Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Planeringsbidrag inför internationell ansökan 2024

Erbjudandet riktar sig till aktörer som vill förbättra sina projektansökningar och möjligheter till finansiering. Erbjudandet gäller för internationella utlysningar inom något av följande områden; Hållbar industri, Hållbar precisionshälsa och Hållbara matsystem.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Utveckling av en ansökan till en internationell utlysning. Aktiviteter som stärker ansökan eller teamets sammansättning kan finansieras.

Vem kan söka?

Akademiska aktörer, forskningsinstitut, offentlig sektor, civilsamhället eller små och medelstora företag (SMF), i Sverige, som planerar att ansöka i en internationell utlysning.

Hur mycket kan ni söka?

Upp till 300 000 kronor för projektparter. Aktörer som planerar att koordinera ett internationellt projekt (huvudansökan) med minst 3 aktörer från 3 olika länder kan söka upp till 500 000 kronor.

Viktiga datum

I det här erbjudandet bedömer vi ansökningar vid flera tillfällen. Därför har vi delat in ansökningstiden i flera ansökningsperioder. Det innebär att om du skickar in din ansökan före den sista dagen i en ansökningsperiod får du den bedömd i anslutning till det datumet. Men du kan skicka in din ansökan när som helst före sista ansökningsdag. I tidslinjen visas de ansökningsperioder som ligger närmast i tid.

 • Utlysningstext för erbjudandet

  Tips: För att skapa en PDF med all information om erbjudandet klickar du Ctrl+P och väljer PDF för att spara innehållet.

  • Erbjudandet riktar sig till er som planerar att utforma en ansökan till en internationell utlysning för ett forsknings- och innovationsprojekt inom något av Vinnovas följande områden; Hållbar industri, Hållbar precisionshälsa och Hållbara matsystem. 
    
   Erbjudandet vänder sig till er som har väl utvecklade projektidéer och tydligt planerade aktiviteter för att stärka projektförslaget till den internationella utlysningen (huvudprojektet). Målsättningen är att era idéer och aktiviteter ska kunna resultera i konkurrenskraftiga ansökningar till internationella utlysningar. Ansökan om planeringsbidrag ska beskriva den utvalda internationella utlysningen, det tänkta huvudprojektet samt vilken roll sökande organisationer eller projektparter har.  

   Ni som planerar att ansöka i en internationell utlysning, kan söka upp till 300 000 kronor. Erbjudandet kan sökas av akademiska aktörer, forskningsinstitut, offentlig sektor, civilsamhället eller små och medelstora företag (SMF) i Sverige.

   Aktörer som planerar att koordinera ett internationellt projekt (huvudansökan) med minst 3 aktörer från 3 olika aktörer från 3 olika länder kan söka upp till 500 000 kronor. Planeringsbidraget ska pågå i maximalt 12 månader.

   Alla Vinnovas områden som är aktuella i den här satsningen har begränsad budget. Det innebär att budgeten kan ta slut inom ett område, och att området behöver då avsluta sitt deltagande i den pågående satsningen. Efter varje ansökningsperiod klargörs det om ett specifikt område kommer att behöva avstå från fortsatt deltagande. Detta meddelas i revisionshistoriken. 

   Hållbar mobilitet avslutar sitt deltagande i satsningen i samband med ansökningsperioden 2024-03-27 stängning eftersom budgeten är uttömd. Hållbara samhällen avslutar sitt deltagande i satsningen i samband med ansökningsperioden 2024-06-04 stängning eftersom budgeten är uttömd. Det är inte längre möjligt att söka bidrag för projekt som är kopplar till detta område. 
    
   Följande datum gäller för utlysningen: 
   I detta erbjudande genomförs bedömningar av ansökningar vid fyra tillfällen. För att möjliggöra bedömning under en ansökningsperiod måste ansökningar skickas in innan klockan 14:00 på avläsningsdagen. Ansökningar som mottas efter denna tidpunkt kommer att bedömas vid nästa avläsningstillfälle.  

  • Genom att delta i internationella samarbeten får svenska organisationer bättre möjligheter att främja global hållbarhet och öka Sveriges konkurrenskraft. Denna utlysning syftar till att uppmuntra svenska aktörer att fördjupa sina internationella samarbeten och förbättra förmågan att skriva konkurrenskraftiga ansökningar till internationella utlysningar. Målet är att stärka svenska aktörers chanser att delta i högkvalitativa internationella forsknings- och innovationsprojekt samt öka möjligheterna att få internationell finansiering. 

