Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Avancerad och innovativ digitalisering 2024 - ettåriga projekt

Vi letar efter er som vill utveckla komponenter och systemlösningar till nytta för nya industriella digitala lösningar, och bidra till utveckling av produkter och tjänster i Sverige. Ert projekt ska svara mot ett eller flera av utlysningens fokusområden, och förväntas främja digitalisering i svensk industri. Projekttiden är maximalt 12 månader. Detta är en utlysning inom programmet Avancerad digitalisering.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Ettåriga forsknings- och innovationsprojekt drivna av industriella behov. Ert projekt ska, i samverkan med andra, utveckla möjliggörande teknik och förmågor inriktade på avancerad och innovativ digitalisering inom något av utlysningens fokusområden.

Vem kan söka?

Konsortier med minst två deltagare, varav minst en projektpart i form av ett företag. Förutom företag kan universitet, högskolor, forskningsinstitut och andra relevanta organisationer medverka.

Hur mycket kan ni söka?

Det går att söka maximalt 2 miljoner kronor i bidrag per projekt. Bidraget får motsvara maximalt 50 procent av projektets totala stödberättigande kostnader. Utlysningens preliminära budget är 20 miljoner kronor.

Viktiga datum

 • Utlysningstext för erbjudandet

  Tips: För att skapa en PDF med all information om erbjudandet klickar du Ctrl+P och väljer PDF för att spara innehållet.

  • I den här utlysningen riktar vi oss till konsortier som kan bidra till utvecklingen av komponenter och systemlösningar för nästa generations digitala industrilösningar. Ert projekt ska bidra till att nya produkter och tjänster utvecklas i Sverige, och vara relevanta inom något eller några av utlysningens fokusområden. Beviljade projekt förväntas främja avancerad digitalisering som förnyar svensk industri. Projekttiden är maximalt 12 månader.

  • Med denna utlysning vill vi finansiera grundläggande och möjliggörande teknik och förmågor för framtidens digitala lösningar. Det övergripande temat är digitalisering och integration av hållbara värdekedjor för sammankopplade system och mellan verksamhetsområden. Utlysningen har erbjudits tidigare för fleråriga projekt, och fokuserar denna gång på ettåriga projekt som fortare kan förvärva ny kunskap och nya färdigheter för att utveckla produkter, processer eller tjänster i en tid då digitaliseringen går allt snabbare. 

   Utlysningen är en del av programmet Avancerad digitalisering, ett industridrivet program som ska främja Sveriges och den svenska industrins förmåga att skapa framtidens digitala lösningar.

   Programmet mobiliserar aktörer från olika delar av samhället mot gemensamma mål, kopplade till den digitala strukturomvandlingen, näringslivets konkurrenskraft och samhällsutmaningar. Programmet vill stärka svensk forskning och ska göra Sverige mer attraktivt för forsknings- och innovationsinvesteringar, och stimulera utvecklingen av avancerad digital teknik. Programmet ska genomföras med långsiktighet och bidra till nyskapande, möjliggörande teknologier och utveckling av centrala kompetensområden som möter industrins behov.

   Projekt som vi beviljar i denna utlysning ska främja avancerad digitalisering som förnyar svensk industri inom något av nedanstående fokusområden. Era projektresultat förväntas vara skalbara och ha god potential att kunna spridas för att ge en kompetenshöjande effekt i svensk industri.

   Varje projekt kan få upp till 2 miljoner kronor i bidrag, och projekttiden ska vara maximalt 12 månader. Vi riktar oss därmed inte till mycket tids- och kapitalkrävande projekt där vår finansiering skulle ha ringa betydelse.

   Vi välkomnar projektansökningar med spetsiga, banbrytande förslag på nya digitaliseringslösningar. Er ansökan kan också beskriva ett arbete som senare kan leda till projektansökningar för större projekt i andra utlysningar. Projekt som markant förbättrar befintliga produkter, processer eller tjänster är också välkomna.

