Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

Uppskalning för en hållbar industri

Publicerad: 30 juni 2021

Vinnova satsar 87 miljoner kronor på projekt för att vidareutveckla och skala upp lösningar som har potential att bidra till en klimatneutral och hållbar industri. Det handlar bland annat om giftfri textilfärgning, isfri vindkraft och blyrening av mässing för återvinning.

Uppskalning och test av koncept i verklig miljö inom industrin är viktigt för att minimera risker, skapa acceptans och främja kommersialisering av lösningar som bidrar till hållbarhet och klimatomställning.

- Vi har tagit fasta på att det görs mycket bra redan idag och att det finns flera pågående initiativ som har stor potential men befinner sig i relativt tidiga utvecklingsskeden. Vi behöver skapa förutsättningar för att de ska växa till pilot- och demonstrationsprojekt som på sikt kan omsättas till industriella lösningar som gör skillnad. Satsningen ska bidra till att stärka den svenska industrins konkurrenskraft och om lösningarna får internationell spridning kan de även skapa global klimatnytta, vilket är något vi hoppas på säger Ida Langborg, som leder Vinnovas arbete inom området Hållbar industri.  

Vinnova satsar nu sammanlagt 87 miljoner kronor på 13 projekt för vidareutveckling och uppskalning av lösningar. Projekten handlar om samarbeten som öppnar upp för ett omställningsarbete där hela ekosystem och värdekedjor omfattas.

- I den här satsningen valde vi att inte avgränsa inriktningen i någon större utsträckning. Det resulterade i projektförslag som representerar en stor bredd inom området Hållbar industri, och som bekräftar att det finns många goda idéer och uppslag. Även de finansierade uppskalningsprojekten avspeglar bredden hos området, säger Anders Marén, ansvarig för satsningen på Vinnova.

Några av de uppskalningsprojekt som får finansiering:

Algbläck för giftfri och koldioxidsnål textilinfärgning

Textilinfärgning motsvarar nära två procent av världens globala koldioxidutsläpp. Den är också vatten- och kemikalieintensiv. Med bas i digital sprayteknik och algbläck baserat på färgpigment från mikroalger, är syftet med projektet att introducera en mer resurseffektiv och resilient värdekedja för textilinfärgning som gör att vatten- och energiförbrukningen minskas med 90 procent och minskade koldioxidutsläpp i samma storleksordning. Vid projektslut ska minst fyra prototyper från deltagande varumärken vara redo för marknaden.

Projektet leds av Wargön Innovation AB

Isfri vindkraft

Vindkraft i kallt klimat innebär problem med isbildning på vindkraftverkens blad vilket leder till produktionsbortfall och skador på bladen. Projektets mål är att adressera problemet genom att skala upp dels en innovativ avisningsmetod, dels ett system som förenklar reparation av skadade blad. Lösningarna har testats på demoverk i Malå, Västerbotten och uppskalningens syfte är att förfina tekniken för att anpassas till de reella behoven och designmässigt utveckla lösningarna för att kunna fungera mer optimalt i vindkraftsproduktionen.

Projektet leds av Lindskog Innovation AB

Blyrening av mässing - återvinning av mässingsmetall med högt blyinnehåll

I en nära framtid finns en risk att metallavfall av mässing med höga blyhalter inte kommer att återvinnas på grund av en ny EU-lagstiftning som från 2025 kräver att mässingslegeringar högst får ha en blyhalt på 0,1 procent. Idag saknas kostnadseffektiva metoder för att rena mässing från bly men Nordic Brass har utvecklat en metod som separerar koppar, zink och bly från mässingsskrot. Därigenom kan befintlig mässing med högre blyhalter göras användbar som återcirkulerat insatsmaterial även för legeringar med låg blyhalt. I projektet ska lösningen skalas upp i en demonstrationsanläggning som motsvarar liten produktionsskala.

Projektet leds av Nordic Brass Gusum AB

Se alla projekt här

Frågor?

Ida Langborg

tf Enhetschef, tf Områdesansvarig för Hållbar industri

+46 8 473 30 77

Senast uppdaterad 2 juli 2021

Statistik för sidan