Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Kompetenscentrum inom Hållbar industri och Digital omställning 2024

I det här erbjudandet finansierar vi kompetenscentrum där olika parter inom områdena Hållbar industri och Digital omställning samverkar för att ta fram ny kunskap inom området. Denna kunskap ska kunna användas i näringsliv eller samhälle för att ge nya produkter, processer eller modeller. Akademi, forskningsinstitut, näringsliv och offentlig sektor kan söka i konstellationer där akademi eller forskningsinstitut måste vara koordinerande part.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Att skapa nya internationellt konkurrenskraftiga centrum inom Hållbar industri och Digital omställning med uppgift att genomföra behovsmotiverad excellent forskning i samverkan .

Vem kan söka?

Koordinator ska vara ett universitet, högskola eller forskningsinstitut. De söker tillsammans med företag och/eller offentlig verksamhet eller andra universitet, högskolor eller institut som projektpart.

Hur mycket kan ni söka?

Vinnova planerar att bevilja max 9 stycken kompetenscentrum. Vinnova bidrar med 1/3 av finansieringen för ett centrum där Vinnovas del planeras vara 4 miljoner kronor för år 1 och 8 miljoner för år 2-5.

Viktiga datum

Under informationsmötena berättar vi mer om utlysningen, och det finns möjlighet att ställa frågor. Vi har även möjligheten att ha ytterligare informationsmöten för en gruppering av aktörer om behov finns.

 • Beskrivning av erbjudandet

  • Denna utlysning riktar sig till grupperingar av aktörer med en gemensam vision och strategisk idé för uppbyggnad av en excellent forskningsmiljö. Erbjudandet avser forskningsområden som har stor tillämpbarhet inom Vinnovas områden Hållbar industri eller Digital omställning och där de medverkande aktörerna kan visa att den kunskap som utvecklas i miljön kan utnyttjas bredd i näringsliv och samhälle.

   Så ställer Vinnova om för en hållbar framtid

   Koordinatorn ska vara ett universitet, en högskola eller ett forskningsinstitut som ansöker tillsammans med företag och/eller offentliga organisationer. Vi ser positivt på att andra universitet och forskningsinstitut är aktiva projektparter i kompetenscentret.

   Svensk industri har potential att ta en ledande roll i omställningen till ett mer hållbart samhälle, både inom och utanför landets gränser. Därför förväntas finansierade kompetenscentra aktivt arbeta med internationellt samarbete, förslagsvis inom de europeiska forsknings- och innovationsprogrammen och andra globala samarbeten relaterade till Hållbar industri eller Digital omställning.

   Vinnova planerar att godkänna maximalt nio kompetenscentra, fem inom området Hållbar industri och fyra inom området Digital omställning.

   Ett kompetenscentrum finansieras till en tredjedel av Vinnova, en tredjedel (eller mer) av universitet/högskola/institut och en tredjedel (eller mer) av näringsliv/offentlig sektor. Endast universitet/högskola/institut kan vara mottagare av bidrag från Vinnova.


   Programmet erbjuder möjlighet till finansiering i upp till 10 år. Efter en första etapp på 5 år görs en oberoende utvärdering och Vinnova kan erbjuda en andra finansieringsetapp på upp till 5 år, baserat på resultatet av utvärderingen och Vinnovas då gällande prioriteringar. Vinnova förväntar sig ökad andel finansiering från industrin under den andra finansieringsetappen.

   Vinnovas bidrag till ett kompetenscentrum uppgår till maximalt 4 miljoner kronor det första året och maximalt 8 miljoner kronor per år under de följande 4 åren av den första etappen. I en andra finansieringsetapp uppgår Vinnovas bidrag till maximalt 8 miljoner per år under de första 4 åren och maximalt 4 miljoner kronor det sista året.

  • Forskning och innovation i världsklass behövs för att utveckla kunskap och kompetenser som bidrar till en hållbar utveckling och svensk konkurrenskraft.

   Den svenska industrin har visat potential att leda omställningen till en mer hållbar och klimatneutral industri både inom och utanför landets gränser och samtidigt kunnat vara globalt konkurrenskraftig. Enskilda företag eller företag i nära samarbeten, särskilt sådana som täcker stora delar av värdekedjorna, har möjlighet att genom ett sammanhållet tillvägagångssätt göra de nödvändiga förändringarna för en fortsatt svensk global konkurrenskraft.

   Det finns i Sverige flera internationellt synliga industriella satsningar där tidigare kompetenscentra har spelat en viktig roll för tillgången till kompetens och relevanta forskningsresultat.