   Ert projekt ska var relevant för något eller några av utlysningens tekniska fokusområden. I er ansökan ska ni ange vilket eller vilka.

   Utlysningens tekniska fokusområden

   • End-to-End AI i utveckling, produktion och tjänster. I det inkluderas alla steg från initial datainsamling, träning och modellutveckling, till spridning, kontinuerlig uppdatering och underhåll.
   • Säkra digitala plattformar för effektiv utveckling, produktion och support där data utbyts som en tjänst genom öppna kommunikationsgränssnitt.
   • Datadriven utveckling och säkert utbyte av data mellan processer och aktörer.
   • Modell- och simuleringsdriven utveckling och optimering, inklusive användning av digitala tvillingar.
   • Utveckling och optimering av autonoma system, inklusive arkitektur för tillförlitlighet, samverkan och interaktion.
   • Edge computing, fog- och molnteknik samt 5G-nät och mjukvarudefinierade nätverk för industriella applikationer.

   Fokus på klimat och jämställdhet i alla våra satsningar

   Vinnova har i uppdrag att främja hållbar tillväxt och samhällsutveckling. Genom Agenda 2030 har världens länder enats om en global överenskommelse och förståelse för vad som kännetecknar hållbar utveckling. Genom våra insatser bidrar vi till det globala åtagandet att nå målen.

   Inom Agenda 2030 har Vinnova särskilt pekat ut klimat och jämställdhet som två centrala hållbarhetsperspektiv som våra finansierade satsningar ska bidra positivt till. Projekt finansierade av Vinnova förväntas därmed ta särskild hänsyn till klimatet och jämställdhetsaspekter.

   I denna utlysning är fokus på hur industrins digitala omställning, utifrån de fokusområden som nämns ovan, påverkar utvecklingen positivt i syfte att nå hållbarhetsmålen i Agenda 2030 såväl som risker för negativ påverkan. Till exempel hur den digitala omställningen positivt bidrar till ett klimatneutralt samhälle men även medför risker genom till exempel ökad energiåtgång eller hur tekniken kan bidra till ökad ojämlikhet. Projekten förväntas reflektera över sin påverkan på utvecklingen och i denna utlysning ligger detta till grund för bedömning. Se avsnitt 7, Vad bedömer vi.

   En aspekt som Vinnova följer upp och bedömer är om både kvinnor och män på ett jämställt sätt tar del av bidraget, deltar i och har inflytande över projektet. Denna aspekt bedöms under aktörskriteriet, se avsnitt 7.

   En annan aspekt handlar om att analysera och ta ställning till om det finns köns- eller genusaspekter som är relevanta för projektets problemområde, lösningar och nyttiggörande. Denna fråga är obligatorisk för alla sökande att besvara. I denna utlysning ligger den till grund för bedömning, se avsnitt 7 under potentialkriteriet.

   Vårt arbete för att bidra till målen i Agenda 2030

   Jämställd innovation – vad det innebär för dig som söker bidrag från oss

   Fritt tillgängliggörande av vetenskapliga publikationer och resultat

   Resultat från forskning och innovation som görs fritt tillgängliga ökar möjligheten för fler att bidra till lösningar på samhällsutmaningar. Den här utlysningen ska bidra till att fler resultat görs fritt tillgängliga för alla. Därför ska all vetenskaplig publicering ske med öppen tillgång.

  • Vi riktar oss till er som vill utveckla komponenter och systemlösningar till nytta för nya industriella digitala lösningar, och bidra till utveckling av produkter och tjänster i Sverige. Projektteamet ska bestå av minst två deltagare där företag, universitet, högskola, forskningsinstitut och andra relevanta aktörer kan ingå.

   Projekten ska drivas av industrins behov, och minst ett företag ska ingå i konsortiet. Alla deltagande parter kan vara företag.

  • Ni kan söka finansiering för aktiviteter som ingår i forsknings- och innovationsprojekt med en inriktning som uppfyller utlysningens syfte enligt avsnitt 2 i denna utlysningstext. 

