Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Test och demo av avancerad digitalisering i verklig miljö

Att testa och demonstrera innovativa lösningar under realistiska förhållanden är ett sätt att identifiera viktiga möjligheter, utmaningar och hinder inför industriell implementering. Det kan därmed förkorta tiden för att en lösning ska kunna kommersialiseras. Den här utlysningen vänder sig till aktörer som vill testa och demonstrera avancerade digitaliseringslösningar, som är till nytta för svensk industri, i verkliga miljöer.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Utlysningen är för er som vill testa en ny lösning inom avancerad digitalisering i verklig miljö. Demonstrationen ska utföras i en befintlig produktions- eller pilotanläggning. Vi finansierar inte uppbyggnad eller utbyggnad av infrastruktur.

Vem kan söka?

Ni ska vara ett konsortium med minst två deltagande projektparter. Det kan handla om företag, universitet, högskola, forskningsinstitut eller andra relevanta parter. I konsortiet ska minst ett svenskt företag i form av ett aktiebolag ingå.

Hur mycket kan ni söka?

Vi beviljar bidrag med maximalt 50 procent av projektets stödberättigande kostnader, och maximalt 5 miljoner kronor per projekt.

Viktiga datum

 • Utlysningstext för erbjudandet

  Tips: För att skapa en PDF med all information om erbjudandet klickar du Ctrl+P och väljer PDF för att spara innehållet.

  • Att testa och demonstrera innovativa lösningar under realistiska förhållanden är ett sätt att identifiera viktiga möjligheter, utmaningar och hinder inför kommersialisering och industriell implementering.

   Den här utlysningen erbjuder finansiering till aktörer som vill testa och demonstrera avancerade digitaliseringslösningar i verkliga miljöer, till nytta för svensk industri. Till verkliga miljöer räknar vi industriella produktionsanläggningar eller motsvarande verklighetslika pilotanläggningar. Med digitaliseringslösning menar vi här mogna koncept eller tekniklösningar som ligger nära att kunna utvecklas till produkter.

   Utlysningen välkomnar digitaliseringslösningar inom alla tillämpningsområden som kan vara relevanta och viktiga för svensk industri.

   Finansiering ges inte för uppbyggnad eller utbyggnad av infrastruktur.

   Utlysningen är en del av programmet Avancerad digitalisering, en satsning från Vinnova i samverkan med industrin som mobiliserar aktörer från olika delar av samhället mot gemensamma mål.

   Sökande ska vara ett projektkonsortium som består av minst två projektparter varav minst ett måste vara ett svenskt företag i form av aktiebolag.

   Utlysningens totala budget är preliminärt 30 miljoner kronor. Bidrag kommer att beviljas med maximalt 50 procent av projektets stödberättigande kostnader och maximalt 5 miljoner kronor per projekt. Projekttiden får maximalt vara 18 månader.

  • Med den här utlysningen vill Vinnova öka förutsättningarna för att snabbare introducera innovativa lösningar inom avancerad digitalisering som förnyar svensk industri på marknaden. Att testa och demonstrera lösningar under realistiska förhållanden gör det möjligt att identifiera viktiga möjligheter, risker, utmaningar och hinder inför kommande kommersialisering och industriell implementering.

   Utlysningen erbjuder därför finansiering för att testa och demonstrera hur nya digitaliseringslösningar fungerar i praktiken genom att nyttja industriella produktionsanläggningar eller motsvarande verklighetslika pilotanläggningar. Med verklighetslika anläggningar avser vi konstruerade miljöer för test och validering på systemnivå under realistiska industriella förhållanden, till exempel testarenor för autonoma farkoster eller kollaborativa robotar. Med digitaliseringslösningar menar vi förhållandevis mogna koncept eller teknologier som ligger nära att kunna utvecklas till produkter.