   Vi vill med finansieringen bidra till Vinnovas områden Hållbar industri och Digital omställning genom att i denna satsning:

   • bidra till att Sverige är globalt konkurrenskraftig när det gäller att utveckla kunskap, färdigheter och förmågor för en hållbar omställning.
   • bidra till att Sverige är en aktiv nation i tillämpningen av möjliggörande nyckelteknologier för hållbar omställning.

   Vinnova har i uppdrag att främja hållbar tillväxt genom att förbättra förutsättningarna för innovation. Förbättrade förutsättningar för innovation stärker kapaciteten att nå målen för hållbar utveckling i Agenda 2030. Genom våra insatser bidrar vi till det globala åtagandet att nå målen.

   Vårt arbete för att bidra till målen i Agenda 2030

   Sverige har ett bra utgångsläge och har också ambitionen att ta en ledande roll i arbetet för att nå de globala hållbarhetsmålen. Internationellt konkurrenskraftiga forsknings- och innovationsmiljöer har möjlighet att bidra till att uppnå de globala målen och nå en hållbar framtid.

   Samverkan, kraftsamling och innovation kommer att vara avgörande för att nå målen i Agenda 2030. Med denna utlysning vill vi få fler att i samverkan utveckla sin innovationsförmåga och skapa nya lösningar som bidrar till målen, inom ramen för utlysningens prioriteringar.

   Ett led i detta är satsningar på kompetenscentrum där vi vill stimulera näringsliv, offentlig sektor och akademi (universitet, högskola och forskningsinstitut) att tillsammans bedriva excellenta forskning- och innovationsverksamheter inom ett utvalt forskningsområde. Programmet tar sin utgångspunkt i liknande satsningar på Vinnova, t.ex. Kompetenscentrumprogrammet (mellan åren 1995-2007) och VINN Excellence Centerprogrammet (startades år 2004).

   Vinnova önskar se kompetenscentrum i stark samverkan med omgivande akademiska miljöer och relevanta industrier. Förväntningen är att arbetssätt, kunskap, kompetens och erfarenheter som genereras ska komma fler än centrumets projektparter till godo. Varje kompetenscentrum ska ha tydliga modeller och planer för hur man på bästa sätta kan uppnå detta.

   Jämställdhet är en förutsättning för hållbar tillväxt. Det utgör ett av hållbarhetsmålen i Agenda 2030, men det är även ett perspektiv som ska genomsyra arbetet med alla mål. Utlysningen ska därför bidra till en jämställd samhällsutveckling kopplat till att kvinnor och män tar del av bidraget samt deltar i och har inflytande över kompetenscentrumet på ett jämställt sätt.

   Resultat från forskning och innovation som görs fritt tillgängliga ger fler möjlighet att bidra till lösningar på samhällsutmaningar. Ett kompetenscentrum ska bidra till att göra fler resultat fritt tillgängliga för alla och vetenskaplig publicering bör göras med öppen tillgång.

  • Ett kompetenscentrum som beviljas ska bedriva behovsmotiverad excellent forskning genom aktiv samverkan mellan alla centrumets projektparter. Projektparterna i ett kompetenscentrum förväntas, förutom att samverka inom centrumet, också samverka med omgivande relevant miljö både nationellt och internationellt. Den verksamhet som bedrivs inom ett centrum ska resultera i nya eller förstärkta nätverk samt tillgång till ny kunskap och kompetenser som svarar mot näringslivets och övriga samhällets behov.

   Ett kompetenscentrum behöver ha en tydlig bild av hur det är positionerat i förhållande till existerande satsningar, exempelvis i form av strategiska forskningsområden och innovationsområden, existerande centrumsatsningar och forskning finansierad via fakultetsmedel. Kompetenscentrum ska kunna visa hur verksamheten kompletterar eller förstärker tidigare och pågående satsningar.

   Vidare ska kompetenscentrum påvisa potential att skapa eller förstärka varaktiga strukturer och nätverk för att sprida kunskap och erfarenheter utanför centrumets organisation. Detta till exempel genom utbildningar för såväl studenter och forskare som kompetensutveckling för yrkesverksamma eller personrörlighet mellan organisationer inom området.

   Ett kompetenscenter kan erbjudas möjlighet till finansiering i upp till 10 år. Ett beviljat kompetenscentrum kommer att få stöd i 5 år i en första etapp. Efter utvärdering kan Vinnova erbjuda en andra finansieringsetapp på upp till 5 år, baserat på resultatet av utvärderingen och Vinnovas då gällande prioriteringar. Vinnova förväntar sig ökad andel finansiering från industrin under den andra finansieringsetappen.