   Hållbarhet och jämställdhet  

   Vinnova har i uppdrag att främja hållbar tillväxt och samhällsutveckling. Genom Agenda 2030 har världens länder enats om en global överenskommelse och förståelse för vad som kännetecknar hållbar utveckling. Genom våra insatser bidrar vi till det globala åtagandet att nå målen.  

   Läs mer om vårt arbete för att bidra till målen i Agenda 2030

   Inom Agenda 2030 har Vinnova särskilt pekat ut klimat och jämställdhet som två centrala hållbarhetsperspektiv som våra finansierade satsningar ska bidra positivt till. Projekt finansierade av Vinnova förväntas därmed ta särskild hänsyn till klimatet och jämställdhetsaspekter.  

   En aspekt som Vinnova följer upp och bedömer är om både kvinnor och män på ett jämställt sätt tar del av bidraget, deltar i och har inflytande över projektet.  

   En annan aspekt handlar om att analysera och ta ställning till om det finns köns- eller genusaspekter som är relevanta kopplat till projektets problemområde, lösningar och nyttiggörande. Denna fråga är obligatorisk att besvara för alla sökande och återfinns under rubriken ”Projektuppgifter. I denna utlysning ligger frågan till grund för bedömning under potentialkriteriet.  

   Läs mer om vad vårt arbete för jämställd innovation innebär för dig som söker bidrag från oss

  • Erbjudandet riktar sig till konstellationer bestående av en, eller flera svenska aktörer som har som avsikt söka till internationella utlysningar. Aktörer som vill samverka både nationellt och internationellt med andra för att stärka en internationell ansökan till en identifierad utlysning. 
    
   Utländska aktörer utan registrerad filial eller driftställe i Sverige kan ingå som projektparter, men kan inte erhålla bidrag från Vinnova.  

  • Planeringsprojektet ska syfta till att stärka förutsättningarna för konkurrenskraftiga ansökningar med svenskt deltagande i internationella utlysningar. 

   Aktiviteter det går att söka finansiering för 

   Godkända projektaktiviteter inom ramen för den här utlysningen är exempelvis: 

   • Aktiviteter för att stärka konsortiets sammansättning och samverkan, såsom möten och diskussioner med tänkbara internationella parter.
   • Utveckla en projektidé, skriva och skicka in en ansökan till den identifierade internationella utlysningen. Externa konsulter, vars uppgift är att skriva och utforma själva ansökan, kan finansieras med maximalt 75 000 kr. Vid anlitande av extern expertis är det viktigt att beskriva deras kompetens och tidigare erfarenhet inom området.
   • Utveckling av den vetenskapliga eller tekniska basen för projektet genom att exempelvis utföra pilot- eller "proof of concept"-studier. Det är viktigt att förklara varför detta krävs för en framgångsrik ansökan eller om den internationella utlysningen specifikt efterfrågar detta.
   • Aktiviteter för att stärka affärsmässigheten, inklusive genomförande av IPR-analyser, användarintervjuer eller framtagande av en första affärsplan. Det är viktigt att motivera varför dessa åtgärder behövs för en framgångsrik ansökan eller om den internationella utlysningen specifikt kräver dem. 

   Vad som inte finansieras i den här utlysningen är exempelvis:  

   • Planeringsprojekt som inte syftar till att lämna in en ansökan till en identifierad internationell utlysning.
   • Huvudprojekt som enbart fokuserar på grundforskning.  

   Stödberättigande kostnader 

   Vår finansiering sker genom bidrag. Bidrag till organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet omfattas av regler om statligt stöd. Reglerna styr bland annat vilka typer av kostnader och hur stor andel av dem som får täckas genom bidrag.  

   Läs mer om statligt stöd på vår webbplats
    
   Följande kostnader är stödberättigande: 

   • Lönekostnader.
   • Materialkostnader.
   • Kostnader för konsulter. Observera att kostnader för skrivarkonsulter är maximerad till 75 000 kronor av de totala kostnaderna.
   • Resekostnader.

   Stödgrunder och stödnivå  

   I denna utlysning kommer bidrag att beviljas med stöd av någon av följande stödgrunder:  

   De minimis-stöd  
   Bidrag beviljas i enlighet med 2 § andra punkten förordning (2015:208) om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation. Bidraget beviljas som stöd av mindre betydelse även kallat de minimis-stöd eller försumbart stöd i enligt med EU:s de minimisförordning.

