Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Validera forskning inom avancerad digitalisering i verklig miljö

Att testa, validera och demonstrera forskningsresultat är viktiga steg för att minska risker, skapa acceptans och förkorta tiden från forskning till tillämpning. Den här utlysningen riktar sig till dig som vill validera din forskning inom avancerad digitalisering i verkliga eller verklighetslika industriella miljöer. Valideringen förväntas utgöra grund för att fortsätta utveckla och kunna skala avancerade digitaliseringslösningar. Lösningarna ska vara till nytta för svensk industri och dess roll i den gröna omställningen.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Validering av forskningsresultat inom avancerad digitalisering i verkliga eller verklighetslika industriella miljöer. Sådana miljöer kan vara produktionsanläggningar eller verklighetslika test- och demoanläggningar i pilotskala.

Vem kan söka?

Utlysningen vänder sig till konsortier med minst två deltagande projektparter. Företag, universitet, högskola, forskningsinstitut och andra relevanta aktörer kan ingå. Minst ett svenskt företag måste ingå i konsortiet.

Hur mycket kan ni söka?

Vi beviljar bidrag med maximalt 50 procent av projektets stödberättigande kostnader, och maximalt 5 miljoner kronor per projekt.

Viktiga datum

 • Utlysningstext för erbjudandet

  Tips: För att skapa en PDF med all information om erbjudandet klickar du Ctrl+P och väljer PDF för att spara innehållet.

  • Att testa, validera och demonstrera forskningsresultat i verklig miljö inom industrin är ett viktigt steg för att minimera risker, skapa acceptans och korta tiden från forskning till tillämpning. Den här utlysningen riktar sig till aktörer som har behov av att validera resultat från sin forskning inom avancerad digitalisering i verkliga eller verklighetslika miljöer. Med detta avses produktionsanläggningar eller verklighetslika test- och demoanläggningar i pilotskala. Valideringen förväntas utgöra grund för fortsatt utveckling och skalning av avancerade digitaliseringslösningar till nytta för svensk industri och dess roll i den gröna omställningen.  
    
   Finansiering ges inte för uppbyggnad eller utbyggnad av infrastruktur. 
    
   Projektkonsortiet måste bestå av minst två projektparter varav minst ett är ett svenskt företag.  
    
   Utlysningens totala budget är preliminärt 20 miljoner kronor. Bidrag kommer att beviljas med maximalt 50 procent av projektets stödberättigande kostnader och maximalt 5 miljoner kronor per projekt.

   Projekttiden får maximalt vara 18 månader.  

  • Att testa, validera och demonstrera forskningsresultat är ett viktigt steg för att minimera risker, skapa acceptans, främja kommersialisering och förkorta tiden från forskning till tillämpning. När det görs används ofta avsedda anläggningar för test och demonstration i laborations- eller avskild pilotmiljö, så kallade testbäddar, exempelvis hos de svenska forskningsinstituten. I andra fall finns behov av forskningsvalidering i mer verklighetsnära industriella miljöer, såsom industriella produktionsanläggningar eller motsvarande verklighetslika pilotanläggningar. Med verklighetslika miljöer avser vi konstruerade miljöer för test och validering på systemnivå under realistiska industriella förhållanden. Exempel är testarenor för autonoma farkoster eller kollaborativa robotar.

   Det kan finnas många fördelar med att validera forskningsresultat i verkliga miljöer. Resultaten kan direkt utsättas för de förutsättningar och begränsningar som gäller inom aktuell industri eller tillämpningsområde. De kan då valideras i sammanhang där många industriella aspekter är aktuella, såsom organisation, drift och underhåll. På detta sätt kan även behov av investeringskostnader för vissa nya eller modifierade testbäddar undvikas, och tiden att validera forskning och få nya lösningar att nå marknad förkortas avsevärt.

   Utlysningens fokus är att erbjuda finansiering för att validera forskningsresultat i befintliga miljöer. Finansiering ges inte för uppbyggnad av nya anläggningar eller vidareutveckling och utbyggnad av befintliga. Detta för att effektivt nyttja befintlig infrastruktur.

   När forskningsresultat testas i verkliga miljöer uppstår ofta nya frågeställningar. Utlysningen ska främja nya samarbeten mellan forskningsaktörer och industriaktörer, och därmed både väcka nya frågeställningar kring framtida utmaningar samt skapa en möjlighet att lösa dagens problem. Forskningsaktörer kan vara såväl akademiska forskargrupper som industriella forskningsorganisationer.

