Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

Pressmeddelande

Innovativa lösningar ska minska segregationen

Publicerad: 17 november 2017

Vinnova satsar 25 miljoner på innovationslabb för att få fram nya metoder som kan minska segregationen. I ett av initiativen ska nyanlända utveckla och bygga småhus tillsammans med företag och kommuner. I ett annat ska unga tjejer från utsatta områden i Botkyrka ta fram lösningar för en mer jämställd utformning av den offentliga stadsmiljön.

Satsningen handlar om innovationer som kan öka inkluderingen och bidra till att bryta det sociala utanförskapet. I innovationslabben ska lösningar utvecklas som kan bidra till minskad långtidsarbetslöshet, förbättrade skolresultat, stärkt samhällsservice och minskad bostadssegregation.

- Innovationslabben ska vara nyskapande mötesplatser där de som berörs av problemen, till exempel elever i en skola eller boende i ett område, bjuds in för att testa nya idéer i verklig miljö tillsammans med företag, ideella organisationer och offentlig verksamhet. Vi har fått in spännande förslag som vi tror kan utveckla intressanta lösningar, säger Andreas Netz, som är ansvarig för satsningen på Vinnova.

Projekten får finansiering under två år. Förhoppningen att de sedan ska fortsätta av egen kraft och att framgångsrika metoder ska kunna spridas. Satsningen har genomförts i dialog med den statliga Delegationen mot segregation.

Tio projekt får finansiering med sammanlagt 25 miljoner kronor:

Minska långtidsarbetslösheten, med fokus på kvinnor

Sociala innovationer Svenska kyrkan
Projektet syftar till att minimera arbetslösheten i Sverige med fokus på kvinnor. Sysselsättning och ekonomisk stabilitet är kärnbehov för individens integration i samhället. Det är ett behov som, om det uppfylls, minimerar ekonomisk och samhällelig segregering, passivitet och därtill hörande psykologiska problem.
Parter är Svenska kyrkan Stockholms stift och Arbetsförmedlingen.
Bidrag från Vinnova: 2,8 miljoner
Projektledare: Ayda Moayedzadeh, Svenska Kyrkan, Stockholms stift

Allmännyttans innovationslabb för minskad bostadssegregation
Förändringar i omvärlden ställer allmännyttan inför stora utmaningar, som arbetslöshet, skola/ studieresultat, samhällsservice och brottslighet. Målet är en plattform för idégenerering och en mötesplats för matchmaking där nya relationer och lösningar utvecklas inom innovationslabben mellan bostadsbolag och lokala aktörer. Lösningarna ska sedan spridas nationellt genom Allmännyttan SABO och genom lokala aktiviteter.
Parter är SABO, Hyresgästföreningen, Sustainable Innovation i Sverige och Malmö Högskola.
Bidrag från Vinnova: 4,8 miljoner
Projektledare: Thomas Sundén, Sustainable Innovation i Sverige AB

Lyfta skolorna och elevernas resultat

Lövgärdesskolans innovationslabb
Lövgärdet har den lägsta utbildningsnivån i Göteborg, det lägsta valdeltagandet och endast 50 procent känner tillit till andra människor. Barns livssituation är extra utsatt och förutsättningarna för ett gott liv begränsade. Parterna skapar ett innovationslabb på Lövgärdesskolan för att i samverkan med andra aktörer pröva nya metoder och arbetssätt för att höja elevers kunskapsresultat utifrån forskning om grit och dynamiskt mindset som förhållningssätt.
Göteborgs räddningsmission i samarbete med Erikshjälpen, GU Ventures och Göteborgs stad.
Bidrag från Vinnova: 1,8 miljoner
Projektledare: Sandra Stene, Göteborgs räddningsmission

Stärka samhällsservicen och minska bostadssegregationen
SjöBo 2.0 - Medborgarlab för sociala innovationer
Projektet ska etablera ett invånardrivet innovationslabb i stadsdelen Sjöbo i Borås för att både förebygga och vända nuvarande negativa trend med sociala utmaningar. Medverkar gör kommunala förvaltningar och nämnder, civilsamhälle, näringsliv, region, polis, akademi och medborgare.
Parter är Borås kommun i samarbete med Högskolan i Borås, Rise Division Samhällsbyggnad, Föreningen för hemgården i Borås, Drivhuset i Borås.
Bidrag från Vinnova: 3 miljoner
Projektledare: Carola Samuelsson, Borås kommun

