Strategiska innovationsprogram

Strategiska innovationsprogram - samarbete för hållbar innovation

Vinnova, Energimyndigheten och Formas finansierar sjutton strategiska innovationsprogram. Genom samverkan inom områden som är strategiskt viktiga för Sverige skapas förutsättningar för hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar och en ökad internationell konkurrenskraft. Inom programmen utvecklar företag, akademi och organisationer tillsammans framtidens hållbara produkter och tjänster. Alla som kan bidra till utvecklingen är välkomna att söka finansiering.

De strategiska innovationsprogrammen

#sipnytt på Twitter

Strategiska forsknings- och innovationsagendor

Som grund för de strategiska innovationsprogrammen ligger satsningen på strategiska forsknings- och innovationsagendor som pågick mellan 2012 - 2016. Aktörerna inom ett område formulerade gemensamt vision och mål och definierade behov och strategier för utveckling av ett innovationsområde.

Utgångspunkten för agendorna var att möta viktiga samhällsutmaningar och att skapa tillväxt och stärka Sveriges konkurrenskraft inom området. De framtagna agendorna spänner över ett brett spektra av områden.

Kartläggning visar på flera positiva effekter

På uppdrag av myndigheterna har Sweco nu genomfört en kartläggning av de strategiska innovationsagendorna. Kartläggningen visar att agendorna fortsätter att göra nytta genom att vara ett bra verktyg för ökad samverkan mellan olika aktörer. Resultatet visar bland annat att:

  • Agendorna spänner över många områden, men är främst inriktade mot informations- och kommunikationsteknik samt energi- och klimatområdet.
  • Många aktörer har varit med och tagit fram agendorna.
  • Det har funnits ett stort engagemang bland medverkade aktörer.
  • Projektledarna uppfattar att arbetet med agendorna har varit ett bra verktyg för att samla aktörer inom olika verksamheter och områden för att ta fram en gemensam strategi.
  • Agendorna idag används på olika sätt även om projektet är avslutat, till exempel som grund för ansökan om ytterligare finansiering inom området.

Läs agendorna

Läs kartläggningen av agendorna (pdf)

Frågor?

Har du övergripande frågor om satsningen Strategiska innovationsprogram, kontakta gärna någon av oss. 

Peter Åslund

Handläggare

+46 8 473 30 49

peter.aslund@vinnova.se

Vilgot Claesson

Handläggare

+46 8 473 30 56

vilgot.claesson@vinnova.se

Energimydnighetens, Formas och Vinnovas loggor