Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Avbildning av nanostrukturen hos farmaceutiska formuleringar med avancerade röntgentekniker

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för fysik
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid juni 2019 - juni 2020
Status Avslutat
Utlysning Forskningsinfrastrukturer - nyttiggörande och samverkan
Ansökningsomgång Industriella pilotprojekt för användning av neutron- och fotonbaserade tekniker vid storskalig forskningsinfrastruktur – våren 2019
Slutrapport 2019-02568_AstraZeneca.pdf(pdf, 702 kB) (In English)

Syfte och mål

Syftet var att implementera avancerade röntgentekniker för att karakterisera nano-strukturen i fasta farmaceutiska beredningar. Specifikt har vi studerat fasta dispersioner med amorf aktiv substans. Inom ramen för projektet har vi tillsammans genomfört två experiment på instrumentet cSAXS på PSI i Schweiz och direkt kunnat visa på nyttan av dessa tekniker för formuleringsutveckling.

Resultat och förväntade effekter

Med de två experimenten har vi har vi kunnat avbilda materialet på nm-längdskala och förstå kopplingen mellan processmetod och struktur samt den fysikaliska mekanismen som leder till denna struktur. Vi har också kunnat identifiera var det finns kristallina domäner, dvs var stabiliteten för den amorfa fasen är lägre.

Upplägg och genomförande

För at möta projektmålen har vi genomfört två experiment inom projektet. Experimenttid beviljades via öppen utlysning på Swiss Light Source, Paul Scherrer Institute, Schweiz. Ett gemensamt team från industri och akademi har planerat, förberett, genomfört experiment och analyserat resultaten. Projektmöten har skett minst varje månad där vi diskuterat upplägg och handlingsplan.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 4 september 2020

Diarienummer 2019-02568

Statistik för sidan