   Exempel på aktiviteter som vi kan stötta:

   • Utredning av tekniska och designmässiga förutsättningar.
   • Utveckling av tidiga prototyper eller demonstrationsversioner av produkter eller tjänster. Detta kan även innefatta pilotarbete, testning och validering.
   • Undersökning och utveckling av produktionsmetoder.
   • Planering och genomförande av studier eller tester för att verifiera en innovation.
   • Utredning av marknadsmässiga förutsättningar som exempelvis identifiera kunder, kundbehov, möjliga samarbetspartners och konkurrenter. 

   Vi finansierar inte rutinmässiga eller återkommande ändringar av befintliga produkter, tjänster, tillverkningsmetoder och tillverkningsprocesser. Medel tilldelas inte heller till utbildningsinsatser, kurser, marknadsföring, försäljning, löpande drift, kvalitetssäkring, certifiering, investering i utrustning och verktyg samt immaterialrättsliga strategier och skydd. 

  • Vår finansiering omfattas av regler om statligt stöd. Reglerna styr både vilka slags kostnader och hur stor andel av kostnaderna som vi kan finansiera. Detta bestäms för varje organisation individuellt. Vi skiljer därför på hur stort bidrag projektet kan få, och hur mycket varje deltagande projektpart kan få.

   Hur stort bidrag kan projektet få?

   Ni kan söka upp till 2 miljoner kronor i bidrag per projekt. Bidraget får motsvara maximalt 50 procent av projektets totala stödberättigande kostnader. Utlysningens preliminära budget är 20 miljoner kronor. 

   Hur stort bidrag kan en projektpart få?

   Hur stor andel av kostnaderna vi kan finansiera – det vill säga den maximala stödnivån – beror på organisationens storlek och typ av aktivitet.

   I den här utlysningen ger vi stöd till aktiviteter inom industriell forskning. Det kan förenklat beskrivas som att söka ny kunskap genom planerad forskning eller kritisk analys för att utveckla eller markant förbättra produkter, processer eller tjänster.

   För industriell forskning gäller följande stödnivåer för organisationer av olika storlek:

   • Små företag är företag med 1-49 anställda och en omsättning på maximalt 10 MEUR. De kan få maximalt 70 procent av sina kostnader täckta av bidrag.
   • Medelstora företag är företag med 50-249 anställda och maximalt 50 MEUR i omsättning. Deras bidrag kan uppgå till maximalt 60 procent av kostnaderna.
   • Stora företag har mer än 250 anställda och en omsättning på mer än 50 MEUR. För dem gäller maximalt 50 procent i bidrag.  

   Om projektet omfattar faktiskt samarbete eller spridning av resultat, eller uppfyller annan bonusgrund, kan bidraget uppgå till 80 procent för små företag, 75 procent för medelstora och 65 procent för stora företag.

   Med faktiskt samarbete menas viss nivå av samarbete mellan små och större företag, mellan företag i två olika europeiska länder eller mellan forskningsorganisationer och företag. Med spridning av resultat menas omfattande spridning genom exempelvis konferenser eller öppna databaser.

   För fullständiga definitioner av bonusgrunder med mera läs Stödgrunder och stödnivåer för bidrag.

   Inte statsstöd

   I den här utlysningen ger vi också stöd till organisationer som inte bedriver ekonomisk verksamhet. Hit räknas i regel universitet och högskolor, forskningsinstitut och andra organisationer som inte erbjuder en tjänst eller produkt på en marknad.

   Vi kan finansiera upp till 100 procent av sådana organisationers kostnader.

   Hur avgör ni om en organisation bedriver ekonomisk verksamhet?

   En organisation som erbjuder någon form av tjänst eller produkt på en marknad anses bedriva ekonomisk verksamhet och kan inte beviljas den här formen av stöd. Det har ingen betydelse hur organisationen finansieras, om den är offentlig eller privat, eller om den har ett vinstsyfte. Det spelar heller ingen roll vilken rättslig form verksamheten har, det vill säga, om det är ett aktiebolag, ett handelsbolag, en ekonomisk förening, en ideell förening eller en stiftelse.

