Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Användning och kompetensuppbyggnad - MAX IV och ESS

Här hittar du information om samverkan kring kompetensuppbyggnad och industriellt nyttiggörande av neutron- och fotonbaserade tekniker: Dels vid synkrotronen MAX IV och internationella forskningsanläggningar för fotonbaserade teknikerm och dels vid anläggningar för neutronspridningstekniker, som ESS.

Vinnovas insatser sker dels genom finansiering av bidragsprojekt i öppna utlysningar, men även genom finansiering av strategiska projekt och i nära samverkan med andra myndigheter och aktörer.

Sök finansiering inom området

Beviljade industriella pilotprojekt

Här följer begränsad information och länkar till de svenska satsningarna inom området som Sverige finansierar.

Användning vid svenska synkrotronen MAX IV

MAX IV-laboratoriet i Lund är Sveriges största och mest ambitiösa satsning på forskningsinfrastruktur och är idag världens ljusstarkaste synkrotronljusanläggning.

Läs mer om MAX IVs prestanda och kapacitet, samt hur man går tillväga för att söka tillträde (stråltid) i öppna utlysningar

Det finns även möjlighet att betala för stråltid. För att få veta mer om möjligheter till detta vänder ni er direkt till MAX IV-laboratoriets industrikontor (Industrial Relations Team): industry@maxiv.se

Svenskfinansierade strålrör vid Europeiska anläggningar

Genom Vetenskapsrådet finansierar Sverige konstruktion och drift av experimentstationen Swedish Materials Science beamline (SMS P21) vid den tyska synktrotronen Petra III vid DESY i Hamburg. SMS P21 verkar vid fotonenergi 40-150 keV och kompletterar vad som är möjligt vid MAX IV. SMS P21 administreras av den av Vetenskapsrådet finansierade centrumbildningen CeXS (KTH, Linköpings universitet och DESY). Avtalet med DESY ger även prioriterad tillträde för svenska användare vid samtliga strålrör vid Petra III som administreras av DESY själva.

Läs mer om vad som gäller på centrum CeXS webbplats

Sverige delfinansierar även reflektometern SuperADAM vid Institut Laue-Langevins (ILL) neutronkälla i Grenoble, Frankrike. SuperADAM administreras av Uppsala universitet.

Här kan du läsa mer om reflektometern SuperADAM

Svenska medlemskap i internationella anläggningar

Vetenskapsrådet finansierar även svenskt medlemskap i synkrotronen ESRF samt neutronkällan vid ILL, Grenoble, Frankrike, samt ger driftsbidrag till neutronkällan ISIS utanför Oxford, England. I sammanhanget är det även relevant att nämna det svenska medlemsskapet i den europeiska fotonbaserade frielektronlasern, European XFEL (EuXFEL), vid DESY i Hamburg.

Initiativet SWEbeams samlade aktörerna

Under 2018 finansierade Vinnova och Vetenskapsrådet projektet SWEbeams (Vinnovas dnr 2017-04705). Syftet var att samla aktörer inom näringsliv, forskningsinstitut och akademi med ett uttalat eller potentiellt intresse för ESS, MAX IV och den gemensamma forsknings- och innovationsarenan.

Projektet leddes av Fredrik Hörstedt, vicerektor vid Chalmers tekniska högskola, med stöd av en arbetsgrupp bestående av representanter från MAX IV, ESS, Lunds universitet samt Science Village Scandinavia.

Arbetet resulterade i ett antal genomförda landsomspännande möten, dialoger med nyckelaktörer, samt av en skriftlig rapport rörande hur Sverige bättre kan dra nytta av investeringar i och runt världsledande forskningsinfrastrukturer.

Frågor?

Maria Öhman

Programansvarig

+46 8 473 31 89

Rebecca Hollertz

Handläggare

+46 8 473 30 76

Senast uppdaterad 29 september 2021

Sidansvarig: Maria Öhman

Statistik för sidan