Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Bättre strategier för utveckling inom psykisk hälsa

Satsningar inom psykisk hälsa blir allt viktigare för att fler ska kunna leva ett längre liv i hälsa. Vinnova bidrar till utvecklingen av bättre strategier som kan främja innovation på bred front.

Psykiska besvär och psykisk ohälsa är en angelägen hälsoutmaning. Många sjukdomar börjar med ackumulerade obalanser i kroppen. Startskottet för många kroniska sjukdomar är inte sällan en lång period av stress eller emotionellt trauma. Besvär med exempelvis nedstämdhet, oro eller sömn kan utvecklas till allvarligare psykisk ohälsa, och få konsekvenser senare i livet.
Den påverkar hela samhället och ojämlikheten för vilka som drabbas är tydlig.

Vinnova vill möjliggöra förebyggande, träffsäkra och jämlika insatser genom innovation i bred bemärkelse inom området hälsa. Psykisk hälsa är en avgörande i ett hållbart, hälsosamt och välfungerande samhälle. Det finns möjligheter att både spara pengar och att ge fler ett längre liv i hälsa, om vi tänker nytt.

Myndighetssamverkan för nationell strategi

År 2020 fick Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten regeringens uppdrag att, i samverkan med 26 andra myndigheter och berörda aktörer ta fram underlag till en nationell strategi för psykisk hälsa och suicidprevention.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats:

Nationell strategi för psykisk hälsa och suicidprevention — Folkhälsomyndigheten

Se film

Vinnova bidrar aktivt i arbetet och tog under 2021 fram flera analyser. Här är några exempel:

  • Utvärdering av programmet Barn och ungas psykiska hälsa (BUPH): Ett samarbete mellan Vinnova, Vetenskapsrådet och Forte för forskning om barns och ungdomars psykiska hälsa 2012-2023. Genomförd av Vetenskapsrådet.
  • Portföljanalys av Vinnovas insatser med fokus på psykisk hälsa 2016-2020. Genomförd av Ramboll AB.
  • Analys av innovationer inom digitala tjänster för psykisk hälsa, utveckling och hinder. Genomförd av Mårten Blix AB.
  • Kartläggning och översikt över forsknings- och innovation inom området psykisk hälsa och välbefinnande. Genomförd av Leiden Universitet.

Här kan du läsa analyserna:

Underlag för kommande strategi om psykisk hälsa och suicidprevention | Vinnova

Nationellt program för forskning

Vinnova medverkar i Nationellt program för forskning om psykisk hälsa och suicidprevention. Forte leder ett tioårigt samarbete med VR, Vinnova och Formas i den strategiska styrgruppen. 

Läs mer om detta på Fortes webbplats:
Nationellt program för forskning om psykisk hälsa - Forte

Aktuella projekt

2022 gjorde Vinnova satsningen Innovationer för ökad psykisk hälsa för att ge möjlighet till aktörer att ta fram lösningar, metoder och prototyper för att främja psykisk hälsa, förebygga psykiska besvär samt lindra konsekvenserna. Med satsningen vill Vinnova genom innovation i bred bemärkelse möjliggöra främjande och förebyggande insatser och lösningar med fokus på implementering.

I satsningen finansierar Vinnova dessa projekt:

Frågor?

Sara Näsström

Utlysningsansvarig

+46 8 473 30 00

Senast uppdaterad 10 mars 2023

Statistik för sidan