   Läs vidare på Vinnovas hemsida om de minimis-stöd

   Reglerna innebär att vi kan finansiera högst 80 procent av varje projektparts kostnader. Observera att maximalt tillåtet stöd av mindre betydelse är 200 000 euro per mottagare under de tre senaste åren. För att räkna ut det högsta tillåtna stödet ska alla bidrag som beviljats enligt förordningen om stöd av mindre betydelse läggas ihop. I denna beräkning ska även bidrag till andra delar av koncernen räknas med. Har du fått stöd enligt GBER ska du däremot inte räkna med det här. För att beviljas detta stöd behöver ni därför lämna in ett intyg om de-minimistöd.  
    
   Icke statsstöd  
   Bidrag beviljas i enlighet 5 § förordning (2015:208) om stöd till forskning och utveckling samt innovation. Bidraget beviljas som icke statsstöd vilket organisationer som inte bedriver ekonomisk verksamhet kan beviljas.  Hit räknas i regel universitet och högskolor, forskningsinstitut och andra organisationer som inte erbjuder någon form av tjänst eller produkt på en marknad. En organisation som söker Icke statsstöd är ytterst ansvarig för bedömningen att den inte bedriver ekonomisk verksamhet.  

  • Erbjudandet består av två delar, beroende på vilken roll den svenska aktörerna har: 

   • Aktörer som planerar att ansöka i en internationell utlysning kan söka upp till 300 000 kronor per projekt. 
   • Aktörer som planerar att koordinera ett internationellt projekt (huvudansökan) med minst 3 aktörer från 3 olika länder kan söka upp till 500 000 kronor.  

   Bidraget får utgöra högst 80 procent av planeringsprojektets totala stödberättigade kostnader. Återstående belopp ska självfinanseras av projektparterna.  
    
   Observera att den högsta bidragsandelen per planeringsprojekt inte är samma sak som den maximala tillåtna stödnivån per projektpart. Stödnivån för respektive projektpart begränsas för företag kring reglerna för statligt stöd enligt stödgrund De minimis och icke statsstöd.

   Mer information om stödnivåer finns i dokumentet ”Stödnivåer, definitioner m.m. för bidrag enligt Vinnovas stödordning”

  • Förutsättningar för att vi ska bedöma ansökan 

   Vi kommer endast bedöma ansökningar som uppfyller följande formella krav: 

   • Ansökan ska avse ett planeringsprojekt inför en specifik internationell utlysning.
   • Den måste inkludera en fungerande direktlänk till den internationella utlysningen som sökande avser ansöka till.
   • Samtliga projektparter ska vara juridiska personer. Observera att enskild firma eller enskild näringsidkare inte är juridiska personer.
   • Projektledaren ska vara anställd hos en av projektparterna.  
   • Ansökan ska vara skriven på svenska eller engelska.
   • Ansökan ska innehålla alla obligatoriska bilagor, och dessa måste vara skrivna enligt gällande mall och får inte överskrida det maximala antalet tillåtna sidor.
   • Det sökta bidraget kan utgöra högst 80 procent av projektets totala stödberättigande kostnader. Detta innebär att det krävs minst 20 procent egen finansiering från den sökande parten eller partnerna.
   • Eventuella kostnader för skrivkonsultation får inte överstiga 75 000 kronor.
   • Inga andra bilagor ska inkluderas i ansökan utöver de som är specificerade i avsnitt 9.
   • Planeringsprojektet ska pågå under maximalt 12 månader.   
   • Ansökan måste följa samtliga instruktioner som anges i avsnitt 9.
   • Inga utländska aktörer söker medel.  
   • Det är endast svenska aktörer som ska koordinera ett internationellt projekt (huvudansökan) med minst 3 aktörer från 3 olika länder som kan söka upp till 500 000 kronor hos Vinnova. 

   • Ansökningar som inte uppfyller de formella kraven eller instruktioner som anges i avsnitt 9 kommer inte att bedömas, och kommer att avslås utan vidare motivering.
  • Vad bedömer vi? 

   Projektförslagen ska ligga i linje med syfte och mål för utlysningen och bedöms utifrån följande kriterier som beskrivs nedan. Det är viktigt att notera att om den internationella ansökan har specifika krav på egen finansiering, måste sökande beskriva hur de ska möta dessa krav och säkra den nödvändiga egenfinansieringen. 

