Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Avancerad digitalisering för digitala värdekedjor 2024

Med den här utlysningen vill Vinnova bidra till att stärka Sveriges företags förmåga att effektivt hantera data för en produkts hela livscykel, inkluderande tillverkning, konstruktion, användning och återvinning. Utlysningen finansierar projekt som strävar efter att utveckla spårbara och cirkulära produktflöden genom att integrera data och processer relaterade till en produkts olika delar av livscykeln.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Projekt som utvecklar och validerar lösningar för spårbarhet och verifiering av data. Ert projekt ska beröra hela eller delar av en produkts livscykel, och inkludera aktörer från olika delar av den.

Vem kan söka?

Ni ska vara minst två projektparter, där minst en av parterna ska vara ett företag. Företaget får gärna vara behovsägaren. Ni ska också samarbeta med andra relevanta aktörer för projektet, till exempel näringsliv, akademi och forskningsinstitut.

Hur mycket kan ni söka?

Maximalt belopp att söka är 10 miljoner kronor över 3 år och minsta belopp är 2 miljoner. Stöd kan uppgå till 50% av de totala projektkostnaderna. Målet är att finansiera en tematiskt balanserad portfölj som täcker flera branschers behov.

Viktiga datum

 • Utlysningstext för erbjudandet

  Tips: För att skapa en PDF med all information om erbjudandet klickar du Ctrl+P och väljer PDF för att spara innehållet.

  • Syftet med denna satsning är att stärka Sveriges företags förmåga att effektivt hantera data för hela livscykeln hos en produkt, inklusive konstruktion, tillverkning, användning och återvinning. Genom att integrera data och processer relaterade till produktens livscykel gör vi det lättare att dela information, spåra produkten och att skapa cirkulära produktflöden.

   Med digital värdekedja menas att skapa värde för användare genom att generera och dela digital information om produkten, dess komponenter och om produktionsprocessen längs hela produktens livscykel. Digitala värdekedjor ökar möjligheterna till spårbarhet, cirkularitet och hållbarhet samt skapar nya affärsmöjligheter.

   Satsningen riktar sig till organisationer och konsortier som kan utveckla och demonstrera relevanta delar av en produkts digitala värdekedja. Vi välkomnar även projekt som bidrar till kunskapsaggregering, standardutveckling och samverkan inom området. En ansökan förstärks av medverkande projektparter som representerar olika delar i den digitala värdekedjan. För att säkerställa projektets industriella förankring måste minst ett svenskt aktiebolag från näringslivet ingå i konsortiet, och det är även ett krav att konsortiet måste bestå av minst två svenska aktörer. Utländska aktörer kan delta som projektpart men kan inte vara bidragsmottagare.

   De projekt vi söker måste visa på en tydlig potential och innovativa lösningar för ökad interoperabilitet samt kunna skapa mervärde för den/de branscher som är involverade i ansökan. Ansökan ska också inkludera en plan för hur projektets ska implementeras och spridas för att öka kompetensen om digitala värdekedjor och digitala produktpass i svenska företag och för att skapa förståelse för hur företag kan dela produktdata i relevanta ekosystem.

   Projektet kan söka minst 2 och maximalt 10 miljoner kronor. Stöd ges upp till 50 procent av projektets stödberättigande kostnader. Projekten ska vara minst ett och maximalt tre år.

  • Satsningen syftar till att främja utvecklingen av lösningar och kunskap om digitala värdekedjor. Målet är att stärka den nationella kapaciteten och förmågan inom området och att demonstrera potentialen att skapa nytta för svenskt näringsliv inom flera branscher.

   Vi välkomnar projekt som strävar efter att utveckla och validera branschöverskridande lösningar för spårbarhet och verifiering av data relaterat till en produkts livscykel, men också lösningar för en specifik bransch. Projektet kan fokusera på att utveckla kompletta digitala värdekedjor för produkter, eller viktiga komponenter i värdekedjorna. Alternativt kan fokus ligga på kunskapsaggregering och samordning för att stärka Sveriges kompetens inom området.

   Ansatsen i projektet bör vara betydande och ambitiös. Projektet ska bygga på användning av utvecklade standarder, följa pågående utvecklingen av standarder på EU nivå, och bidra till standardutvecklingen.

