Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Avancerad digitalisering för industrins elektrifiering

Har ni ett projekt som kan vara startskottet för digitaliseringslösningar som kan elektrifiera industrin? Vi finansierar er som kan hjälpa svensk industri ta viktiga steg mot grön omställning med hjälp av avancerad digitalisering. Det kan handla om utveckling av teknik, processer, metoder, regelverk och andra aspekter som bidrar till målet. Ert projekt ska fungera som en grund för fortsatta initiativ, samarbeten och projekt för att adresserad industrins och näringslivets behov idag och i framtiden. Projekten kan löpa upp till 12 månader.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Nya avancerade digitaliseringslösningar för elektrifiering av industrin. Projektet ska underlätta för grön omställning genom att ta industri från fossila råvaror och bränslen till effektiv, flexibel och cybersäker elanvändning.

Vem kan söka?

Konsortier som består av minst två projektparter varav minst ett svenskt företag. Parterna kan vara från industri, näringsliv, akademi, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Projektet ska drivas av industrin och näringslivets behov.

Hur mycket kan ni söka?

Det går att söka bidrag upp till 3 miljoner kronor per projekt. Vinnovas bidrag kan uppgå till maximalt 50 procent av projektets stödberättigande projektkostnader. Preliminär budget för utlysningen är 30 miljoner kronor.

Viktiga datum

 • Utlysningstext för erbjudandet

  Tips: För att skapa en PDF med all information om erbjudandet klickar du Ctrl+P och väljer PDF för att spara innehållet.

  • En utlysning inom programmet Avancerad digitalisering 

   I den här utlysningen finansierar Vinnova projekt som kan starta processer för utveckling av nya avancerade digitaliseringslösningar för att främja elektrifiering av svensk industri. Vi finansierar projekt som kan ge god grund för fortsatta initiativ, samarbeten och projekt som adresserar industrins och näringslivets behov, både idag och i framtiden.   
    
   Utlysningen är en del av programmet Avancerad digitalisering, ett industridrivet program för att främja Sveriges och den svenska industrins förmåga att skapa framtidens digitala lösningar. Programmet är en satsning från Vinnova i samverkan med industrin, och mobiliserar aktörer från olika delar av samhället mot gemensamma mål.   

   Programmet ska genomföras med långsiktighet och bidra till nyskapande, möjliggörande teknologier och utveckling av centrala kompetensområden som möter industrins behov. Programmet tar avstamp i system-av-system-aspekten, där kombinerade dataflöden från flera system möjliggör nya och utökade användningsområden. Sammankopplade system som delar data underlättar processer och skapar nya möjligheter, men kan även innebära säkerhetsrisker som måste adresseras.  

   För mer information om programmet Avancerad Digitalisering, besök webbplatsen 

   Övergripande lärdomar och resultat från finansierade projekt ska kunna delas öppet efter projektavslut för att bidra till Sveriges gemensamma förmåga att skapa robusta och säkra digitala lösningar. 
    
   Utlysningen riktar sig till konsortier som består av minst två projektparter, varav minst ett svenskt företag. Parterna kan vara från industri, näringsliv, akademi, forskningsinstitut, offentlig verksamhet och myndigheter. Projekten ska drivas av industrins och näringslivets behov, och behovsägare ska vara engagerade i projekten. 
    
   Bidrag: Varje enskilt projekt kan söka bidrag upp till 3 miljoner kronor.
   Vinnovas bidrag kan uppgå till maximalt 50 procent av projektets stödberättigande projektkostnader. 
   Utlysningens totala budget är 30 miljoner kronor. 

   Projekttid: Upp till 12 månader. 

  • Med den här utlysningen vill Vinnova finansiera projekt som utvecklar nya avancerade digitaliseringslösningar för industrins elektrifiering. Det innebär verksamheter som går från fossila råvaror eller bränslen till el och lösningar som bygger på eltillförsel, såsom vätgas från elektrolys.