   Är ni osäkra på om en organisation i ert projekt bedriver ekonomisk verksamhet, kontakta utlysningsansvarig. Organisationen ansvarar dock själv för att bedöma om den bedriver ekonomisk verksamhet.

   Vilka kostnader kan vi finansiera?

   Vår finansiering får bara gå till vissa typer av kostnader. Dessa kallas stödberättigande kostnader.

   I den här utlysningen är dessa typer av kostnader stödberättigande:

   • Personalkostnader: Löner, sociala avgifter och andra personalavgifter.
   • Utrustning, mark och byggnader: Instrument, utrustning och hyra för annan lokal än ordinarie verksamhetslokal.
   • Konsult- och licenskostnader: Konsulttjänster, kunskap och patent som köpts eller används på licens från en utomstående aktör.
   • Övriga direkta kostnader: Till exempel materiel, förrådsartiklar och resor som är nödvändiga för att genomföra projektet.
   • Indirekta kostnader (overhead): Kostnader som inte uppkommit som en omedelbar följd av men kan relateras till projektet, till exempel ordinarie lokaler och städning. Indirekta kostnader får utgöra maximalt 30 procent av personalkostnader.

   För mer detaljerad information om vilka kostnader vi kan finansiera, se vår anvisning till stödberättigande kostnader.

   Vilka krav gäller för kostnader vi finansierar?

   För att en kostnad ska vara stödberättigande måste den vara nödvändig för aktiviteterna i projektet. Projektkostnader måste också vara korrekt bokförda och särredovisas från organisationens övriga kostnader. En organisation får heller inte ta upp någon annans kostnader som sina egna.

   För mer detaljerad information om vilka krav, begränsningar och undantag som gäller, se vår anvisning till stödberättigande kostnader.

  • För att vi ska ta ställning till och bedöma er ansökan måste den uppfylla vissa grundkrav, så kallade formella krav. Om dessa krav inte är uppfyllda kommer våra bedömare inte att hantera er ansökan.

   • Konsortiet består av minst två projektparter varav minst ett svenskt företag. Med svensk juridisk person och svenskt företag likställs i detta avseende utländsk organisation som har filial eller driftställe i Sverige. Kostnaderna i projektet ska kunna hänföras till filialens eller driftställets verksamhet.  
   • Samtliga projektparter ska vara juridiska personer.
   • Ansökan ska vara skriven på svenska eller engelska.
   • Projekttiden får inte överskrida 12 månader.
   • Projektet får inte ha påbörjats innan ansökan lämnas in.
   • Ansökan ska följa samtliga anvisningar och innehålla samtliga bilagor enligt avsnitt 9.
  • Vad bedömer vi?

   Potential
   • Projektets potential att utveckla ny kunskap och nya färdigheter som kan främja avancerad digitalisering som förnyar svensk industri.
   • Projektets potentiella skalbarhet och spridning för att ge en kompetenshöjande effekt i svensk industri utöver de medverkande parterna.
   • Projektets potential att bidra till industrins digitala omställning och en hållbar utveckling för att nå hållbarhetsmålen i Agenda 2030, utifrån sitt fokusområde och identifierade utmaningar
   • Hur väl projektet bedöms bidra till ökad jämställdhet utifrån sitt fokusområde och identifierade utmaningar. Denna fråga ska besvaras i ansökningsformuläret.
   Aktörer
   • Projektparternas kompetens, trovärdighet och förmåga att genomföra projektet.
   • Konsortiets förankring i svensk industri.
   • Projektparternas förmåga att sprida, nyttiggöra, kommersialisera och vidareutveckla de kunskaper som genereras i projektet, både inom de egna organisationerna och utanför konsortiet.
   • Hur väl sammansatt projektteamet är när det gäller könsfördelning. Samt hur väl makt och inflytande fördelas jämnt mellan kvinnor och män i projektteamet.
   Genomförbarhet
   • Projektplanens realism i förhållande till uppsatta mål, metoder, aktiviteter och budget.
   • Hur väl aspekter som rör jämställdhet och hållbarhet integrerats i projektplanen.
   • De angivna projektparternas delaktighet och relevans i projektets olika arbetspaket och aktiviteter.
   • Hur väl projektupplägget bidrar till nyttiggörande och spridning av resultaten.
   • Hur väl risker beskrivs och hanteras i projektets genomförande.