   Potential
   • Planeringsprojektets potential att utforma en konkurrenskraftig ansökan till en internationell utlysning. 
   • Planeringprojektets potential att identifiera och engagera relevanta aktörer både internationellt och nationellt. 
   • Huvudprojektets potential att bli beviljad internationell finansiering.
   • Huvudprojektets innovationshöjd.
   • Huvudprojektets potential att bidra till ökad jämställdhet. Bedömning sker utifrån sökandes svar på den obligatoriska frågan under “Projektuppgifter”.
   • Huvudprojektets potential att bidra positivt till de globala målen i Agenda 2030, samt minimera de negativa effekterna.  
   Aktörer 
   • Projektteamets, inklusive konsulternas kapacitet, kompetens och förmåga att ta fram en konkurrenskraftig internationell ansökan.
   • Projektteamets sammansättning avseende könsfördelning, inklusive fördelning av makt och inflytande mellan kvinnor och män.  
   Genomförbarhet  
   • Planeringsprojektets tidplan och budget är realistisk, trovärdig och ändamålsenlig.
   • Planeringsprojektets aktiviteter är ändamålsenliga för att stärka en internationell ansökan och, om det är om relevant, för att skapa fördjupade samarbeten.
   • Hur väl jämställdhetsaspekter integrerats i genomförandet av planeringsprojektet samt huvudprojektet.  

   Hur bedömer vi?

   Bedömningen baseras på ansökan som lämnats in via Vinnovas e-tjänster. Se avsnitt 9 för mer information.  
    
   De ansökningar som uppfyller de formella kraven enligt kapitel 6 och 9 utvärderas gentemot bedömningskriterierna i avsnitt 7 av särskilt utsedda externa bedömare kompletterat med sakkunniga handläggare på Vinnova. Den samlade utvärderingen resulterar i en rekommendation, utifrån vilken Vinnova fattar beslut. Vinnova förbehåller sig rätten att tillämpa ett portföljperspektiv vid urvalet av planeringsbidrag. 
    
   Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om enskilds affärs- eller driftsförhållanden, uppfinningar och forskningsresultat ifall det kan antas att någon enskild lider skada om uppgifterna röjs.  

  • Om våra beslut 

   Hur mycket varje part i projektet beviljas i bidrag framgår av beslutet. Bidrag kommer beviljas med Stöd av mindre betydelse (de minimis-stöd) och icke statsstöd. Stödgrunden framgår av beslutet och styr även vilka kostnader som är stödberättigande. 

   Vårt beslut om att bevilja eller avslå en ansökan kan inte överklagas.  

   Villkor för beviljade bidrag

   För beviljade bidrag gäller våra allmänna villkor för bidrag. Villkoren innehåller bland annat regler om projektavtal, förutsättningar för utbetalning, uppföljning, rapportering och nyttiggörande av resultat. Vetenskaplig publicering ska ske med öppen tillgång i enlighet med Vinnovas anvisning. 

   Aktuella villkor hittar du på vår webbplats, tillsammans med hjälp för att förstå och uppfylla villkoren

   Kompletterande särskilda villkor kan beslutas för enskilda projekt.
    
   Om ni inte följer våra villkor kan ni bli återbetalningsskyldiga. Det gäller också om ni beviljats bidrag felaktigt eller med för högt belopp.  

  • Så här ansöker ni  

   För att söka bidrag fyller ni i ett webbaserat formulär i Vinnovas e-tjänst för ansökningar som ni hittar via knappen Ansök här. 

   Där laddar ni även upp följande bilagor: 

   • En projektbeskrivning på max 7 A4-sidor, enligt den mall som finns att ladda ned på utlysningens webbsida. 
   • CV för nyckelpersoner i projektet inklusive anlitade konsulter. Maximalt 6 CV, en A4-sida per person enligt den mall som finns att ladda ned på utlysningens webbsida.
   • Signerat intyg för företag som söker ”Stöd av mindre betydelse” (de minimis-stöd). Mall för intyget finns att ladda ned på utlysningens webbsida.  

   Bilagorna kan skrivas på svenska eller engelska. 
    
   Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och fortsätta vid ett senare tillfälle. När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni kan när som helt låsa upp ansökan och göra ändringar, ända fram till sista ansökningsdag.  
    
   Klarmarkera ansökan i god tid innan utlysningen stänger.  
    
   När utlysningen stängt och ansökan registrerats hos Vinnova kommer en  bekräftelse skickas ut per e-post till dig som står för användarkontot, projektledare och firmatecknare eller prefekt. Det kan ta några timmar innan du får e-posten. 
    
   Om du inte har fått en bekräftelse via e-post inom 24 timmar efter att utlysningen stängt ber vi dig höra av dig. 
    
   När ansökningstiden har gått ut kan komplettering av ansökan endast ske på begäran från oss. 

  • 2024-04-12

   Tillägg av text i avsnitt 1 "Erbjudandet i korthet" stycke 3:

   Aktörer som planerar att koordinera ett projekt inom Horisont Europa kan söka upp till 500 000 kronor. Läs mer hur EU kommissionen beskriver uppdraget som koordinator från sida 129.