   De projekt som finansieras ska ge en god grund för fortsatta initiativ, samarbeten och projekt som adresserar industrins och näringslivets behov - idag och i framtiden. Övergripande lärdomar och resultat från finansierade projekt ska kunna delas öppet efter projektavslut för att bidra till Sveriges gemensamma förmåga att skapa robusta och säkra digitala lösningar. 

   Industrins gröna omställning, bort från fossila bränslen och råvaror, kan genomföras med en ökad elektrifiering, både direkt och indirekt. Det kan till exempel vara att använda vätgas som framställts med el.

   Omställningen behöver ny teknikutveckling, där digitalisering är ett viktigt verktyg i samspelet mellan olika infrastrukturer: digital infrastruktur, energi och elnät samt transport. En ökad digitalisering krävs ofta för att i högre grad kunna utnyttja möjligheter till energieffektivisering och få en mer flexibel elanvändning som minskar effekttoppar. När verksamheter med möjlighet till kortare eller längre lagring av el kan samspela med elnät ökar stabiliteten.

   Elektrifieringslösningarna behöver utformas cybersäkert. Det innebär både skydd mot antagonistiska attacker och mot sårbarheter som kan leda till oönskade konsekvenser. Det kan vara naturliga hot, systemfel och mänskliga misstag som skapar störningar och avbrott i den digitala funktionaliteten. Det behövs både minskad förekomst av incidenter, och minskade konsekvenser från de incidenter som ändå uppstår.

   Industrins elektrifiering behöver insatser som bland annat: 

   • Stimulerar ökat samarbete på systemnivå mellan aktörer i det nya energilandskapet, bland annat genom utvecklade regelverk och innovativa affärsmodeller.
   • Riktar sig mot hantering av stora mängder data och datakällor på systemnivå, och säker och effektiv delning av denna data mellan olika aktörer.
   • Stimulerar utvecklingen av AI och datadriven modellering och optimering.
   • Möjliggör användande och lärande av digitala teknologier för dataanalys och optimering genom tester i verkliga miljöer.
   • Säkrar en hög nivå av kompetens och kunskap i digitalisering inom svensk industris elanvändning, med inspiration från och i samverkan med internationella aktörer.
   • Adresserar utmaningar kring resiliens och driftsäkerhet för industrins energiförsörjning.
   • Ökad användning av till exempel AI för industrins processer kan innebära ett i vissa fall kraftigt ökat elbehov, direkt eller indirekt. Detta ökar teknikens miljöpåverkan och kostnader. Energieffektiva lösningar för AI och annan elkrävande avancerad digitalisering kan därför vara ett viktigt område för utveckling.
   • Energieffektiva lösningar för AI och annan elkrävande avancerad digitalisering. När användningen av dessa tekniker ökar blir elbehovet större – direkt eller indirekt. Det påverkar både miljöbelastning och kostnader.

   Utlysningen är en del av programmet Avancerad digitalisering, ett industridrivet program för att främja Sveriges och den svenska industrins förmåga att skapa framtidens digitala lösningar.

   Det här är den första utlysningen inom delprogram Elektrifiering, och den syftar särskilt att bidra till följande resultat:

   • Påskynda svensk industris elektrifiering genom att ökad svensk förmåga att utveckla och snabbare nyttja nästa generations digitala lösningar.
   • Ta fram cybersäkra lösningar som ökar interoperabilitet mellan digitala produkter, tjänster och system.
   • Bidra till att nästa generations avancerade, kraftfulla och säkra digitala lösningar tas tillvara och vidareutvecklas och testas i Sverige.
   • Att projekten och dess erfarenheter ska generera fler samarbeten och forsknings- och innovationsaktiviteter. Det kan handla om investeringar i forskning och innovation eller följdprojekt inom EU:s ramprogram för forskning och innovation, andra delprogram i Avancerad digitalisering eller initiativ hos Energimyndigheten.
   • Stärka Sveriges internationella attraktionskraft vad gäller forsknings- och innovationsinvesteringar.
   • Bidra till samhällets digitala omställning mot en hållbar utveckling.

   Programmets utgångspunkt är i aspekten system-av-system, där kombinerade dataflöden mellan olika system möjliggör nya och utökade användningsområden. Ihopkopplade system som delar data underlättar processer och skapar nya möjligheter, men kan även innebära säkerhetsrisker som behöver hanteras.