   Det finns många fördelar med att testa och demonstrera lösningar i verkliga miljöer. De kan direkt utsättas för förutsättningarna och begränsningarna som gäller inom industrin eller tillämpningsområdet där de ska användas. Lösningarna kan studeras i sammanhang där många industriella aspekter är aktuella, till exempel organisation, drift och underhåll. Även behov av investeringskostnader för nya eller modifierade testbäddar kan undvikas, och tiden för att få nya lösningar att nå marknad förkortas.

   Utlysningen kan inte finansiera uppbyggnad av nya anläggningar eller vidareutveckling och utbyggnad av befintliga. Detta för att effektivt nyttja befintlig infrastruktur. Ett långsiktigt syfte med utlysningen är att identifiera och uppmuntra industriella aktörer att på sikt öppna upp sina anläggningar som testbädd för tredjepartsanvändning.

   Utlysningen välkomnar digitaliseringslösningar inom alla tillämpningsområden som kan anses vara relevanta och viktiga för svensk industri.

   Utlysningen är en del av programmet Avancerad digitalisering, en satsning från Vinnova i samverkan med industrin som mobiliserar aktörer från olika delar av samhället mot gemensamma mål.

   Programmet vill göra Sverige mer attraktivt när det gäller forsknings- och innovationsinvesteringar samt stimulera utvecklingen av avancerad digital teknik. Programmet ska genomföras med långsiktighet och bidra till nyskapande, möjliggörande teknologier och utveckling av centrala kompetensområden som möter industrins behov.

   Programmet Avancerad digitalisering har som mål att:

   • Bidra till nästa generations avancerade, kraftfulla och säkra digitala lösningar – utvecklade i Sverige.
   • Stärka Sveriges attraktionskraft när det gäller forsknings- och innovationsinvesteringar.
   • Bidra till att lyfta svenskt näringslivs kompetens och implementeringsförmåga inom området avancerad digitalisering.
   • Säkerställa ökad konkurrenskraft för den i Sverige verksamma industrin.
   • Utgöra en samverkansplattform och fungera som kunskapsnav för andra svenska satsningar inom digitaliseringsområdet.
   • Bidra till samhällets digitala omställning, en hållbar utveckling och arbetet för att nå de svenska miljömålen.

   Efter genomfört test- och demonstrationsprojekt förväntar vi oss att följande resultat uppnåtts:

   • Projektets parter har tillsammans tagit fram en plan för fortsatt industriell implementering av den aktuella lösningen.
   • Projektet har lagt grunden för en framtida kommersialisering.
   • Anläggningsägaren har fått förståelse för förutsättningarna för en ökad användning av sin anläggning för test och demonstration.

   Fokus på klimat och jämställdhet i alla våra satsningar

   Vinnova har i uppdrag att främja hållbar tillväxt och samhällsutveckling. Genom Agenda 2030 har världens länder enats om en global överenskommelse och förståelse för vad som kännetecknar hållbar utveckling. Genom våra insatser bidrar vi till det globala åtagandet att nå målen.

   Inom Agenda 2030 har Vinnova särskilt pekat ut klimat och jämställdhet som två centrala hållbarhetsperspektiv som våra finansierade satsningar ska bidra positivt till. Projekt finansierade av Vinnova förväntas därmed ta särskild hänsyn till klimatet och jämställdhetsaspekter.

   En aspekt som Vinnova följer upp och bedömer är om både kvinnor och män på ett jämställt sätt tar del av bidraget, deltar i och har inflytande över projektet. Se denna utlysnings bedömningskriterier avsnitt 7.

   En annan aspekt handlar om att analysera och ta ställning till om det finns kön- eller genusaspekter som är relevanta för projektets problemområde, lösningar och nyttiggörande. I den här utlysningen bedöms även den aspekten. Denna fråga är obligatorisk att besvara för alla sökande och återfinns under rubriken ”Projektuppgifter” i ansökningsformuläret. I denna utlysning ligger frågan till grund för bedömning, se avsnitt 7.

   Vårt arbete för att bidra till målen i Agenda 2030

   Jämställd innovation – vad det innebär för dig som söker bidrag från oss

    

  • Utlysningen riktar sig till konsortier med minst två deltagande projektparter där företag, universitet, högskola, forskningsinstitut och andra relevanta aktörer kan ingå.