   Hur bedömer vi?

   Ansökningarna kommer att bedömas i konkurrens och bedömningen baseras på den elektroniska ansökan som lämnats in via Vinnovas e-tjänster.

   Schematiskt ser beslutsprocessen ut på följande sätt:

   1. Ansökan lämnas in via Vinnovas e-tjänster.
   2. De ansökningar som uppfyller de formella kraven bedöms av Vinnovas förordnade bedömare utifrån bedömningskriterierna i avsnitt. Bedömningen resulterar i en rekommendation till finansiering.
   3. Vinnova fattar beslut om vilka projekt som ska finansieras och beslut meddelas till sökande. Vinnova eftersträvar att åstadkomma en viss spridning av de beviljade projektens utmaningsområde och storlek och förbehåller sig rätten att tillämpa ett portföljtänk för beviljade projekt.
  • När vi bedömt alla ansökningar, skickar vi ett beslut där vi antingen beviljar eller avslår er ansökan. Beslutet skickas med epost till projektets koordinator. I beslutet anger vi hur mycket bidrag varje part i projektet beviljas. Vårt beslut kan inte överklagas.

   Vad gäller om ni beviljas finansiering?

   Om vi beviljar er ansökan måste ni följa våra allmänna villkor för bidrag.

   Villkoren innehåller bland annat detta:

   • Att varje projektpart ska underteckna en särskild handling, projektparts godkännande, där ni åtar er att genomföra projektet.
   • Att ni ska rapportera era kostnader och resultat till oss regelbundet under projektet.
   • Att ni, om ni är flera parter, måste komma överens om vad som gäller för projektet i ett projektavtal.
   • Hur resultatet ska komma till användning, och hur eventuell vetenskaplig publicering ska ske.

   Se våra allmänna villkor samt få hjälp med att förstå och uppfylla dem

   Ni behöver även följa de särskilda villkor som gäller för den här utlysningen:

   1. Projektet ska vid inbjudan från programchefen delta i relevanta evenemang inom programmet Avancerad digitalisering och på så sätt bidra till kunskapsspridning inom svensk industri i enlighet med programmets syfte.
   2. Vid information om projektet och vid varje offentliggörande av projektresultat ska det anges att arbetet utförts med stöd från Vinnova (på engelska återges namnet med Sweden’s Innovation Agency) inom programmet Avancerad digitalisering. Med offentliggörande avses till exempel publicering, oavsett medium, och muntliga presentationer.

   Övriga anvisningar:

   • I händelse av att projektteamet inte är jämställt, det vill säga inte inom 40/60 vad gäller kvinnor och män, gäller följande anvisning: I samband med första lägesrapporten ska en plan bifogas som redogör för hur en bättre könsfördelning kan uppnås under projekttiden, till exempel vid rekryteringar eller liknande.

   Kompletterande särskilda villkor och anvisningar kan beslutas för enskilda projekt.

   Vi kan även besluta att lägga till kompletterande särskilda villkor för enskilda projekt. De framgår i så fall av beslutet.

   Kan ni behöva betala tillbaka bidrag?

   Om ni inte följer våra villkor kan ni bli återbetalningsskyldiga. Det gäller också om ni beviljats bidrag felaktigt eller med för högt belopp.