   Projektet förväntas skapa följande värden:

   • Möjlighet att dela generella lärdomar med det svenska näringslivet för att främja utvecklingen av fler lösningar.
   • Skapa förtroende för systemen som kopplar ihop olika aktörer och verksamheter i värdesystem eller värdekedjor.
   • Spridning av kunskaper till fler branscher och aktörer för att möjliggöra en bred kunskapsutvinning och implementering av lösningar för att verifiera och dela produktdata genom dess hela livscykel.
   • Bidra till utveckling av standarder och gemensamma specifikationer, internationella insatser och användning av öppna plattformar.

   Programmet Avancerad digitalisering

   Forskning och innovation är helt avgörande för att stärka Sveriges konkurrenskraft, hållbarhet och resiliens. Utveckling och tillämpning av digitala nyckelteknologier går i takt och samverkar med utvecklingen av andra strategiskt viktiga områden för omställning, så som elektrifiering, automatisering och cirkulär ekonomi. Avancerad forskning och utveckling av digitala nyckel-teknologier är av avgörande betydelse. Forskning och utveckling i den internationella frontlinjen är också avgörande för Sveriges kompetensförsörjning av spetskompetens.

   Avancerad digitalisering är ett innovationsprogram som vill accelerera Sveriges och svensk industris förmåga att utveckla morgondagens digitala lösningar. Målsättningen är att Sverige ska vara ett land där nästa generations avancerade och kraftfulla lösningar utvecklas för att klara den gröna omställningen och vår säkerhet. Det handlar om lösningar som använder smarta och säkra dataflöden genom komplexa system av system.

   Hållbar tillväxt och samhällsutveckling

   Vinnova har i uppdrag att främja hållbar tillväxt och samhällsutveckling. Genom Agenda 2030 har världens länder enats om en global överenskommelse och förståelse för vad som kännetecknar hållbar utveckling. Genom våra insatser bidrar vi till det globala åtagandet att nå målen.

   Vårt arbete för att bidra till målen i Agenda 2030 

   Inom Agenda 2030 har Vinnova särskilt pekat ut klimat och jämställdhet som två centrala hållbarhetsperspektiv som våra finansierade satsningar ska bidra positivt till. Projekt finansierade av Vinnova förväntas därmed ta särskild hänsyn till klimatet och jämställdhetsaspekter.

   En aspekt som Vinnova följer upp och bedömer är om både kvinnor och män på ett jämställt sätt tar del av bidraget, deltar i och har inflytande över projektet. Se svsnitt 7 under aktörskriteriet.

   En annan aspekt handlar om att analysera och ta ställning till om det finns kön eller genusaspekter som är relevanta kopplat till projektets problemområde, lösningar och nyttiggörande. Denna fråga är obligatorisk att besvara för alla sökande och återfinns under rubriken ”Projektuppgifter”. Svaret på frågan kommer inte vara en bedömningsgrundande uppgift.

   Jämställd innovation – vad det innebär för dig som söker bidrag från oss

  • Utlysningen riktar sig till konsortier med minst två projektparter där företag, myndighet, universitet, högskola, forskningsinstitut kan ingå.

   Minst ett svenskt företag från näringslivet ska ingå i konsortiet för att säkerställa att projektet är förankrat i svenskt näringsliv och industri. I projektet ska minst en part ingå med rollen som behovsägare, det vill säga ha behov att dela och konsumera data kring en produkt i dess livscykel. Projekt som inkluderar parter från olika delar av den digitala värdekedjan uppmuntras. Alla deltagande parter kan vara företag.

   Projektpart som söker bidrag ska vara svensk juridisk person. Med svensk juridisk person likställs i detta avseende utländsk organisation som har filial eller driftställe i Sverige. Kostnaderna i projektet ska kunna hänföras till filialens eller driftställets verksamhet.

  • Det går att söka finansiering för aktiviteter som ingår i forsknings- och innovationsprojekt med en inriktning som uppfyller utlysningens syfte.