   Kompetenscentrum som inte erbjuds finansiering i en andra etapp kommer att beviljas upp till 4 miljoner kronor som en engångssumma för avveckling av den verksamhet som finansierats av Vinnova.

   Internationalisering

   Internationalisering innebär bland annat att få tillgång till viktiga kunskaps- och innovationsmiljöer i världen samt till kunskap, talang och teknik, liksom samverkan med relevanta samarbetspartners inom centrumets forskningsområde.

   För kompetenscentra innebär detta bland annat att kontinuerligt göra omvärldsanalyser för att identifiera strategiskt intressanta internationella forskning- och utvecklingsmiljöer att samarbeta med för att täcka behov av relevanta kompetenser och nätverk.

   De kompetenscentra som beviljas ska vara internationellt framstående inom sitt forskningsområde och ha en handlingsplan för att öka den internationella attraktionen och konkurrensen.

   Mot bakgrund av ovanstående ser Vinnova positivt på att ett kompetenscentrum består av både svenska och internationella parter. Finansiering från internationella företag kan ingå i industrins andel av budgeten. Däremot är det bara parter med filial eller driftsställe i Sverige som kan erhålla någon del av Vinnovas stöd.

   Små och medelstora företag i ett kompetenscentrum

   Vinnova betraktar det som fördelaktigt att det i ett kompetenscentrum ingår både större och mindre företag och uppmuntrar därför att kunskapsintensiva små och medelstora företag medverkar i denna satsning.

   Ledarskap

   Erfarenhet från tidigare kompetenscentrumsatsningar visar att ett väl fungerande kompetenscentrum kräver ett aktivt ledarskap, både via centrumledaren och centrumstyrelsen, och en aktiv samverkan mellan relevanta parter inom näringsliv, akademi samt offentlig verksamhet. Ledningen i ett centrum ska uppvisa att de har förmågan att skapa en kultur för att få individer och team att fungera och leverera, samt att utvecklas och växa.

   Jämställdhet

   Vinnova och alla lärosäten har ett jämställdhetsintegreringsuppdrag med syftet att bidra till att nå det jämställdhetspolitiska målet att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sitt eget liv. Dessutom visar forskning att jämställd innovation och forskning inte bara är en rättighets- och demokratifråga utan även kan innebära ett mervärde i form av kompetens, kvalitet och relevans av resultat, stärkt innovationsförmåga och nya affärsmöjligheter.

   Jämställdhet är en förutsättning för hållbar tillväxt och återfinns i Agenda 2030 som ett mål i sig, men även som ett perspektiv som skall genomsyra arbetet med alla mål. Utlysningen ska därför bidra till en jämställd samhällsutveckling kopplat till två huvudsakliga perspektiv:

   • Det ena perspektivet handlar om att både kvinnor och män tar del av bidraget samt deltar i och har inflytande över projektet på ett jämställt sätt.
   • Det andra perspektivet handlar om att projektet analyserar och tar ställning till om det finns jämställdhetsaspekter (kön eller genus) som är relevanta inom lösningens problemområde och nyttiggörande.

   Jämställd innovation för dig som söker finansiering

   Centrumstyrelsen ska ha en balanserad könsfördelning, dvs. av styrelsens ledamöter ska minst 40 procent utgöras av kvinnor och minst 40 procent av män.

  • I denna utlysning strävar Vinnova efter att skapa starka internationella forskningsmiljöer som kan stärka forskningsområden tillämpbara inom Vinnovas områden Hållbar industri eller Digital omställning.

   Resultaten från kompetenscentra inom området Hållbar industri förväntas bidra till möjliggörande kunskap och/eller teknik inom ett eller flera av Hållbar industris fyra fokusområden, dvs. Klimatneutral och cirkulär produktion, Resurseffektiva och resilienta värdekedjor, Global konkurrenskraft och En socialt hållbar industri.

   Hållbar industri Vinnova

   Resultaten från kompetenscentra inom området Digital omställning förväntas bidra till möjliggörande kunskap och/eller teknik för hållbar digital transformation. Prioritering ges inom områdena robust och säker infrastruktur, data som strategisk resurs, federerad maskininlärning, avancerade matematiska metoder, framtida avancerade kommunikationssystem så som 6G samt processer och metoder för utveckling av halvledarkomponenter.

   Systemdesign av halvledare inkluderas inte i denna utlysning, området stödjs av SSF:s insats Semiconductor System Design (SeSyDe).