   Fokus på klimat och jämställdhet i alla våra satsningar

   Vinnova har i uppdrag att främja hållbar tillväxt och samhällsutveckling. Genom Agenda 2030 har världens länder enats om en global överenskommelse och förståelse för vad som kännetecknar hållbar utveckling. Genom våra insatser bidrar vi till det globala åtagandet att nå målen.

   Inom Agenda 2030 har Vinnova särskilt pekat ut klimat och jämställdhet som två centrala hållbarhetsperspektiv som våra finansierade satsningar ska bidra positivt till. Projekt finansierade av Vinnova förväntas därmed ta särskild hänsyn till klimatet och jämställdhetsaspekter.

   En aspekt som Vinnova följer upp och bedömer är om både kvinnor och män på ett jämställt sätt tar del av bidraget, deltar i och har inflytande över projektet.

   En annan aspekt handlar om att analysera och ta ställning till om det finns kön- eller genusaspekter som är relevanta för projektets problemområde, lösningar och nyttiggörande. I den här utlysningen bedöms inte aspekten.

   Vårt arbete för att bidra till målen i Agenda 2030

   Jämställd innovation – vad det innebär för dig som söker bidrag från oss

   Fritt tillgängliggörande av vetenskapliga publikationer och resultat

   Resultat från forskning och innovation som görs fritt tillgängliga ökar möjligheten för fler att bidra till lösningar på samhällsutmaningar. Den här utlysningen ska bidra till att fler resultat görs fritt tillgängliga för alla. Därför ska all vetenskaplig publicering ske med öppen tillgång.

  • Utlysningen riktar sig till konsortier bestående av minst två projektparter. Projekten ska drivas av industrins och näringslivets behov, och minst ett svenskt företag ska vara part i konsortiet. Sökanden kan vara från industrin, näringsliv, akademi, institut, offentlig verksamhet och myndigheter. Behovsägare ska vara engagerade i projekten.

   Utlysningen riktar sig inte till teknikutveckling för elproduktion, batteriteknik, vätgasproduktion och laddinfrastruktur. Dessa kan dock utgöra viktiga funktioner och datakällor som aktörer behöver för att medverka till att öka industrins optimala och effektiva produktion och elanvändning, inklusive flexibel elanvändning. Utlysningen riktar sig heller inte till elektrifiering av fordon, såvida det inte är som en del av ett konkret indusriellt sammanhang, till ex autonoma fordon eller maskiner i en gruva eller en hamn. 

   Företag ska vara av typen aktiebolag, handelsbolag eller ekonomiska föreningar som bedriver egen aktiv näringsverksamhet i form av ekonomisk verksamhet där varor och tjänster erbjuds på en marknad. Till kategorin företag räknas i detta sammanhang även privata stiftelser. Undantaget från kategorin företag är i detta sammanhang bolagiserade forskningsinstitut, universitets och högskolors holdingbolag, inkubatorer och liknande.

   Projektpart som söker bidrag ska vara svensk juridisk person med säte i Sverige. Med svensk juridisk person och svenskt företag likställs i detta avseende utländsk organisation som har filial eller driftställe i Sverige. Kostnaderna i projektet ska kunna hänföras till filialens eller driftställets verksamhet.

  • Aktiviteter det går att söka finansiering för 

   Med det här erbjudandet ger vi stöd till utveckling av teknik, processer, metoder, standarder, regelverk och andra aspekter som är viktiga för industrins elektrifiering. Projekten som finansieras ska adressera industrins och näringslivets behov, både idag och i framtiden.   
     
   Projektens längd kan vara upp till 12 månader.  
     
   Vi finansierar inte rutinmässiga eller återkommande ändringar av befintliga produkter, tjänster, tillverkningsmetoder eller tillverkningsprocesser. Vi finansierar inte heller utbildningsinsatser, kurser, marknadsföring, försäljning, löpande drift, kvalitetssäkring, certifiering, investering i utrustning och verktyg, immaterialrättsliga strategier och skydd.  