   Målen med denna utlysning är att:

   • Möjliggöra för forskningsaktörer att validera forskning i verklighetsnära miljöer för att minimera risk och korta tiden från forskning till tillämpning.
   • Främja nya samarbeten mellan forskningsaktörer och industriaktörer som kan leda till avancerad digitalisering som förnyar svensk industri.
   • Bidra till den gröna omställningen.

   Utlysningen är en del av programmet Avancerad digitalisering, en satsning från Vinnova i samverkan med industrin som mobiliserar aktörer från olika delar av samhället mot gemensamma mål. Programmet vill stärka den svenska forskningen. Det ska göra Sverige mer attraktivt när det gäller forsknings- och innovationsinvesteringar samt stimulera utvecklingen av avancerad digital teknik. Programmet ska genomföras med långsiktighet och bidra till nyskapande, möjliggörande teknologier och utveckling av centrala kompetensområden som möter industrins behov.

   Programmet Avancerad digitalisering har som mål att:

   • Bidra till nästa generations avancerade, kraftfulla och säkra digitala lösningar – utvecklade i Sverige.
   • Stärka Sveriges attraktionskraft när det gäller forsknings- och innovationsinvesteringar.
   • Bidra till att lyfta svenskt näringslivs kompetens och implementeringsförmåga inom området avancerad digitalisering.
   • Säkerställa ökad konkurrenskraft för den i Sverige verksamma industrin.
   • Utgöra en samverkansplattform och fungera som kunskapsnav för andra svenska satsningar inom digitaliseringsområdet.
   • Bidra till samhällets digitala omställning, en hållbar utveckling och arbetet för att nå de svenska miljömålen. 

   Vinnova har i uppdrag att främja hållbar tillväxt och samhällsutveckling. Genom Agenda 2030 har världens länder enats om en global överenskommelse och förståelse för vad som kännetecknar hållbar utveckling. Genom våra insatser bidrar vi till det globala åtagandet att nå målen.

   Läs mer om vårt arbete för att bidra till målen i Agenda 2030

   Inom Agenda 2030 har Vinnova särskilt pekat ut klimat och jämställdhet som två centrala hållbarhetsperspektiv som våra finansierade satsningar ska bidra positivt till. Projekt finansierade av Vinnova förväntas därmed ta särskild hänsyn till klimatet och jämställdhetsaspekter.

   En aspekt som Vinnova följer upp och bedömer är om både kvinnor och män på ett jämställt sätt tar del av bidraget, deltar i och har inflytande över projektet, se denna utlysnings bedömningskriterier.

   En annan aspekt handlar om att analysera och ta ställning till om det finns kön eller genusaspekter som är relevanta kopplat till projektets problemområde, lösningar och nyttiggörande. Denna fråga är obligatorisk att besvara för alla sökande och återfinns under rubriken ”Projektuppgifter” i ansökningsformuläret. I denna utlysning ligger frågan till grund för bedömning under potentialkriteriet, se avsnitt 7.

   Läs mer om vad vårt arbete för jämställd innovation innebär för dig som söker bidrag från oss

  • Utlysningen riktar sig till konsortier där en eller flera forskningsaktörer tillsammans med en eller flera parter från industrin har identifierat gemensamma behov av att validera sina forskningsresultat i verklig miljö. Forskningsaktörer kan vara såväl akademiska forskargrupper som industriella forskningsorganisationer.

   Konsortier ska innefatta minst två deltagande projektparter där företag, universitet, högskola, forskningsinstitut och andra relevanta aktörer kan ingå.

   För att säkerställa industriell förankring ska minst ett svenskt företag ingå i konsortiet. Såväl stora som små och medelstora företag är välkomna att medverka.

   Projektpart som söker bidrag ska vara svensk juridisk person. Med svensk juridisk person likställs i detta avseende utländsk organisation som har filial eller driftställe i Sverige. Kostnaderna i projektet ska kunna hänföras till filialens eller driftställets verksamhet.

   Anläggningsägaren, ägaren av den aktuella infrastrukturen som ska användas för validering i projektet, kan antingen vara en projektpart eller en underleverantör till projektet. Anläggningsägaren kan alltså inte ha båda rollerna samtidigt.