   Se beskrivning av uppdraget

   Vinnova utgår från denna beskrivning i vår bedömning. Har du följdfrågor om koordinatorskapet eller annat relaterad till Horisont Europas utlysningar är du välkommen till att kontakta de nationella kontaktpersonerna

   2024-04-23

   Tillägg och borttagning av text avsnitt 1 ”Erbjudandet i korthet” stycke 1:

   Erbjudandet riktar sig till er som planerar att utforma en ansökan till en internationell utlysning för ett forsknings- och innovationsprojekt inom något av Vinnovas följande områden; Hållbar industri, Hållbara samhällen, Hållbar precisionshälsa och Hållbara matsystem och Hållbar mobilitet. 

   2024-04-23

   Tillägg av text avsnitt 1 ”Erbjudandet i korthet” stycke 6:

   Alla Vinnovas områden som är aktuella i den här satsningen har begränsad budget. Det innebär att budgeten kan ta slut inom ett område, och att området behöver då avsluta sitt deltagande i den pågående satsningen. Efter varje ansökningsperiod klargörs det om ett specifikt område kommer att behöva avstå från fortsatt deltagande. Detta meddelas i revisionshistoriken. 

   Hållbar mobilitet avslutar sitt deltagande i satsningen i samband med ansökningsperioden 2024-03-27 stängning eftersom budgeten är uttömd. Det är inte längre möjligt att söka bidrag för projekt som är kopplar till detta område.

   2024-06-19

   Obligatoriska bilagor: Frågan "Finns det någon ytterligare utlysning som kan vara relevant för det internationella konsortiet" tas bort från projektbeskrivningsmallen. 

   Texten under "Erbjudandet i korthet" korrigeras:

   Ni som planerar att ansöka i en internationell utlysning, kan söka upp till 300 000 kronor. Erbjudandet kan sökas av akademiska aktörer, forskningsinstitut, offentlig sektor, civilsamhället eller små och medelstora företag (SMF) i Sverige.

   Aktörer som planerar att koordinera ett internationellt projekt (huvudansökan) med minst 3 aktörer från 3 olika länder kan söka upp till 500 000 kronor.

   Ersätter tidigare formulering som var:

   Ni som planerar att ansöka i en internationell utlysning, kan söka upp till 300 000 kronor. Erbjudandet kan sökas av akademiska aktörer, forskningsinstitut, offentlig sektor, civilsamhället eller små och medelstora företag (SMF) i Sverige.

   Aktörer som planerar att koordinera ett projekt inom Horisont Europa kan söka upp till 500 000 kronor. Läs mer hur EU kommissionen beskriver uppdraget som koordinator från sida 129.

   Tillägg under "Formella krav"

   Det är endast svenska aktörer som ska koordinera ett internationellt projekt (huvudansökan) med minst 3 aktörer från 3 olika länder som kan söka upp till 500 000 kronor hos Vinnova. 

   2024-06-28

   Tillägg av text avsnitt 1 ”Erbjudandet i korthet” 

   Hållbar samhällen avslutar sitt deltagande i satsningen i samband med ansökningsperioden 2024-06-04 stängning eftersom budgeten är uttömd. Det är inte längre möjligt att söka bidrag för projekt som är kopplar till detta område.

    

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni logga in och fylla i en ansökan i vår e-tjänst för ansökningar. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Att fylla i alla mallar kan ta flera dagar, eftersom de bygger på analyser ni ska göra. Börja därför ansökan i god tid. Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och fortsätta vid ett senare tillfälle.

  När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni kan när som helst låsa upp ansökan och göra ändringar, ända fram till sista ansökningsdag. Om ni låser upp ansökan, måste ni sedan klarmarkera den för att den ska registreras när utlysningen stänger. 

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt. Om du inte har fått en bekräftelse inom 24 timmar efter att utlysningen stängt, hör av dig till oss.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Lars Resman

  Handläggare Hållbar industri

  Camilla Sjörs

  Handläggare Hållbara matsystem

  Pontus von Bahr

  Handläggare Hållbar precisionshälsa

  Maria Mützell

  Administrativa frågor

  Melike Günes

  Utlysningsansvarig

  Teknisk support

  Tekniska frågor om e-tjänsterna

  Finansierade projekt

  För att vara mer anonym har du har valt att stänga av vissa funktioner på vår webbplats, som till exempel att anmäla dig till vårt nyhetsbrev. Du kan ändra dina inställningar när som helst för att tillåta dessa funktioner och få en bättre upplevelse. 

  Ändra dina kakinställningar

  Diarienummer 2024-00035

  Statistik för sidan