  • Vår finansiering omfattas av regler om statligt stöd. Reglerna styr både vilka slags kostnader och hur stor andel av kostnaderna som vi kan finansiera. Detta bestäms för varje organisation individuellt. Vi skiljer därför på hur stort bidrag projektet kan få, och hur mycket varje deltagande projektpart kan få.

   Hur stort bidrag kan projektet få?

   Varje enskilt projekt kan söka bidrag upp till 3 miljoner kronor. Vinnovas bidrag kan uppgå till maximalt 50 procent av projektets totala stödberättigande projektkostnader.

   Hur stort bidrag kan en projektpart få?

   Hur stort bidrag varje deltagande projektpart kan få beror främst på:

   • vilka aktiviteter som parten ska genomföra i projektet
   • partens storlek och verksamhet

   I den här utlysningen ger vi stöd för antingen:

   • Industriell forskning
    Projekt med lägre teknisk mognadsgrad, TRL 2-4, vid projektstart.
   • Experimentell utveckling
    Projekt med högre teknisk mognadsgrad, TRL 5-8, vid projektstart.

   Industriell forskning kan förenklat beskrivas som att söka ny kunskap genom planerad forskning eller kritisk analys för att utveckla eller markant förbättra produkter, processer eller tjänster. För fullständig definition, se Stödgrunder och stödnivåer för bidrag

   Experimentell utveckling kan förenklat beskrivas som att kombinera, forma och använda befintliga kunskaper för att ta fram nya eller förbättrade produkter, processer eller tjänster. För fullständig definition, se Stödgrunder och stödnivåer för bidrag

   Genomförbarhetsstudier kan förenklat beskrivas som en utvärdering och analys av:

   • styrkor, svagheter, möjligheter och risker i ett kommande forsknings- och utvecklingsprojekt
   • vilka resurser som krävs för att genomföra projektet
   • hur troligt det är att projektet når framgång.

   För fullständig definition, se Stödgrunder och stödnivåer för bidrag

   Hur stor andel av kostnaderna vi kan finansiera – det vill säga den maximala stödnivån – beror på organisationens storlek och typ av aktivitet.


   Aktivitet  Litet företag Medelstort företag Stort företag
   Den maximala stödnivån

   Industriell forskning

   70% 60% 50%

   Industriell forskning Om projektet omfattar faktiskt samarbete eller spridning av resultat*, eller uppfyller annan bonusgrund

   80% 75% 65%

   Experimentell utveckling

   45% 35% 25%

   Experimentell utveckling
   Om projektet omfattar faktiskt samarbete eller spridning av resultat*, eller uppfyller annan bonusgrund

   60% 50% 40%

   *Med faktiskt samarbete menas viss nivå av samarbete mellan små och större företag, mellan företag i två olika europeiska länder eller mellan forskningsorganisationer och företag. Med spridning av resultat menas omfattande spridning genom exempelvis konferenser eller öppna databaser.

   Vi beviljar bidrag i enlighet med artikel 25 i EU-kommissionens förordning om allmänna gruppundantag (GBER).

   För fullständig information om dessa bonusgrunder,se Stödgrunder och stödnivåer för bidrag

   Inte statsstöd

   I den här utlysningen ger vi också stöd till organisationer som inte bedriver ekonomisk verksamhet. Hit räknas i regel universitet och högskolor, forskningsinstitut och andra organisationer som inte erbjuder en tjänst eller produkt på en marknad.

   Vi kan finansiera upp till 100 procent av sådana organisationers kostnader.

   Hur avgör ni om en organisation bedriver ekonomisk verksamhet?

   En organisation som erbjuder någon form av tjänst eller produkt på en marknad anses bedriva ekonomisk verksamhet och kan inte beviljas den här formen av stöd. Det har ingen betydelse hur organisationen finansieras, om den är offentlig eller privat, eller om den har ett vinstsyfte. Det spelar heller ingen roll vilken rättslig form verksamheten har – det vill säga, om det är ett aktiebolag, ett handelsbolag, en ekonomisk förening, en ideell förening eller en stiftelse.