   Projekten ska drivas av industrins behov. Därför ska minst ett svenskt företag i form av aktiebolag ingå i konsortiet.

   Projektparter som söker bidrag ska vara svensk juridisk person. Med svensk juridisk person likställs i detta avseende utländsk organisation som har filial eller driftställe i Sverige. Kostnaderna i projektet ska kunna hänföras till filialens eller driftställets verksamhet.

   Ägaren av den aktuella befintliga anläggningen för test och demonstration i projektet kan antingen vara en projektpart eller en underleverantör till projektet. Anläggningsägaren kan inte inta båda rollerna samtidigt.

  • Aktiviteter det går att söka finansiering för

   Utlysningen erbjuder finansiering för att testa och demonstrera nya digitaliseringslösningar i befintliga produktionsanläggningar eller motsvarande verklighetslika pilotanläggningar.

   Test och demonstration i vad som kan betraktas som laboratoriemiljö, enskild pilotmiljö eller helt simulerad miljö kan inte finansieras i denna utlysning.

   De aktiviteter man kan söka finansiering för ska rymmas inom begreppet Experimentell utveckling, se avsnitt om våra beslut.

   Exempel på relevanta aktiviteter:

   • Utföra tester i större skala i verklig miljö med användare, kunder och kravställare för vidare utveckling av lösning.
   • Verifiering och utvärdering av att teknologier och koncept har potential att utvecklas till en kommersiell produkt eller tjänst.

   Finansiering ges inte för uppbyggnad av nya anläggningar eller utbyggnad av befintliga. Däremot kan modifiering och viss anpassning av anläggningen för att möjliggöra test och demonstration finansieras.

   Stödberättigande kostnader

   Vår finansiering sker genom bidrag. Bidrag till organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet omfattas av regler om statligt stöd. Reglerna styr bland annat vilka typer av kostnader och hur stor andel av dem som får täckas genom bidrag.

   Om anläggningsägaren är en projektpart är dennes kostnader för nyttjandet av sin anläggning endast stödberättigande om dessa kostnader är faktiska, reviderbara och uppkomna under projektet.

   Om anläggningsägaren i stället agerar underleverantör till någon projektpart kan en överenskommen avgift, motsvarande en marknadsmässig taxa, tillämpas för tjänsten att nyttja anläggningen. Den upphandlande projektpartens kostnad för tjänsten blir då en stödberättigande kostnad i projektet.

   Du hittar information om stödberättigande kostnader i dokumentet ”Anvisning till Vinnovas villkor om stödberättigande kostnader 2023”. I avsnitt 2 beskrivs de generella förutsättningarna för att en kostnad ska vara stödberättigande, och i avsnitt 4 ges en detaljerad beskrivning av respektive kostnadsslag. Dokumentet hittar du under rubriken Stödberättigande kostnader på webbsidan Vinnovas allmänna villkor för bidrag

  • Vinnovas bidrag i denna utlysning kan uppgå till maximalt 5 miljoner kronor per projekt. Bidraget kan maximalt uppgå till 50 procent av projektets totala stödberättigande kostnader.

   Utlysningens totala bidragsbudgeten är preliminärt 30 miljoner kronor.

   Observera att den högsta bidragsandelen per projekt inte är samma sak som den högsta bidragsandel per projektpart, så kallad stödnivå. Vinnovas bidrag beviljas per part. Varje projektpart ansvarar själv för att mottaget bidrag inte överstiger den stödnivå som är tillåten enligt reglerna för statligt stöd. Hur stort bidrag som kan beviljas per part beror, när det gäller företag, bland annat på typ av aktivitet och på företagets storlek.

   Bidrag till parter som bedriver ekonomisk verksamhet beviljas enligt 9§ i förordningen 2015:208 om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation. Med det menas stöd till forsknings- och utvecklingsprojekt. Detta finns beskrivet i artikel 25 i EU-kommissionens gruppundantagsförordning nummer 651/2014 som kallas GBER.