   Aktiviteter som utlysningen kan finansiera inkluderar:

   • Sprida kunskaper till fler branscher och aktörer för att möjliggöra en bred kunskapsutvinning och implementering av lösningar som möjliggör verifiering och delning av data genom hela produktens livscykel.
   • Möjliggöra säker delning av data mellan aktörer i värdekedjorna utan att flytta data till en central enhet eller tredje part.
   • Främja cirkularitet och hållbarhet genom att underlätta spårbarhet av produkter och dess komponenter.
   • Validera delar av eller kompletta produktpass i branschöverskridande drift.
   • Genom transparent datadelning ökar konsumenters hållbara val och agerande, exempelvis lagning, service, återbruk och återvinning.
   • Bidra till standardisering och gemensamma specifikationer inom områden som databärare, hantering av åtkomsträttigheter, interoperabilitet, datalagring, säkerhet och integritet, inklusive internationella aktiviteter.
   • Skapa nya affärsmöjligheter för aktörer genom cirkulär värdebevarande och optimering, såsom produkt-som-en-tjänst-aktiviteter och förbättrad reparation, service, tillverkning och återvinning baserat på förbättrad tillgång till data.
   • Samordna Sveriges kompetens inom området, skapa utrymme för delning av kunskap och erfarenheter samt bidra till standardutveckling både nationellt och internationellt.

   Vi finansierar inte rutinmässiga eller återkommande ändringar av befintliga produkter, tjänster, tillverkningsmetoder eller -processer. Vi finansierar inte heller utbildningsinsatser, kurser, marknadsföring, försäljning, löpande drift, kvalitetssäkring, certifiering, samt immaterialrättsliga strategier och skydd.

  • Vår finansiering omfattas av regler om statligt stöd. Reglerna styr både vilka slags kostnader och hur stor andel av kostnaderna som vi kan finansiera. Detta bestäms för varje organisation individuellt. Vi skiljer därför på hur stort bidrag projektet kan få, och hur mycket varje deltagande projektpart kan få.

   Hur stort bidrag kan projektet få?

   Maximalt belopp att söka är 10 miljoner kronor under 3 år och minsta belopp är 2 miljoner. Stöd kan uppgå till 50 procent av de totala projektkostnaderna. Målet är att finansiera en tematiskt balanserad portfölj som täcker flera branschers behov.

   Hur stort bidrag kan en projektpart få?

   Hur stort bidrag varje deltagande projektpart kan få beror främst på:

   • vilka aktiviteter som parten ska genomföra i projektet.
   • partens storlek och verksamhet.

   I den här utlysningen ger vi stöd till industriell forskning

   Industriell forskning kan förenklat beskrivas som att söka ny kunskap genom planerad forskning eller kritisk analys för att utveckla eller markant förbättra produkter, processer eller tjänster. För fullständig definition, se Stödgrunder och stödnivåer för bidrag.

   Vilka kostnader kan vi finansiera?

   Vi beviljar bidrag i enlighet med artikel 25 i EU-kommissionens förordning om allmänna gruppundantag (GBER).

   De minimis-stöd (stöd av mindre betydelse)

   I den här utlysningen kan vi också ge stöd av mindre betydelse, även kallat de minimis-stöd. Vi kan finansiera upp till 100 procent av en projektparts kostnader.

   En organisation kan ta emot maximalt 200 000 euro över en treårsperiod i den här stödformen, oavsett finansiär och projekt. Det betyder att om samma organisation tagit emot stöd av mindre betydelse i andra projekt från andra finansiärer, påverkar det hur stort stödet kan bli i den här utlysningen.

   För att beviljas detta stöd behöver ni lämna in ett intyg om de-minimistöd när ni skickar in ansökan.

   Inte statsstöd

   I den här utlysningen ger vi också stöd till organisationer som inte bedriver ekonomisk verksamhet. Hit räknas i regel universitet och högskolor, forskningsinstitut och andra organisationer som inte erbjuder en tjänst eller produkt på en marknad.

   Vi kan finansiera upp till 100 procent av sådana organisationers kostnader.

   Hur avgör ni om en organisation bedriver ekonomisk verksamhet?