   Är ni osäkra på om en organisation i ert projekt bedriver ekonomisk verksamhet, kontakta utlysningsansvarig. Organisationen ansvarar dock själv för att bedöma om den bedriver ekonomisk verksamhet.

   Vilka kostnader kan vi finansiera?

   Vår finansiering får bara gå till vissa typer av kostnader. Dessa kallas stödberättigande kostnader.

   I den här utlysningen är dessa typer av kostnader stödberättigande:

   • Personalkostnader: Löner, sociala avgifter och andra personalavgifter.
   • Utrustning, mark och byggnader: Instrument, utrustning och hyra för annan lokal än ordinarie verksamhetslokal.
   • Konsult- och licenskostnader: Konsulttjänster, kunskap och patent som köpts eller används på licens från en utomstående aktör.
   • Övriga direkta kostnader: Till exempel materiel, förrådsartiklar och resor som är nödvändiga för att genomföra projektet.
   • Indirekta kostnader (overhead): Kostnader som inte uppkommit som en omedelbar följd av men kan relateras till projektet, till exempel ordinarie lokaler och städning.
    Indirekta kostnader får utgöra maximalt 30 procent av personalkostnader.

   För mer detaljerad information om vilka kostnader vi kan finansiera, se vår anvisning till stödberättigande kostnader.

   Vilka krav gäller för kostnader vi finansierar?

   För att en kostnad ska vara stödberättigande måste den vara nödvändig för aktiviteterna i projektet. Projektkostnader måste också vara korrekt bokförda och särredovisas från organisationens övriga kostnader. En organisation får heller inte ta upp någon annans kostnader som sina egna.

   För mer detaljerad information om vilka krav, begränsningar och undantag som gäller, se vår anvisning till stödberättigande kostnader.

  • För att vi ska ta ställning till och bedöma er ansökan måste den uppfylla vissa grundkrav – så kallade formella krav. Om dessa krav inte är uppfyllda kommer våra bedömare inte att hantera er ansökan.

   • Bidrag beviljas inte till organisationer som är på obestånd eller som
    genomgår likvidation eller företagsrekonstruktion, eller som hos Kronofogdemyndigheten har obetalda skulder eller betalningsanmärkning.
   • Är organisationen ett aktiebolag får inte hälften eller mer av aktiekapitalet vara förbrukat.
   • Vi tar kreditupplysning på alla sökande som inte är offentliga aktörer, och bidrag beviljas inte organisationer med det lägsta kreditbetyget C.
   • Konsortiet består av minst två projektparter varav minst ett svenskt
    företag. 
   • Samtliga projektparter ska vara juridiska personer. 
   • Sökt bidrag från Vinnova uppgår till maximalt 50 procent av projektets
    totala stödberättigande projektkostnader.  
   • Sökt stöd från respektive projektpart överskrider inte reglerna enligt
    avsnitt 5.
   • Projektledaren ska vara anställd hos någon projektpart.
   • Planerad projekttid upp till cirka 12 månader. 
   • Ansökan ska vara skriven på svenska eller engelska. 
   • Ansökan ska följa samtliga anvisningar och innehålla samtliga bilagor enigt avsnitt 10.

   Observera att en organisation som söker bidrag för personalkostnader måste senast när bidragsbeslutet fattas vara registrerad som arbetsgivare hos Skatteverket.

  • Vad bedömer vi?

   Ansökan ska ligga i linje med utlysningens mål och syfte angivna i avsnitt 2 och bedöms enligt kriterierna nedan. Utöver en individuell bedömning av varje ansökan så kan Vinnova komma att tillämpa ett portföljperspektiv för att åstadkomma viss spridning av de beviljade projekten, avseende aspekter som tillämpningsområden och storlek på projekt.