  • För att söka finansiering fyller ni i en ansökan i vår e-tjänst. Ansökan innehåller frågor om projektet, andra projektparter och budget.

   Till ansökan bifogar ni även dessa bilagor:

   • Projektbeskrivning
    Får maximalt omfatta 7 stående A4-sidor med enspaltig 12 punkters text. Projektbeskrivningen ska följa mallen som finns längre ned på denna webbsida.
   • CV-bilaga
    Relevanta CV:n för projektledaren och samtliga nyckelpersoner. Bilagan förväntas inkludera minst ett CV per projektpart. Varje CV får maximalt vara 1 A4-sida med 12 punkters text. CV-bilagan ska följa mallen som finns längre ned på denna webbsida.
   • Projektsammanfattning
    Denna extra projektsammanfattning ska kunna delas med programmets externa programråd och ska därför inte innehålla konfidentiella eller andra känsliga uppgifter. Den ingår inte i bedömningsprocessen. Projektsammanfattningen får maximalt omfatta 1 stående A4-sida och ska följa mallen som finns längre ned på denna webbsida. 

   Endast efterfrågade sidor och bilagor kommer att bedömas. Hänvisning till webbsidor kommer ej att beaktas.

   Påbörja ansökan i god tid

   Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Att fylla i mallar kan ta flera dagar, eftersom det bygger på analyser ni ska göra. Börja därför i god tid. Ni kan börja fylla i uppgifter och fortsätta vid ett senare tillfälle. När ansökan är färdig markerar ni den som klar.

   Ni kan när som helst låsa upp ansökan och göra ändringar, ända fram till sista ansökningsdag. Om ni låser upp ansökan, måste ni sedan markera den som klar för att den ska registreras när utlysningen stänger.

  • När er ansökan registrerats skickar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt. Om ni inte har fått en bekräftelse inom 24 timmar efter att utlysningen stängt, hör av er till oss.

   När utlysningen stängt kan ni inte ändra något i ansökan. Då kan ni bara komplettera om vi ber om det.

   Vem kan läsa er ansökan?

   Er ansökan kommer att läsas av medarbetare på Vinnova och de externa bedömare som arbetar i den här utlysningen. Alla arbetar under tystnadsplikt.

   Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Det innebär att vi måste lämna ut dem om de efterfrågas. Men vi sekretessbelägger uppgifter som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada för den enskilde om de lämnas ut. Det kan till exempel vara uppgifter om affärs- och driftförhållanden, uppfinningar eller forskningsresultat.

   Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni logga in och fylla i en ansökan i vår e-tjänst för ansökningar. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Mallar och bilagor för ansökan

  Här kan ni ladda ner mallar som ni behöver bifoga i ansökan, till exempel CV-mall eller projektbeskrivningsmall. Här finns också eventuella bilagor med användbar information inför ansökan.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Att fylla i alla mallar kan ta flera dagar, eftersom de bygger på analyser ni ska göra. Börja därför ansökan i god tid. Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och fortsätta vid ett senare tillfälle.

  När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni kan när som helst låsa upp ansökan och göra ändringar, ända fram till sista ansökningsdag. Om ni låser upp ansökan, måste ni sedan klarmarkera den för att den ska registreras när utlysningen stänger. 

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt. Om du inte har fått en bekräftelse inom 24 timmar efter att utlysningen stängt, hör av dig till oss.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Åsa Rudström

  Utlysningsansvarig

  +46 8 473 30 76

  Birgitta Ossman

  Administratör

  + 4684733283

  Marcus Nyberg

  Handläggare

  + 4684733253

  Teknisk support

  Tekniska frågor om e-tjänsterna

  För att vara mer anonym har du har valt att stänga av vissa funktioner på vår webbplats, som till exempel att anmäla dig till vårt nyhetsbrev. Du kan ändra dina inställningar när som helst för att tillåta dessa funktioner och få en bättre upplevelse. 

  Ändra dina kakinställningar

  Diarienummer 2024-01505

  Statistik för sidan