  • Aktiviteter det går att söka finansiering för

   Utlysningen erbjuder finansiering för att validera forskningsresultat inom
   avancerad digitalisering i verklig eller verklighetslik miljö. Med sådana miljöer
   avses till exempel produktionsanläggningar eller test- och demoanläggningar i
   verklighetslik pilotskala. Det kan till exempel handla om att undersöka om nya
   idéer för datainsamling och analys kan bidra till ökad industriell automation,
   säkerställa att nya forskningskoncept för kommunikation och dataflöden är
   relevanta för komplexa industriella miljöer eller om att validera att nya modeller och algoritmer är tillämpliga i storskaliga industriella system av system.          

   Test, validering och demonstration i vad som kan betraktas som laboratoriemiljö eller helt simulerad miljö kan inte finansieras i denna utlysning. 

   Finansiering ges inte heller för uppbyggnad av nya anläggningar eller utbyggnad av befintlig infrastruktur. Däremot kan modifiering och viss anpassning aktuell anläggning för att möjliggöra validering finansieras. 

   Stödberättigande kostnader

   Vinnovas finansiering sker genom bidrag. Bidrag till organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet omfattas av regler om statligt stöd. Reglerna styr bland annat vilka typer av kostnader och hur stor andel av dem som får täckas genom bidrag.

   Observera att eventuella kostnader för nyttjandet av en anläggning endast är stödberättigande om de är faktiska, reviderbara och uppkomna under projektet, i det fall anläggningsägaren är en projektpart. Om anläggningsägaren istället är en underleverantör till någon projektpart, kan marknadsmässig taxa tillämpas för tjänsten att nyttja anläggningen. Den upphandlande projektpartens kostnad för denna tjänst blir då en stödberättigande kostnad i projektet.

   Du hittar information om stödberättigande kostnader i dokumentet ”Anvisning till Vinnovas villkor om stödberättigande kostnader 2023”. I avsnitt 2 beskrivs de generella förutsättningarna för att en kostnad ska vara stödberättigande, och i avsnitt 4 ges en detaljerad beskrivning av respektive kostnadsslag. Dokumentet hittar du under rubriken Stödberättigande kostnader på webbsidan Vinnovas allmänna villkor för bidrag.

  • Vinnovas bidrag uppgår till maximalt 5 miljoner kronor per projekt. Bidraget kan maximalt uppgå till 50 procent av projektets totala stödberättigande kostnader.

   Den totala budgeten för utlysningen är preliminärt 20 miljoner kronor.

   Observera att den högsta andel av projektkostnaderna som Vinnova finansierar, så kallad stödnivå, per projekt inte är samma sak som den högsta stödnivån per projektpart. Vinnovas bidrag beviljas per part. Varje projektpart ansvarar själv för att mottaget bidrag inte överstiger den stödnivå som är tillåten enligt reglerna för statligt stöd. Hur stort bidrag som kan beviljas per part beror, när det gäller företag, bland annat på typ av aktivitet och på företagets storlek.

   Bidrag till parter som bedriver ekonomisk verksamhet beviljas enligt 9§ i förordningen 2015:208 om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation (stödordningen). Med det menas stöd till forsknings- och utvecklingsprojekt enligt artikel 25 i EU-kommissionens gruppundantagsförordning nummer 651/2014 som kallas GBER. 

   Både stödordningen och GBER beskrivs mer på webbsidan om Statligt stöd till ekonomisk verksamhet. Där finns också länkar till själva förordningarna. 

   Karaktären på projekten förutsätts främst uppfylla beskrivningen för Industriell forskning. Mer information finns i dokumentet ”Stödnivåer, definitioner med mera för bidrag enligt Vinnova” på webbsidan om Statligt stöd till ekonomisk verksamhet. 

   Beroende på projektens karaktär avseende projektaktiviteter kan bidrag även komma att beviljas enligt stödgrunden Experimentell utveckling.

   Se Kapitel 1, Artikel 2 i GBER för definitioner av de aktiviteter som inbegrips i respektive stödgrund: 

   • Punkt 85 för Industriell forskning.
   • Punkt 86 för Experimentell utveckling.

   Bidrag till parter som bedriver icke-ekonomisk verksamhet beviljas enligt 5§ i stödordningen, exempelvis till universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Deras maximala stödnivå är 100 procent.