   Potential
   • Hur väl projektet bedöms bidra till utlysningens syfte, beskrivet i avsnitt 2, genom att lägga grunden för ytterligare forsknings- och innovationsaktiviteter samt samarbeten.
   • Hur väl projektet bedöms bidra till att utveckla kunskap och kompetens som kan främja industrins elektrifiering med hjälp av nya avancerade och cybersäkra digitala lösningar.
   • Hur väl projektet bedöms bidra till ökad jämställdhet.
   • Hur väl projektet bedöms bidra positivt till de globala målen i Agenda 2030, och hur väl det bedöms minimera de negativa effekterna.
   Aktörer
   • Det framgår av ansökan att medverkan har säkrats av de kompetenser som krävs för att projektet ska bli framgångsrikt.
   • Speciellt gäller detta projektledare och andra ledande projektdeltagare.
   • Behovsägares engagemang och projektets förankring i svensk industri och näringsliv inklusive internationell utblick.
   • Projektparternas förmåga att sprida, nyttiggöra och vidareutveckla de kunskaper som genereras i projektet.
   • I vilken utsträckning projektgruppen har tillgång till relevant kompetens inom hållbarhet, särskilt kopplat till effektiv och flexibel elanvändning.
   • Hur väl sammansatt projektteamet är när det gäller könsfördelning. Samt hur väl makt och inflytande fördelas jämnt mellan könen i projektteamet.
   Genomförbarhet
   • Projektplanens realism i förhållande till uppsatta mål, metoder, aktiviteter och budget.
   • De angivna projektparternas delaktighet och relevans i projektets olika arbetspaket och aktiviteter.
   • Hur väl aspekter som rör jämställdhet och klimat integrerats i projektplanen.
   • Hur väl spridning av projektresultaten och nyvunna kunskaper planeras. 

   Hur bedömer vi?

   Ansökningarna kommer att bedömas i konkurrens och bedömningen baseras på den elektroniska ansökan som lämnats in via Vinnovas e-tjänster.  

   Schematiskt ser beslutsprocessen ut på följande sätt:  

   1. Ansökan lämnas in via Vinnovas e-tjänster.  
   2. De ansökningar som uppfyller de formella kraven kommer att bedömas utifrån ovan angivna kriterier av Vinnovas förordnade bedömare.
   3. Bedömningen resulterar i en rekommendation till finansiering. Vinnova fattar beslut om vilka projekt som ska finansieras och beslut meddelas till sökande. 

   Vinnova eftersträvar att åstadkomma en viss spridning av de beviljade projektens utmaningsområde och storlek och förbehåller sig rätten att tillämpa ett portföljtänk för beviljade projekt. 

  • När vi bedömt alla ansökningar, skickar vi ett beslut där vi antingen beviljar eller avslår er ansökan. I beslutet anger vi hur mycket bidrag varje part i projektet beviljas. Vårt beslut kan inte överklagas.

   Vad gäller om ni beviljas finansiering?

   Om vi beviljar er ansökan måste ni följa våra allmänna villkor för bidrag. Villkoren innehåller bland annat detta:

   • Att ni ska underteckna en särskild handling där ni åter er att genomföra projektet.
   • Att ni ska rapportera era kostnader och resultat till oss regelbundet under projektet.
   • Att ni, om ni är flera parter, måste komma överens om vad som gäller för projektet i ett projektavtal.
   • Hur resultatet ska komma till användning, och hur eventuell vetenskaplig publicering ska ske.

   Se våra allmänna villkor samt få hjälp med att förstå och uppfylla dem

   Ni behöver även följa de särskilda villkor som gäller för den här utlysningen:

   • Vid information om projektet och vid varje offentliggörande av projektresultat ska det anges att arbetet utförts med stöd från Vinnova inom programmet Avancerad digitalisering. På engelska återges namnet med Sweden’s Innovation Agency. Med offentliggörande avses exempelvis publicering, oavsett medium, och muntliga presentationer.
   • Koordinator eller annan företrädare för projektet ska vid inbjudan från programchefen delta i relevanta evenemang inom programmet Avancerad digitalisering och på så sätt bidra till kunskapsspridning i enlighet med programmets syfte.

   Övriga anvisningar: 

   • I händelse av att projektteamet inte är jämställt, inte inom 40/60 vad gäller kvinnor och män, gäller följande anvisning: I samband med första lägesrapporten ska en plan bifogas som redogör för hur en bättre könsfördelning kan uppnås under projekttiden, exempelvis vid rekryteringar eller liknande.