Socialt bostadsbyggande av och med nyanlända, unga och äldre
Ska etablera ett innovationslabb för småhusbyggande och mötesplats där nyanlända och andra utanför bostadsmarknaden tillsammans med civilsamhälle, näringsliv och offentliga aktörer utvecklar och bygger småhus. Målsättningen är att adressera eftersatta gruppers bostadsbehov, socialt utanförskap och integration, samt en lokal hållbar samhällsutveckling.
Tjörn kommun och Chalmers ingår i ett större samarbete med totalt 10 samarbetspartners. Satsningen leds av Röd Arkitektur, planering och fastighetsutveckling AB.
Bidrag från Vinnova: 1,5 miljoner
Projektledare: Christina Harling, Röd Arkitektur, planering och fastighetsutveckling AB

Urban Girls Movement
Ska skapa en hubb för jämställd stadsplanering i Botkyrka kommun genom att låta unga tjejer från särskilt utsatta områden själva ta fram innovativa lösningar på gemensamt identifierade utmaningar i stadsrummet. Målgruppen kommer få möjlighet att påverka och utforma en mer jämlik och jämställd vision av den offentliga stadsmiljön.Satsningen genomförs av tankesmedjan Global utmaning och Botkyrka kommun. Alltifrån White arkitekter och Hyresgästföreningen till Fryshuset och Kamratposten är med som samarbetspartners.
Bidrag från Vinnova: 2,1 miljoner
Projektledare: Elin Andersdotter Fabre, Global Utmaning

Rum för demokrati: Demokratilabb för Folkets hus 2.0 i Rinkeby
Ska utveckla framtidens folkets hus genom en digitaliserad demokratisk process som kan fungera som ett komplement till de former av boendeinflytande och hyresgästdialog som bostadsbolag använder. En ömsesidig process mellan medborgare, föreningar, bolag och myndigheter. Plattformen för arbetet är Rinkeby folkets hus.
Familjebostäder leder satsningen i samarbete med KTH, Hyresgästföreningen, Rinkeby Folkets Hus och Folkets hus och parker.
Bidrag från Vinnova: 2,5 miljoner
Projektledare: Caroline Dahlbom, Familjebostäder

Social innovation i samhällsplanering
Ett mellankommunalt innovationslabb i samarbete mellan offentlig sektor, forskning och civilsamhälle, på regional nivå för att gemensamt hitta nya lösningar på utmaningar kopplat till bostadssegregation. Ett flertal kommuner går samman med Göteborgsregionens kommunförbund och Rise AB.
Bidrag från Vinnova: 2,5 miljoner
Projektledare: Lisa Ström, Göteborgsregionens kommunalförbund

KirunaBo
Kiruna kommun och Umeå universitet samarbetar för att minimera risken av segregation i nya Kiruna genom innovationslabb. Labbet ska utforska verksamheter och metoder som motverkar segregation för målgrupperna ungdomar 16-24 år, småbarnsföräldrar och nyanlända i den nya staden - ett proaktivt verktyg för minskad segregation och förbättrad samhällsservice. Migrationsverket, kommunala bostadsbolag, Arbetsförmedlingen och ideella föreningar är med i satsningen som leds av Kiruna kommun.
Bidrag från Vinnova: 1,9 miljoner
Projektledare: Emma Jonsson, Lapplands Kommunalförbund

#Mobilisering mot segregation
BRIS och Göteborgs stad ska starta ett innovationslabb i ett av Göteborgs mest utsatta områden – Tynnered. Labbet syftar till att tillsammans med relevanta samhällsaktörer och målgruppen hitta lösningar för att stärka barnets rättigheter, som varje barns rätt till psykisk hälsa och stöd. Till arbetet kopplas aktuell forskning och metoderna sprids till Sveriges samtliga 290 kommuner.
Bidrag från Vinnova: 1,5 miljoner
Projektledare: Elisabeth Valinder, BRIS

Frågor?

Andreas Netz

Handläggare

+46 8 473 30 86

Daniel Holmberg

Pressekreterare

+46 8 473 30 53

Senast uppdaterad 17 november 2017

Statistik för sidan