   Digital omställning | Vinnova

   Kompetenscentra som beviljas i denna utlysning förväntas komplettera befintliga kompetenscentra inom Vinnova.

   Kompetenscentrum stärker Sveriges konkurrenskraft | Vinnova

   Resultat- och effektmål

   Vinnova har satt upp resultat- och effektmål som förväntas uppkomma på 1–5 års sikt och vara uppfyllda av centrumet vid 5-årsutvärderingen. De kortsiktiga effektmålen förväntas uppkomma på 5–10 års sikt och de långsiktiga effektmålen på mer än 10 års sikt. Dessa beskrivs nedan mer ingående.

   Resultatmål (på kort sikt) är:

   • Att kompetenscentrumet har en vetenskaplig excellens av hög internationell standard genom publikationer och patent
   • Att det i kompetenscentrumet bedrivs behovsmotiverad forskning i aktiv samverkan med relevanta parter
   • Att kompetenscentrumet tillämpar innovativa sätt att leda och organisera samverkan inom centrumet och den omgivande miljön
   • Att kunskapsintensiva små och medelstora företag deltar aktivt i kompetenscentrumet, genom att vara involverade i forskningsprojekten som bedrivs i centrumet
   • Att parterna har tillit till varandra, vilket bland annat kan/ska uttryckas i ett kontinuerligt kunskapsflöde mellan parterna och tillgång till strategiska kontakter hos parterna
   • Ett ökat nationellt och internationellt utbyte av både kunskap och personer, både mellan akademi/akademi och mellan näringsliv/akademi (i båda riktningar)

   Effektmål på kortare sikt (efter 5 år) för programmet är:

   • Att det finns excellenta forskningsmiljöer av strategisk betydelse, dvs de har en tydlig position i forskningsområdet och är av vikt för att parterna ska utveckla och behålla sin konkurrenskraft
   • Att kompetenscentrumet har en kontinuerlig omvärldsbevakning och får en ökad tillgång till strategiska kontakter genom utökade nätverk
   • Att de kunskapsintensiva små- och medelstora företagen som deltar har en bättre konkurrensförmåga
   • Tillgång till individer med strategisk kompetens, dvs. kompetens som svarar mot behov i företag och övriga samhället
   • Att det finns relevanta utbildningar hos universitet och högskola genom ett samspel mellan utbildning, forskning och innovation, så att utbildningarnas innehåll tar hänsyn till behov i näringsliv och övriga samhället

   Effektmålen på längre sikt (efter 10 år eller mer) för programmet är:

   • Att excellent forskning nyttiggörs i näringsliv och samhälle
   • Att kompetenscentrumets verksamhet kompletterar och adderar värde till befintliga investeringar i innovationssystemet
   • Att det har utvecklats behovsmotiverade hållbara innovationer som står sig i ett internationellt perspektiv
   • Att FoU-investeringar attraheras till och kan behållas i Sverige genom kompetenscentrumets verksamhet
   • Att det finns tillgång till kompetenser som svarar mot företagens och övriga samhällets behov

   Utvärdering och uppföljning

   De kompetenscentra som beviljas medel inom programmet kommer årligen att följas upp av Vinnova via årsrapportering. Dessutom kommer en uppföljning att göras under år 2 och en oberoende utvärdering med internationella bedömare efter 5 år.

   Den årliga uppföljningen kommer att ske genom att varje centrumledare lämnar in en redovisning av kompetenscentrumets verksamhet och svarar på en övergripande enkät kopplad till den. Dessutom ska alla parter som deltar i centrumet svara på en mindre enkät som skickas ut till dem. Enkäterna kommer att sammanställas och vara en del av underlaget till den oberoende utvärdering som sker efter 5 år.

   Uppföljningen under centrumets andra verksamhetsår kommer att fokusera på hur organisationen och tillhörande processer fungerar inom kompetenscentrumet. Den görs för att identifiera om det finns behov av förändringar eller stödåtgärder för att organisationen ska fungera på ett optimalt sätt.

   Utvärderingen efter 5 år görs av särskilt utsedda internationella bedömare från relevanta områden och branscher gentemot angivna bedömningskriterier. Bedömarna är förordnade av Vinnova och arbetar under sekretess och tystnadsplikt och baserar sin bedömning på en sammanställning av indikatorerna som används i enkäterna vid årsrapporteringen, en självvärdering från centrumet samt intervjuer med centrumets representanter. Vinnova har möjligheten att erbjuda en andra finansieringsperiod om 5 år, baserat på resultatet av utvärderingen och Vinnovas då gällande prioriteringar. Vinnova förväntar sig ökad andel finansiering från industrin under den andra finansieringsperioden om 5 år.