   En organisation som erbjuder någon form av tjänst eller produkt på en marknad anses bedriva ekonomisk verksamhet och kan inte beviljas den här formen av stöd. Det har ingen betydelse hur organisationen finansieras, om den är offentlig eller privat, eller om den har ett vinstsyfte. Det spelar heller ingen roll vilken rättslig form verksamheten har – det vill säga, om det är ett aktiebolag, ett handelsbolag, en ekonomisk förening, en ideell förening eller en stiftelse.

   Är ni osäkra på om en organisation i ert projekt bedriver ekonomisk verksamhet, kontakta utlysningsansvarig. Organisationen ansvarar dock själv för att bedöma om den bedriver ekonomisk verksamhet.

   Vilka kostnader kan vi finansiera?

   Vår finansiering får bara gå till vissa typer av kostnader. Dessa kallas stödberättigande kostnader.

   I den här utlysningen är dessa typer av kostnader stödberättigande:

   • Personalkostnader: Löner, sociala avgifter och andra personalavgifter.
   • Utrustning, mark och byggnader: Instrument, utrustning och hyra för annan lokal än ordinarie verksamhetslokal.
   • Konsult- och licenskostnader: Konsulttjänster, kunskap och patent som köpts eller används på licens från en utomstående aktör.
   • Övriga direkta kostnader: Till exempel materiel, förrådsartiklar och resor som är nödvändiga för att genomföra projektet.
   • Indirekta kostnader (overhead): Kostnader som inte uppkommit som en omedelbar följd av men kan relateras till projektet, till exempel ordinarie lokaler och städning.
    Indirekta kostnader får utgöra maximalt 30 procent av personalkostnader.

   För mer detaljerad information om vilka kostnader vi kan finansiera, se vår anvisning till stödberättigande kostnader.

   Vilka krav gäller för kostnader vi finansierar?

   För att en kostnad ska vara stödberättigande måste den vara nödvändig för aktiviteterna i projektet. Projektkostnader måste också vara korrekt bokförda och särredovisas från organisationens övriga kostnader. En organisation får heller inte ta upp någon annans kostnader som sina egna.

   För mer detaljerad information om vilka krav, begränsningar och undantag som gäller, se vår anvisning till stödberättigande kostnader.

  • Vi kommer endast bedöma ansökningar som uppfyller följande formella krav:

   • Projektet ska ha minst två projektparter varav minst en part ska vara ett svenskt aktiebolag från svenskt näringsliv.
   • En projektpart ska ha en behovsäganderoll, det vill säga ha ett behov kring att dela och konsumera data kring en produkt i dess livscykel.
   • Samtliga projektparter ska vara juridiska personer.
   • Ansökan ska vara skriven på svenska eller engelska.
   • Projektet får inte ha påbörjats innan ansökan lämnas in.
   • Ansökan ska följa samtliga anvisningar och innehålla samtliga bilagor enligt avsnitt 9.
   • Bidrag beviljas inte till organisationer som är på obestånd eller som genomgår likvidation eller företagsrekonstruktion, eller som hos Kronofogdemyndigheten har obetalda skulder eller betalningsanmärkning.
   • Är organisationen ett aktiebolag får inte hälften eller mer av aktiekapitalet vara förbrukat.
   • Vi tar kreditupplysning på alla sökande som inte är offentliga aktörer, och bidrag beviljas inte organisationer med det lägsta kreditbetyget C.
   • En organisation som söker bidrag för personalkostnader måste senast när bidragsbeslutet fattas vara registrerad som arbetsgivare hos Skatteverket.
  • Vad bedömer vi?

   Projektansökningarna kommer bedömas i konkurrens efter kriterierna potential, aktörer och genomförbarhet. Bedömarna består av en grupp av Vinnova förordnade externa bedömare samt handläggare från Vinnova. Vinnova eftersträvar att åstadkomma en spridning av de beviljade projektens område och fokus och förbehåller sig rätten att tillämpa ett portföljtänk för beviljade projekt.