   Både förordningen 2015:208 och GBER beskrivs mer på webbsidan om Statligt stöd till ekonomisk verksamhet. Där finns också länkar till själva förordningarna.

   Karaktären på projekten förväntas uppfylla beskrivningen för Experimentell utveckling, som har följande villkor på maximal stödnivå till enskild bidragsmottagare baserat på organisationstyp:

   • Små företag är företag med 1-49 anställda och en omsättning på maximalt 10 MEUR. De kan få maximalt 45 procent av sina kostnader täckta av bidrag.
   • Medelstora företag är företag med 50-249 anställda och maximalt 50 MEUR i omsättning. Deras bidrag kan uppgå till maximalt 35 procent av kostnaderna.
   • Stora företag har mer än 250 anställda och en omsättning på mer än 50 MEUR. För dem gäller maximalt 25 procent i bidrag.

   Utöver detta kan alla slags företag kan få ytterligare 15 procentenheter i stödnivå om projektet uppfyller kraven för bonus. Mer information om denna bonus finns i dokumentet ”Stödnivåer, definitioner med mera för bidrag enligt Vinnova” på webbsidan om Statligt stöd till ekonomisk verksamhet. Se Kapitel 1, Artikel 2 i GBER för definitioner av de aktiviteter som inbegrips i respektive stödgrund:

   • Punkt 86 för Experimentell utveckling.

   Icke statsstöd beviljas till parter som inte bedriver ekonomisk verksamhet, exempelvis universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Deras maximala stödnivå är 100 procent. Här gäller förordningen 2009:1101 med instruktion för Verket för innovationssystem.

  • Vi kommer endast bedöma ansökningar som uppfyller följande formella krav:

   • Projektet ska ha minst två projektparter varav minst en part ska vara ett svenskt företag.
   • Samtliga projektparter ska vara juridiska personer.
   • Ansökan ska vara skriven på svenska eller engelska.
   • Projektet får inte ha påbörjats innan ansökan lämnas in.
   • Ansökan ska följa samtliga anvisningar och innehålla samtliga bilagor enligt avsnitt 9. Observera att en obligatorisk bilaga är en avsiktsförklaring från anläggningsägaren. 
  • Vad bedömer vi?

   Ansökan ska ligga i linje med utlysningens mål och syfte angivna i avsnitt 2 och bedöms enligt kriterierna nedan.

   Potential
   • Hur väl motiveras projektets potential att bidra till programmet Avancerad digitalisering, främst målet att bidra till att lyfta svenskt näringslivs kompetens och implementeringsförmåga inom området avancerad digitalisering.
   • Hur väl motiveras att test och demonstration i verklig miljö har potential att förkorta tiden för lösningen att nå marknad.
   • Projektets kommersiella potential att genom samverkan främja avancerad digitalisering som förnyar svensk industri.
   • Projektets potential att bidra positivt till de globala målen i Agenda 2030, särskilt klimat och jämställdhet. Observera att bedömning av jämställdhet görs utifrån sökandes svar på den obligatoriska frågan under “Projektuppgifter”.
   Aktörer
   • Projektparternas kompetens, trovärdighet och förmåga att genomföra projektet.
   • Konsortiets förankring i svensk industri och förmåga att tillvarata industrins behov.
   • Hur väl projektteamet är sammansatt med avseende på könsfördelning, samt fördelning av makt och inflytande mellan kvinnor och män.
   Genomförbarhet
   • Projektplanens realism i förhållande till uppsatta mål, metoder, aktiviteter och budget.
   • De angivna projektparternas delaktighet och relevans i projektets olika arbetspaket och aktiviteter.
   • Hur väl säkerställs anläggningsägarens engagemang och möjlighet att tillgängliggöra sin infrastruktur.
   • Hur väl projektupplägget bidrar till nyttiggörande och kommersialisering av resultaten.
   • Hur väl risker beskrivs och hanteras i projektets genomförande.
   • Hur väl aspekter som rör jämställdhet integrerats i projektplanen

   Hur bedömer vi?