  • Utlysningen riktar sig till grupperingar av aktörer med en gemensam vision och strategisk idé för uppbyggnad av en forskningsmiljö baserad på excellent forskning. Erbjudandet avser forskningsområden som har stor tillämpbarhet inom Vinnovas områden Hållbar industri eller Digital omställning och där de medverkande aktörerna kan visa att den kunskap som utvecklas i miljön kan utnyttjas av näringsliv och samhälle.

   Koordinator ska vara ett universitet, en högskola eller ett forskningsinstitut och de söker tillsammans med företag och/eller offentlig verksamhet. Vi ser positivt på tvärvetenskapliga angreppssätt samt att andra universitet och institut är parter i kompetenscentrumet.

   Det är av stor vikt att den koordinerande projektparten (koordinatorn) kan visa på att ansökan ligger i linje med universitets, högskolans eller forskningsinstitutets övergripande strategi.

   Internationella projektparter är välkomna att delta i ett kompetenscentrum men kan inte vara koordinerande projektpart. Utländska organisationer måste ha en filial eller driftställe i Sverige för att kunna erhålla bidrag från Vinnova.

  • Aktiviteter det går att söka finansiering för

   Vinnovas anslag ska i första hand finansiera behovsdriven forskning vid universitet eller forskningsinstitut där en begränsad del kan användas för infrastruktur som centrumet är beroende av. En mindre del kan användas för samordningsarbete i centrumet. Samordningen kan omfatta kostnader för alla typer av centrummöten och för spridning av forskningsresultat.

   Stödberättigande kostnader

   Vår finansiering sker genom bidrag. Bidrag till organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet omfattas av regler om statligt stöd.

   Reglerna styr bland annat vilka typer av kostnader och hur stor andel av dem som får täckas genom bidrag.

   Statligt stöd till ekonomisk verksamhet (företag)

   Regler för vilka kostnader som är stödberättigande

   Bidrag till universitet, högskola och forskningsinstitut beviljas som icke statsstöd i enlighet med förordning (2009:1101) med instruktion för Verket för innovationssystem.

   Bidrag kommer att beviljas med högst 33 procent stödnivå och högst 36 miljoner kronor per projekt för den första finansieringsetappen.


   För att en kostnad ska vara stödberättigande ska följande uppfyllas:

   • Kostnaden ska vara faktisk och kunna styrkas, vilket innebär att den ska ha uppkommit och kunna återfinnas i bokföringen hos projektparten.
   • Den ska ha uppkommit hos projektparten, vilket innebär att projektpart bara får ta upp sina egna kostnader.
   • Den ska ha uppkommit under den projekttid som framgår av beslutet.
   • Den ska vara bokförd och fastställd i enlighet med projektpartens vanliga redovisningsprinciper och god redovisningssed.
   • Den ska vara skälig och ha uppkommit enbart för genomförande av projektet, vilket innebär att kostnaden ska vara rimlig, proportionerlig och nödvändig för genomförandet av aktiviteterna i projektet
   • Den ska vara i enlighet med projektparts interna policys och riktlinjer, särskilt med avseende på miljö- och klimatpåverkan.
   • För att kostnaderna ska vara stödberättigande gäller också att de ska vara redovisade till Vinnova senast i slutrapporten.
   • Personalkostnader som uppkommer i samband med färdigställande av slutrapporten ska anses ha uppkommit under projekttiden och vara hänförliga till projektet och är därmed stödberättigande.

   För närmare information om stödberättigande kostnader.

   Hur stort bidrag ges?

   Vinnova avser att bevilja maximalt nio kompetenscentra, fem inom området Hållbar industri och fyra inom området Digital omställning.

   Ett kompetenscentrum finansieras till en tredjedel av Vinnova, en tredjedel (eller mer) av universitet/högskola/institut och en tredjedel (eller mer) av näringsliv/offentlig sektor. Endast universitet/högskola/institut kan vara mottagare av bidrag från Vinnova.

   Programmet erbjuder möjlighet till finansiering i upp till 10 år. Efter den första etappen på 5 år görs en oberoende utvärdering och Vinnova kan erbjuda en andra finansieringsetapp upp till 5 år, baserat på resultatet av utvärderingen och Vinnovas då gällande prioriteringar. Vinnova förväntar sig ökad andel finansiering från industrin under den andra finansieringsetappen.