   Potential
   • Potential att bidra till utlysningens syfte beskrivet i avsnitt 2 med huvudfokus på säkerhet, interoperabilitet och standardisering av digitala värdekedjor.
   • Lyfter svenskt näringslivs kompetens och implementeringsförmåga inom digitala värdekedjor.
   • Projektets potential att bidra positivt till de globala målen i Agenda 2030, särskilt klimat och jämställdhet. Observera att bedömning av jämställdhet görs utifrån sökandes svar på den obligatoriska frågan under “Projektuppgifter.
   Aktörer
   • I vilken utsträckning projektgruppen har tillgång till relevant kompetens inom hållbarhet kopplat till spårbarhet och återvinning av produkter.
   • Projektparternas kompetens, trovärdighet och förmåga att genomföra projektet.
   • Konsortiets förankring i svenskt näringsliv och förmåga att tillvarata näringslivets behov för hela den digitala värdekedjan kopplade till produkter.
   • Hur väl sammansatt projektteamet är när det gäller könsfördelning. Samt hur väl makt och inflytande fördelas jämnt mellan könen i projektteamet.
   Genomförbarhet
   • Projektplanens realism i förhållande till uppsatta mål, metoder, aktiviteter och budget.
   • De angivna projektparternas delaktighet och relevans i projektets olika arbetspaket och aktiviteter.
   • Hur väl projektupplägget bidrar till spridning och framtida nyttiggörande av resultaten.
   • Hur väl risker beskrivs och hanteras i projektets genomförande.
   • Hur väl aspekter som rör jämställdhet och klimat integrerats i projektplanen

   Hur bedömer vi?

   Projektansökningarna kommer att bedömas i konkurrens efter kriterierna potential, aktörer och genomförbarhet. Vinnova kommer också att eftersträva att bevilja en bred portfölj av projekt med olika fokus.

   Bedömningen görs av en grupp bedömare förordnade av Vinnova, samt handläggare från Vinnova. Bedömarna har erfarenheter inom en bredd av områden och branscher.

  • Om våra beslut

   Efter beslut skickar Vinnova ett meddelande via e-post till projektledaren och koordinatorns firmatecknare för respektive ansökan med besked om beviljande eller avslag. Hur mycket varje part i projektet beviljas i bidrag framgår av beslutet. Stödgrunden framgår av beslutet och styr även vilka kostnader som är stödberättigande. Vårt beslut om att bevilja eller avslå en ansökan kan inte överklagas.

   Villkor för beviljade bidrag

   För beviljade bidrag gäller våra allmänna villkor för bidrag. Villkoren innehåller bland annat regler om projektavtal, förutsättningar för utbetalning, uppföljning, rapportering och nyttiggörande av resultat. Vetenskaplig publicering ska ske med öppen tillgång i enlighet med Vinnovas anvisning. Aktuella villkor hittar du här tillsammans med hjälp för att förstå och uppfylla villkoren

   Utöver våra allmänna villkor gäller i denna utlysning följande särskilda villkor för beviljade projekt:

   • Vid information om projektet och vid varje offentliggörande av projektresultat ska det anges att arbetet utförts med stöd från Vinnova inom programmet Avancerad digitalisering. På engelska återges namnet med Sweden’s Innovation Agency. Med offentliggörande avses exempelvis publicering, oavsett medium, och muntliga presentationer.
   • Koordinator eller annan företrädare för projektet ska vid inbjudan från programchefen delta i relevanta evenemang inom programmet Avancerad digitalisering och på så sätt bidra till kunskapsspridning i enlighet med programmets syfte.
   • Slutrapporten ska innehålla en bilaga med övergripande beskrivning av projektets genomförande, resultat och lärdomar. Denna bilaga ska kunna spridas öppet och ska inte innehålla några konfidentiella uppgifter.

   Övriga anvisningar:

   • Projektets deltagare ska föra en kontinuerlig dialog med Avancerad digitaliserings programkontor i syfte att genom dialog stärka projektets förutsättningar till projektresultat i linje med programmets övergripande mål.

   I händelse av att projektteamet inte är jämställt, inte inom 40/60 vad gäller kvinnor och män, gäller följande anvisning:

   • I samband med första lägesrapporten ska en plan bifogas som redogör för hur en bättre könsfördelning kan uppnås under projekttiden, exempelvis vid rekryteringar eller liknande.

   Kompletterande särskilda villkor kan beslutas för enskilda projekt.