  • Förutsättningar för att vi ska bedöma ansökan

   Vi kommer endast bedöma ansökningar som uppfyller följande formella krav:

   • Projektet ska ha minst två projektparter varav minst en part ska vara ett svenskt företag.
   • Samtliga projektparter ska vara juridiska personer.
   • Ansökan ska vara skriven på svenska eller engelska.
   • Projektet får inte ha påbörjats innan ansökan lämnas in.
   • Ansökan ska följa samtliga anvisningar och innehålla samtliga bilagor enligt avsnitt 9. Observera att en obligatorisk bilaga är en avsiktsförklaring från ägaren av den anläggning som ska användas i projektet.
  • Vad bedömer vi?

   Ansökan ska ligga i linje med utlysningens mål och syfte angivna i avsnitt 2 och bedöms enligt kriterierna nedan.

   Potential
   • Hur väl motiveras att forskningsresultaten behöver valideras i verklig miljö och har potential att bidra till målen för programmet Avancerad digitalisering. 
   • Projektets potential att genom samverkan mellan forskningsaktörer och industriaktörer utveckla kunskap och innovationer som kan främja avancerad digitalisering som förnyar svensk industri. 
   • Projektets potential att bidra positivt till de globala målen i Agenda 2030, särskilt klimat och jämställdhet. Observera att bedömning av jämställdhet görs utifrån sökandes svar på den obligatoriska frågan under “Projektuppgifter”. 
   Aktörer
   • Projektparternas kompetens, trovärdighet och förmåga att genomföra projektet. 
   • Konsortiets förankring i svensk industri och förmåga att tillvarata industrins behov. 
   • Hur väl projektteamet är sammansatt med avseende på könsfördelning, samt fördelning av makt och inflytande mellan kvinnor och män. 
   Genomförbarhet
   • Projektplanens realism i förhållande till uppsatta mål, metoder, aktiviteter och budget. 
   • De angivna projektparternas delaktighet och relevans i projektets olika arbetspaket och aktiviteter. 
   • Hur väl säkerställs anläggningsägarens engagemang och möjlighet att tillgängliggöra sin infrastruktur som är minst av karaktären produktionsanläggning eller verklighetslik pilotskala. 
   • Hur väl projektupplägget bidrar till spridning och framtida nyttiggörande av resultaten. 
   • Hur väl risker beskrivs och hanteras i projektets genomförande. 

   Hur bedömer vi?

   Ansökningarna kommer att bedömas i konkurrens och bedömningen baseras på den elektroniska ansökan som lämnats in via Vinnovas e-tjänster.

   Schematiskt ser beslutsprocessen ut på följande sätt:

   1. Ansökan lämnas in via Vinnovas e-tjänster.
   2. De ansökningar som uppfyller de formella kraven kommer att bedömas utifrån ovan angivna kriterier av Vinnovas förordnade bedömare. Bedömningen resulterar i en rekommendation om beviljande eller avslag. 
   3. Vinnova fattar beslut om vilka projekt som ska finansieras och beslut meddelas till sökande. Vinnova eftersträvar att åstadkomma en viss spridning av de beviljade projektens tillämpningsområden och storlek och förbehåller sig rätten att tillämpa ett portföljtänk för beviljade projekt.
  • Om våra beslut

   Efter beslut skickar Vinnova ett meddelande via e-post till koordinatorn för respektive ansökan med besked om beviljande eller avslag. Hur mycket varje part i projektet beviljas i bidrag framgår av beslutet. Vilka stödgrunder som tillämpas i denna utlysning framgår i avsnitt 5.

   Aktuell stödgrund framgår av beslutet och styr även vilka kostnader som är stödberättigande.

   Vårt beslut om att bevilja eller avslå en ansökan kan inte överklagas.

   Villkor för beviljade bidrag

   För beviljade bidrag gäller våra allmänna villkor för bidrag. Villkoren innehåller bland annat regler om projektavtal, förutsättningar för utbetalning, uppföljning, rapportering och nyttiggörande av resultat. Vetenskaplig publicering ska ske med öppen tillgång i enlighet med Vinnovas anvisning.

   Utöver våra allmänna villkor gäller i denna utlysning följande särskilda villkor:

   • Koordinator eller annan företrädare för projektet ska vid inbjudan från programchefen delta i relevanta evenemang inom programmet Avancerad digitalisering. För att på så sätt bidra till kunskapsspridning inom svensk industri i enlighet med programmets syfte.
   • Vid information om projektet och vid varje offentliggörande av projektresultat ska det anges att arbetet utförts med stöd från Vinnova inom programmet Avancerad digitalisering. På engelska återges namnet med Sweden’s Innovation Agency. Med offentliggörande avses exempelvis publicering, oavsett medium, och muntliga presentationer.