   Ansökningarna kommer att bedömas i konkurrens och bedömningen baseras på den elektroniska ansökan som lämnats in via Vinnovas e-tjänster.

   Schematiskt ser beslutsprocessen ut på följande sätt:

   1. Ansökan lämnas in via Vinnovas e-tjänster.
   2. De ansökningar som uppfyller de formella kraven kommer att bedömas utifrån ovan angivna kriterier av Vinnovas förordnade bedömare. Bedömningen resulterar i en rekommendation om beviljande eller avslag.
   3. Vinnova fattar beslut om vilka projekt som ska finansieras och beslut meddelas till sökande. Vinnova eftersträvar att åstadkomma en viss spridning av de beviljade projektens tillämpningsområden och storlek och förbehåller sig rätten att tillämpa ett portföljtänk för beviljade projekt.
  • Om våra beslut

   Efter beslut skickar Vinnova ett meddelande via e-post till koordinatorn för respektive ansökan med besked om beviljande eller avslag. Hur mycket varje part i projektet beviljas i bidrag framgår av beslutet.

   Som beskrivet i avsnitt 5 förväntas bidrag främst beviljas med stöd av Experimentell utveckling, men kan även vid behov komma att beviljas med stöd av Industriell forskning.

   För företag som bedriver ekonomisk verksamhet är det med stöd av 9 § i förordning 2015:208 om statligt stöd till forskning, utveckling och innovation, samt med stöd av artikel 25 i GBER. Du hittar dessa förordningar på sidan: Statligt stöd till ekonomisk verksamhet

   Icke statsstöd beviljas till parter som inte bedriver ekonomisk verksamhet i enlighet med Förordning 2009:1101 med instruktion för Verket för innovationssystem. Du hittar Förordning 2009:1101 på denna sida

   Stödgrunden framgår av beslutet och styr även vilka kostnader som är stödberättigande.

   Vårt beslut om att bevilja eller avslå en ansökan kan inte överklagas.

   Villkor för beviljade bidrag

   För beviljade bidrag gäller våra allmänna villkor för bidrag. Villkoren innehåller bland annat regler om projektavtal, förutsättningar för utbetalning, uppföljning, rapportering och nyttiggörande av resultat. Vetenskaplig publicering ska ske med öppen tillgång i enlighet med Vinnovas anvisning.

   Utöver våra allmänna villkor gäller i denna utlysning följande särskilda villkor:

   • Koordinator eller annan företrädare för projektet ska vid inbjudan från programchefen delta i relevanta evenemang inom programmet Avancerad digitalisering. För att på så sätt bidra till kunskapsspridning inom svensk industri i enlighet med programmets syfte.
   • Vid information om projektet och vid varje offentliggörande av projektresultat ska det anges att arbetet utförts med stöd från Vinnova inom programmet Avancerad digitalisering. På engelska återges namnet med Sweden’s Innovation Agency. Med offentliggörande avses exempelvis publicering, oavsett medium, och muntliga presentationer.

   I händelse av att projektteamet inte är jämställt gäller följande anvisning:

   • Om könsfördelningen i projektteamet inte är inom 40/60 vad gäller kvinnor och män ska en plan bifogas i samband med startrapporten. Planen ska redogöra för hur projektet skulle kunna uppnå en bättre könsfördelning under projekttiden, exempelvis genom genomtänkta rekryteringar och liknande.

   Kompletterande särskilda villkor och anvisningar kan beslutas för enskilda projekt.

   Om ni inte följer våra villkor kan ni bli återbetalningsskyldiga. Det gäller också om ni beviljats bidrag felaktigt eller med för högt belopp.

   Se aktuella villkor samt hjälp för att förstå och uppfylla villkoren

  • För att söka finansiering fyller ni i en ansökan i vår e-tjänst. Ansökan innehåller frågor om projektet, andra projektparter och budget.