   Vinnovas bidrag till ett kompetenscentrum uppgår till maximalt 4 miljoner kronor det första året och maximalt 8 miljoner kronor per år under de följande 4 åren av den första etappen. I en andra finansieringsetapp uppgår Vinnovas bidrag till maximalt 8 miljoner per år under de första 4 åren och maximalt 4 miljoner kronor det sista året.


   Vinnovas del är av finansieringen är villkorad, dvs. den kräver att såväl aktörsgruppen universitet/högskola/institut som aktörsgruppen näringsliv/ offentlig sektor bidrar med lägst motsvarande belopp.

  • Vi kommer endast bedöma ansökningar som uppfyller följande formella krav:

   • Koordinatorn är ett universitet, en högskola eller ett forskningsinstitut med betydande forskning inom det aktuella området.
   • Kompetenscentrumets projektparter är juridiska personer.
   • Ansökan följer strikt anvisningarna under rubriken ”Så här ansöker ni”. Inga bilagor är tillåtna utöver de som specificeras i anvisningarna. Hänvisningar till webbsidor kommer inte att beaktas.
   • Projektbeskrivningen ska vara skriven i den mall som finns tillgänglig under rubriken ”Ladda ner mallar för bilagor”. Projektbeskrivningen får inte överskrida 25 sidor med 12 punkters text. Huvudrubrikerna ska följas strikt.
   • CV ska vara skriven i den mall som finns tillgänglig under rubriken ”Ladda ner mallar för bilagor”. Näringsliv och offentlig sektor ska bifoga CV för en person per projektpart och forskningsaktörer en CV för var och en av dem som anses vara nyckelpersoner i ansökan.
   • Avsiktsförklaringar ska finnas från samtliga deltagande projektparter i ansökan och ska vara skrivna i den mall som finns tillgänglig under rubriken ” Ladda ner mallar för bilagor”.
   • Den koordinerade projektparten ska ha en avsiktsförklaring undertecknad av behörig företrädare för organisationen skrivna i den mall som finns tillgänglig under rubriken ”Ladda ner mallar för bilagor”. I avsiktsförklaringen ska det tydligt framgå hur ansökan passar in i organisationens övergripande strategi.
   • Ansökan ska innehålla en budget där aktörsgrupperna universitet/högskola/institut respektive näringsliv/offentlig sektor var för sig bidrar finansiellt med minst motsvarande belopp som söks från Vinnova.

   Ansökningar inkomna på svenska kommer att översättas till engelska av Vinnova.

   Efter att utlysningen har stängts kan kompletteringar göras endast på begäran av Vinnova.

  • Vad bedöms?

   I ett första steg bedöms ansökningarna gentemot bedömningskriterierna av en internationell expertgrupp bestående av särskilt utsedda bedömare förordnade av Vinnova.

   Därefter kommer särskilt utsedda och av Vinnova förordnade bedömare med generell centrumkompetens (generalister) att värdera ansökningarna.

   Utifrån generalisterna och experternas bedömningar kommer sedan ett antal sökande grupperingar att bjudas in till intervju med generalisterna och Vinnova.

   Efter intervjuer fattar Vinnova beslut om vilka ansökningar som kommer att beviljas.

   Vinnovas beslut kommer baseras på den internationella expertgruppens och generalisternas rekommendation. Vidare kommer hänsyn tas till den ämnesmässiga fördelningen av centra, både inom programmet och i relevanta delar av Vinnovas projektportfölj.

   Ansökan ska ligga i linje med syfte och mål för utlysningen. Detta kommer att bedömas med hjälp av nedanstående kriterier.