   I händelse av att projektteamet inte är jämställt gäller följande anvisning:

   • Om könsfördelningen i projektteamet inte är inom 40/60 vad gäller kvinnor och män ska en plan bifogas i samband med startrapporten. Planen ska redogöra för hur projektet skulle kunna uppnå en bättre könsfördelning under projekttiden, exempelvis genom genomtänkta rekryteringar och liknande. 

   Kompletterande särskilda villkor och anvisningar kan beslutas för enskilda projekt.

   Om ni inte följer våra villkor kan ni bli återbetalningsskyldiga. Det gäller också om ni beviljats bidrag felaktigt eller med för högt belopp.

   Aktuella villkor samt hjälp för att förstå och uppfylla villkoren

  • Så här ansöker ni

   För att söka bidrag fyller ni i ett webbaserat formulär i Vinnovas e-tjänst för ansökningar som ni hittar via knappen Ansök här. 

   Där laddar ni även upp följande bilagor:

   • Projektbeskrivning
    Får maximalt omfatta 10 stående A4-sidor med enspaltig 12 punkters text. Projektbeskrivningen ska följa mallen som finns längre ned på denna webbsida.
   • Projektsammanfattning
    Bifogas i särskild bilaga. Får maximalt omfatta 1 stående A4-sida. Projektsammanfattningen ska kunna delas med programmets externa programråd och ska därför inte innehålla konfidentiella eller andra känsliga uppgifter. Bilagan ingår inte i bedömningsprocessen. Projektsammanfattningen ska följa mallen som finns längre ned på denna webbsida.
   • CV-bilaga
    Relevanta CV:n för projektledaren och samtliga nyckelpersoner. Bilagan förväntas inkludera minst ett CV per projektpart. Varje CV får maximalt vara 1 A4-sida med 12 punkters text. CV-bilagan ska följa mallen som finns längre ned på denna webbsida.
   • Avsiktsförklaring (Letter of intent) från anläggningsägaren
    Oavsett om ägaren av aktuell infrastruktur är en projektpart eller underleverantör så ska en avsiktsförklaring från anläggningsägaren bifogas. En behörig företrädare av anläggningsägaren intygar där att de har kapacitet, resurser och intresse av att låta infrastrukturen användas för det beskrivna projektet, och i den utsträckning som ansökan beskriver. Valfri mall kan användas.

   Endast efterfrågade sidor och bilagor kommer att bedömas. Hänvisning till webbsidor kommer ej att beaktas.

   Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och fortsätta vid ett senare tillfälle. När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni kan när som helst låsa upp ansökan och göra ändringar, ända fram till sista ansökningsdag.

   Klarmarkera ansökan i god tid innan utlysningen stänger.

   När utlysningen stängt och ansökan registrerats hos Vinnova kommer en bekräftelse skickas ut per e-post till dig som står för användarkontot, projektledare och firmatecknare eller prefekt. Det kan ta några timmar innan du får e-posten.

   Om du inte har fått en bekräftelse via e-post inom 24 timmar efter att utlysningen stängt ber vi dig höra av dig.

   När ansökningstiden har gått ut kan komplettering av ansökan endast ske på begäran från oss.

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni logga in och fylla i en ansökan i vår e-tjänst för ansökningar. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Att fylla i alla mallar kan ta flera dagar, eftersom de bygger på analyser ni ska göra. Börja därför ansökan i god tid. Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och fortsätta vid ett senare tillfälle.

  När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni kan när som helst låsa upp ansökan och göra ändringar, ända fram till sista ansökningsdag. Om ni låser upp ansökan, måste ni sedan klarmarkera den för att den ska registreras när utlysningen stänger. 

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt. Om du inte har fått en bekräftelse inom 24 timmar efter att utlysningen stängt, hör av dig till oss.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Staffan Nyström

  Utlysningsansvarig

  + 46 8 473 30 97

  Anna Ottenhall

  Handläggare

  + 4684733071

  Lena Dalsmyr

  Administratör

  + 4684733161

  Teknisk support

  Tekniska frågor om e-tjänsterna

  För att vara mer anonym har du har valt att stänga av vissa funktioner på vår webbplats, som till exempel att anmäla dig till vårt nyhetsbrev. Du kan ändra dina inställningar när som helst för att tillåta dessa funktioner och få en bättre upplevelse. 

  Ändra dina kakinställningar

  Diarienummer 2024-00087

  Statistik för sidan