   Om ni inte följer våra villkor kan ni bli återbetalningsskyldiga. Det gäller också om ni beviljats bidrag felaktigt eller med för högt belopp.

  • För att söka finansiering fyller ni i en ansökan i vår e-tjänst. Ansökan innehåller frågor om projektet, andra projektparter och budget.

   Till ansökan bifogar ni även dessa bilagor:

   • Projektbeskrivning på maximalt fem sidor med 12 punkters teckenstorlek enligt mall på utlysningssidan.
   • CV på nyckelpersoner enligt mall på utlysningssidan.
   • Intyg om stöd av mindre betydelse enligt blankett på utlysningssidan. Gäller endast organisationer som avser att söka de-minimis-stöd.
   • Projektsammanfattning i särskild bilaga som maximalt får omfatta 1 stående A4-sida. Projektsammanfattningen ska kunna delas med programkontoret och dess externa programråd och ska därför inte innehålla konfidentiella eller andra känsliga uppgifter. Projektsammanfattningen ingår inte i bedömningsprocessen. Den ska följa den obligatoriska mallen som hämtas på utlysningens webbsida.

   Påbörja ansökan i god tid

   Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Att fylla i mallar kan ta flera dagar, eftersom det bygger på analyser ni ska göra. Börja därför i god tid. Ni kan börja fylla i uppgifter och fortsätta vid ett senare tillfälle. När ansökan är färdig markerar ni den som klar.

   Ni kan när som helst låsa upp ansökan och göra ändringar, ända fram till sista ansökningsdag. Om ni låser upp ansökan, måste ni sedan markera den som klar för att den ska registreras när utlysningen stänger.

  • När utlysningen stängt och ansökan registrerats hos Vinnova kommer en bekräftelse skickas ut per e-post till dig som står för användarkontot, projektledare och firmatecknare eller prefekt. Det kan ta några timmar innan du får e-posten.

   Om du inte har fått en bekräftelse via e-post inom 24 timmar efter att utlysningen stängt ber vi dig höra av dig.

   När utlysningen stängt kan ni inte ändra något i ansökan. Då kan ni bara komplettera om vi ber om det.

   Vem kan läsa er ansökan?

   Er ansökan kommer att läsas av medarbetare på Vinnova och de externa bedömare som arbetar i den här utlysningen. Alla arbetar under tystnadsplikt.

   Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Det innebär att vi måste lämna ut dem om de efterfrågas. Men vi sekretessbelägger uppgifter som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada för den enskilde om de lämnas ut. Det kan till exempel vara uppgifter om affärs- och driftförhållanden, uppfinningar eller forskningsresultat.

   Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni logga in och fylla i en ansökan i vår e-tjänst för ansökningar. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Mallar och bilagor för ansökan

  Här kan ni ladda ner mallar som ni behöver bifoga i ansökan, till exempel CV-mall eller projektbeskrivningsmall. Här finns också eventuella bilagor med användbar information inför ansökan.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Att fylla i alla mallar kan ta flera dagar, eftersom de bygger på analyser ni ska göra. Börja därför ansökan i god tid. Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och fortsätta vid ett senare tillfälle.

  När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni kan när som helst låsa upp ansökan och göra ändringar, ända fram till sista ansökningsdag. Om ni låser upp ansökan, måste ni sedan klarmarkera den för att den ska registreras när utlysningen stänger. 

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt. Om du inte har fått en bekräftelse inom 24 timmar efter att utlysningen stängt, hör av dig till oss.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Anton Hasselgren

  Utlysningsansvarig

  + 46 730 24 62 79

  Jeannette Dypbukt

  Handläggare

  + 46 736 63 50 02

  Gustaf Kylberg

  Handläggare

  + 46 730 21 65 96

  Teknisk support

  Tekniska frågor om e-tjänsterna

  För att vara mer anonym har du har valt att stänga av vissa funktioner på vår webbplats, som till exempel att anmäla dig till vårt nyhetsbrev. Du kan ändra dina inställningar när som helst för att tillåta dessa funktioner och få en bättre upplevelse. 

  Ändra dina kakinställningar

  Diarienummer 2024-00098

  Statistik för sidan