   Potential (dvs betydelsen av resultaten och effekterna om kompetenscentrumet blir framgångsrikt)
   • Kompetenscentrumets potential att bidra till utlysningens resultat- och effektmål.
   • Kompetenscentrumets potential att stärka forskningsområden tillämpbara inom Vinnovas områden Hållbar industri eller Digital omställning.
   • Det tänkta centrumets positionering i förhållande till likartade centrum och initiativ internationellt.
   • Kompetenscentrumets potential att skapa nya nätverk och strukturer för att samverka med sin omgivande miljö.
   • Kompetenscentrumets potential att stödja utveckling av utbildningar med hög kvalitet och som är väl anpassade till framtidens krav.
   • Kompetenscentrumets potential att främja att forskning används i näringslivet och samhället och därmed bidrar till ökad konkurrenskraft och samhällsnytta.
   • Kompetenscentrumets potential att använda, förstärka och komplettera existerande resurser och organisationer inom det aktuella forskningsområdet.
   • Kompetenscentrumets positionering i förhållande till lärosätens och/eller forskningsinstitutets övergripande prioriteringar.
   • Projektresultatens potential att bidra till ökad jämställdhet.
   • Kompetenscentrumets potential att bidra en hållbar samhällsutveckling i enlighet med FN:s globala mål i Agenda 2030.
   Aktörer (dvs vilka projektparterna och övriga aktörer är och hur samarbetet dem emellan organiseras för att driva kompetenscentrumet och nå centrumets resultat- och effektmål)
   • Parternas sammansättning, kompetens, förmåga (vetenskapliga excellens i ett internationellt perspektiv), och ambition att stärka forskningsområdet och uppnå kompetenscentrumet mål och vision.
   • Relevant medverkan av små och medelstora företag.
   • Centrumföreståndarens och ledningens kompetens, förmåga och engagemang att leda och organisera centrumet.
   • Hur väl teamet (nyckelpersoner) är sammansatt med avseende på könsfördelning samt fördelning av makt och inflytande mellan kvinnor och män.
   Genomförbarhet (dvs hur kompetenscentrumet har utformats för att nå dess resultat och effektmål)
   • I vilken mån projektbeskrivningen visar att kompetenscentrumets genomförandeplan är
   • lämplig sett till centrumets mål och ambitioner.
   • logisk och rimlig sett till tillgängliga resurser (budget, kompetens, utrustning, o.s.v.) i förhållande till vad som ska utföras.
   • Plan för hur kompetenscentrumet ska bidra till att excellent forskning nyttiggörs i näringsliv och samhälle.
   • Plan för att stärka nationell och internationell samverkan.
   • Plan för hur kompetenscentrumet ska realisera potentialen att bidra till en hållbar samhällsutveckling i enlighet med FN:s globala mål i Agenda 2030.
   • Hur väl jämställdhetsaspekter integrerats i projektplanen.
  • Om våra beslut

   Hur mycket varje part i projektet beviljas i bidrag framgår av beslutet. Vårt beslut om att bevilja eller avslå en ansökan kan inte överklagas.

   Villkor för beviljade bidrag

   För beviljade bidrag gäller våra allmänna villkor för bidrag. Villkoren innehåller bland annat regler om projektavtal, förutsättningar för utbetalning, uppföljning, rapportering och nyttiggörande av resultat.

   Våra regler och villkor för bidrag

   För alla som beviljas bidrag i den här utlysningen gäller även följande särskilda villkor:

   Ett kompetenscentrum ska ha en centrumföreståndare och en centrumstyrelse.

   Centrumföreståndare
   Centrumet ska ha en centrumföreståndare (projektledare för centrumets verksamhet) som utses av projektparterna. Koordinatorn ansvarar för centrumföreståndaren såsom för projektledare (jfr § 1.6 tredje stycket Vinnovas allmänna villkor för bidrag).

   Centrumstyrelse
   Centrumet ska ha en centrumstyrelse med beslutanderätt över forskningens inriktning vid centrumet. Centrumstyrelsen ska aktivt verka för centrumets intressen. Den ska bestå av minst fem (5) ledamöter, varav minst hälften inklusive ordförande ska komma från näringslivet eller icke akademisk verksamhet. Centrumstyrelsen ska ha en balanserad könsfördelning, dvs. av styrelsens ledamöter ska minst 40 procent utgöras av kvinnor och minst 40 procent av män.

   Centrumstyrelsen ska upprätta en arbetsordning med bland annat regler för när och hur styrelsemöten ska hållas och hur kallelse ska ske, när styrelsen är beslutsför och hur beslut ska fattas.

   Centrumstyrelsens möten ska protokollföras.

   Vinnova har rätt att delta som observatör vid centrumstyrelsens möten.

   Centrumstyrelsen ska löpande informera alla projektparter om forskningsresultat som uppkommer inom centrumverksamheten och om andra omständigheter av betydelse för centrumverksamheten, såsom förseningar eller förhinder i genomförande av forskningsprogrammet.

   Centrumstyrelsen ska godkänna nya parter som ska tillträda centrumavtalet.

   Insyn för projektparter
   Centrumstyrelsen och centrumföreståndaren ska på begäran av projektpart lämna upplysningar om verksamheten vid centrumet, om det bedöms kunna ske utan risk för skada för annan projektpart.

