övergripande målet med ADAPT-IT har varit att utveckla ett ramverk för beslutsstöd som underlättar proaktiv och prediktiv kollektivtrafikledning, vilket har uppfyllts. En detaljerad simuleringsmodell för kollektivtrafik har utvecklats som implementerar olika styrningsalgoritmer för kollektivtrafik. Simuleringsmodellen är inbäddad i ramverket för att ge rekommendationer av specifika styrningsåtgärder i olika situationer. Fallstudier som använder verkliga data har visat fördelarna med det utvecklade ramverket för passagerare och operatörer.

Resultat och förväntade effekter

Resultaten från ADAPT-IT bidrar till utvecklingen av strategier för kollektivtrafik i realtid med målet att förbättra reseupplevelsen. Projektet har formulerat, implementerat och testat ett antal strategier baserat på passagerarkostnader för att reglera enskilda linjer, korridorer med flera linjer, och synkronisering av byten. Fallstudier från Stockholm, Haifa och Haag banar väg för att undersöka potentialen för fältförsök. Resultat har presenterats för planerare, operatörer och forskare vid olika seminarier, workshops, möten, samt vetenskapliga konferenser.

Upplägg och genomförande

Projektet ADAPT-IT var uppbyggt i sex arbetspaket (WP) för att förverkliga ramverket som kräver tekniska och metodologiska framsteg inom simuleringsmodellering, trafikprognoser och realtidsstyrning. WP3 utvecklade beslutsstödsramverket. WP1 och WP2 gav förutsättningen för detta genom att skapa simuleringsmiljön och ett förråd av alternativa strategier. Ramverket användes sedan i WP4 för att testa och förbättra dess tillämpbarhet. WP5 bildade ett pågående samarbete med potentiella systemanvändare, och WP6 bestod av projektledning.

Externa länkar

ERA-NET projektets hemsida hos projektkoordinatorn Technion Israel Institute of Technology

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.