   Där laddar ni även upp följande bilagor:

   • Projektbeskrivning
    Får maximalt omfatta 10 stående A4-sidor med enspaltig 12 punkters text. Projektbeskrivningen ska följa mallen som finns längre ned på denna webbsida.
   • Projektsammanfattning
    Bifogas i särskild bilaga. Får maximalt omfatta 1 stående A4-sida. Projektsammanfattningen ska kunna delas med programmets externa programråd och ska därför inte innehålla konfidentiella eller andra känsliga uppgifter. Bilagan ingår inte i bedömningsprocessen. Projektsammanfattningen ska följa mallen som finns längre ned på denna webbsida.
   • CV-bilaga
    Relevanta CV:n för projektledaren och samtliga nyckelpersoner. Bilagan förväntas inkludera minst ett CV per projektpart. Varje CV får maximalt vara 1 A4-sida med 12 punkters text. CV-bilagan ska följa mallen som finns längre ned på denna webbsida.
   • Avsiktsförklaring (Letter of intent) från anläggningsägaren
    Oavsett om anläggningsägaren är en projektpart eller underleverantör ska en avsiktsförklaring från anläggningsägaren bifogas. En behörig företrädare av anläggningsägaren intygar där att de har kapacitet, resurser och intresse av att låta anläggningen användas för det beskrivna projektet, och i den utsträckning som ansökan beskriver. Valfri mall kan användas.

   Endast efterfrågade sidor och bilagor kommer att bedömas. Hänvisning till webbsidor kommer ej att beaktas.

   Påbörja ansökan i god tid

   Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Att fylla i mallar kan ta flera dagar, eftersom det bygger på analyser ni ska göra. Börja därför i god tid. Ni kan börja fylla i uppgifter och fortsätta vid ett senare tillfälle. När ansökan är färdig markerar ni den som klar.

   Ni kan när som helst låsa upp ansökan och göra ändringar, ända fram till sista ansökningsdag. Om ni låser upp ansökan, måste ni sedan markera den som klar för att den ska registreras när utlysningen stänger.

  • När er ansökan registrerats skickar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. 

   Skickar ni in ansökan samma dag som utlysningen stänger, kan det ta några timmar innan ni får en bekräftelse. Om ni inte har fått en bekräftelse inom 24 timmar efter att utlysningen stängt, hör av er till oss.

   När utlysningen stängt kan ni inte ändra något i ansökan. Då kan ni bara komplettera om vi ber om det.

   Vem kan läsa er ansökan?

   Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Det innebär att vi måste lämna ut dem om de efterfrågas.

   Men vi sekretessbelägger information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut, exempelvis uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat.

   Läs mer om handlingar och sekretess

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni logga in och fylla i en ansökan i vår e-tjänst för ansökningar. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Mallar och bilagor för ansökan

  Här kan ni ladda ner mallar som ni behöver bifoga i ansökan, till exempel CV-mall eller projektbeskrivningsmall. Här finns också eventuella bilagor med användbar information inför ansökan.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Att fylla i alla mallar kan ta flera dagar, eftersom de bygger på analyser ni ska göra. Börja därför ansökan i god tid. Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och fortsätta vid ett senare tillfälle.

  När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni kan när som helst låsa upp ansökan och göra ändringar, ända fram till sista ansökningsdag. Om ni låser upp ansökan, måste ni sedan klarmarkera den för att den ska registreras när utlysningen stänger. 

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt. Om du inte har fått en bekräftelse inom 24 timmar efter att utlysningen stängt, hör av dig till oss.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Staffan Nyström

  Utlysningsansvarig

  + 46 8 473 30 97

  Birgitta Ossman

  Administratör

  + 4684733283

  Carl Naumburg

  Handläggare

  + 4684733172

  Teknisk support

  Tekniska frågor om e-tjänsterna

  För att vara mer anonym har du har valt att stänga av vissa funktioner på vår webbplats, som till exempel att anmäla dig till vårt nyhetsbrev. Du kan ändra dina inställningar när som helst för att tillåta dessa funktioner och få en bättre upplevelse. 

  Ändra dina kakinställningar

  Diarienummer 2024-01073

  Statistik för sidan