   Projektpart har rätt att själv eller genom auktoriserad revisor ta del av räkenskaper och andra handlingar som rör centrumets verksamhet, i den omfattning det behövs för att parten skall kunna bedöma centrumets (resultatenhetens) ekonomiska situation och medelsförvaltningen. Koordinatorn ska utan kostnad bistå sådan projektpart i rimlig omfattning.

   Centrumavtal

   Ett kompetenscentrums verksamhet ska regleras i ett avtal mellan det universitet/högskola/institut som är organisatorisk hemvist för kompetenscentrumet, ingående företag och offentliga parter. Avtalet ska reglera parternas rättigheter och skyldigheter och tecknas periodvis (5 år).

   Avtalet måste vara signerat av alla parter innan kompetenscentrumet kan starta. Vid startrapporten ska Koordinatorn ange vilket datum centrumavtalet ingicks. Det finns möjlighet att använda det utkast till modellavtal som finns tillgänglig under rubriken ”Ladda ner mallar för bilagor”.

   För ett litet företag kan det vara svårt att ta på sig ett åtagande för en hel avtalsperiod på 5 år. Vinnova uppmanar sökande att utveckla avtal och styrningsmodeller som möjliggör att man kan delta i centrumet under en begränsad period.

   Finansiering och kostnader
   Universitet/högskolan/institut (U/H/I) ska lägst ha en egen finansiering som motsvarar Vinnovas bidragsbelopp. Övriga parter ska lägst ha en egen finansiering som tillsammans med ev. kontanta medel till U/H/I motsvarar Vinnovas bidragsbelopp. I U/H/I:s egen finansiering räknas inte kontanta medel från övriga parter in.

   Rapportering till Vinnova
   Koordinatorn ska rapportera i enlighet med Vinnovas beslut och anvisningar. Därutöver ska Koordinatorn löpande och utan anfordran till Vinnova skicka kallelser till och protokoll från centrumstyrelsens möten. Koordinatorn ska på Vinnovas begäran skicka kopior av avtal eller andra handlingar av betydelse för centrumets verksamhet. Arvode för extern ledamot i centrumstyrelsen ska rapporteras särskilt (arvode för person som är anställd hos projektpart utgår inte, däremot utgör sådant styrelsearbete en personalkostnad.

   Programkonferens och möten
   Beviljade centrumen ska vara representerade av minst en projektpart vid programkonferenser eller liknande aktiviteter som Vinnova anordnar under projekttiden. Kostnader för medverkan vid sådan programkonferens är stödberättigande.

   De möten och andra arrangemang som anordnas av Vinnova med erfarenhetsutbyte och lärande som syfte, är obligatoriska så länge inget annat anges. Centrumledningen ska närvara vid dessa arrangemang.

   De särskilda villkoren kommer att användas för beviljade kompetenscentrum och de kommer att föras in i samband med beslutet.

   Kompletterande särskilda villkor kan beslutas för enskilda projekt.

   Om ni inte följer våra villkor kan ni bli återbetalningsskyldiga. Det gäller också om ni beviljats bidrag felaktigt eller med för högt belopp.

  • Bilaga 1, Effektlogik

   B#130390

  • Datum
   Ändring
   17 maj 2022
   17 maj 2022
   16 maj 2022

  Dokumentation från informationsmöte

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni ansöka i vår e-tjänst. Ansökan innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Ladda ner mallar för bilagor

  Här kan ni ladda ned mallar för de bilagor som ni behöver bifoga i ansökan, till exempel CV-mall eller projektbeskrivningsmall. Det finns även ett modellavtal, samt anvisningar till modellavtalet, att ladda ner som ni kan använda vid ett senare skede för framtagande av ett centrumavtal.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Att fylla i alla mallar kan ta flera dagar, eftersom de bygger på analyser ni ska göra. Börja därför ansökan i god tid. Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och fortsätta vid ett senare tillfälle.

  När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni kan när som helst låsa upp ansökan och göra ändringar, ända fram till sista ansökningsdag. Om ni låser upp ansökan, måste ni sedan klarmarkera den för att den ska registreras när utlysningen stänger. 

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt. Om du inte har fått en bekräftelse inom 24 timmar efter att utlysningen stängt, hör av dig till oss.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Jeannette Dypbukt

  Handläggare, Digital omställning - Vinnova

  +46 8 473 32 52

  Mats Jarekrans

  Utlysningsansvarig handläggare, Hållbar industri - Vinnova

  +46 8 473 31 85

  Vinnova Helpdesk

  Tekniska frågor om e-tjänsten ansökan om finansiering

  +46 8 473 32 99

  Diarienummer 2022-00909

  Statistik för sidan