   Vi kan även besluta att lägga till kompletterande särskilda villkor för enskilda projekt. De framgår i så fall av beslutet.

   Kan ni behöva betala tillbaka bidrag?

   Om ni inte följer våra villkor kan ni bli återbetalningsskyldiga. Det gäller också om ni beviljats bidrag felaktigt eller med för högt belopp.

  • För att söka finansiering fyller ni i en ansökan i vår e-tjänst. Ansökan innehåller frågor om projektet, andra projektparter och budget. 

   Programmet Avancerad digitalisering har ett programråd med representanter från svensk industri som medverkar i utformning av utlysningar utifrån industriella behov för att uppfylla programmets målsättningar. Programrådet kommer att ta del av projektsammanfattningen, och den ska därför inte innehålla information om affärs- eller driftsförhållanden, uppfinningar och forskningsresultat som kan orsaka skada om uppgifterna röjs. 
    
   Endast efterfrågade sidor och bilagor kommer att bedömas. Bifoga inte några dokument som inte efterfrågas ovan. Hänvisning till webbsidor kommer inte att beaktas. 

   Till ansökan bifogar ni även dessa obligatoriska bilagor: 

   • Projektbeskrivningsmall Industrins elektrifiering 2024 
   • Projektsammanfattningsmall Industrins elektrifiering 2024 
   • CV-mall

   Påbörja ansökan i god tid 

   Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Att fylla i mallar kan ta flera dagar, eftersom det bygger på analyser ni ska göra. Börja därför i god tid. Ni kan börja fylla i uppgifter och fortsätta vid ett senare tillfälle. När ansökan är färdig markerar ni den som klar.  

   Ni kan när som helst låsa upp ansökan och göra ändringar, ända fram till sista ansökningsdag. Om ni låser upp ansökan, måste ni sedan markera den som klar för att den ska registreras när utlysningen stänger. 

  • När er ansökan registrerats skickar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren.  

   Skickar ni in ansökan samma dag som utlysningen stänger, kan det ta några timmar innan ni får en bekräftelse. Om ni inte har fått en bekräftelse inom 24 timmar efter att utlysningen stängt, hör av er till oss. 

   När utlysningen stängt kan ni inte ändra något i ansökan. Då kan ni bara komplettera om vi ber om det. 

   Vem kan läsa er ansökan? 

   Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Det innebär att vi måste lämna ut dem om de efterfrågas.  

   Men vi sekretessbelägger information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut, exempelvis uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat. 

   Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni logga in och fylla i en ansökan i vår e-tjänst för ansökningar. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Mallar och bilagor för ansökan

  Här kan ni ladda ner mallar som ni behöver bifoga i ansökan, till exempel CV-mall eller projektbeskrivningsmall. Här finns också eventuella bilagor med användbar information inför ansökan.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Att fylla i alla mallar kan ta flera dagar, eftersom de bygger på analyser ni ska göra. Börja därför ansökan i god tid. Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och fortsätta vid ett senare tillfälle.

  När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni kan när som helst låsa upp ansökan och göra ändringar, ända fram till sista ansökningsdag. Om ni låser upp ansökan, måste ni sedan klarmarkera den för att den ska registreras när utlysningen stänger. 

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt. Om du inte har fått en bekräftelse inom 24 timmar efter att utlysningen stängt, hör av dig till oss.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Lena Dalsmyr

  Administratör

  +46 8 473 31 61

  Anna Karlsson

  Utlysningsansvarig

  +46 8 473 31 32

  Teknisk support

  Tekniska frågor om e-tjänsterna

  För att vara mer anonym har du har valt att stänga av vissa funktioner på vår webbplats, som till exempel att anmäla dig till vårt nyhetsbrev. Du kan ändra dina inställningar när som helst för att tillåta dessa funktioner och få en bättre upplevelse. 

  Ändra dina kakinställningar

  Diarienummer 2024-00876

  Statistik för sidan