Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Hållbar hamn - Systemdemonstrator

Utlysningen ger bidrag till projekt för systemdemonstrationer för en mer hållbar hamn: ökad konkurrenskraft, ökad social och miljömässig hållbarhet inklusive minskad miljöpåverkan.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Projekt för systemdemonstrator hållbar hamn. Nya lösningar prövas i verklig miljö i samspel med teknik, affärsmodeller, beteende, regelverk/policies samt infrastruktur.

Vem kan söka?

Projektkonstellationer med minst tre svenska parter varav minst två företag. Minst en av parterna ska vara en svensk hamn.

Hur mycket kan ni söka?

Högst 5 miljoner kronor per projekt, vilket ska medfinansieras till lika stor del. Maximal projektlängd 3 år.

Viktiga datum

 • Utlysningstext för erbjudandet

  Tips: För att skapa en PDF med all information om erbjudandet klickar du Ctrl+P och väljer PDF för att spara innehållet.

  • Systemdemonstrator

   En utlysning inom området Hållbar mobilitet

   Den här utlysningen erbjuder finansiering av fullskaliga projekt i form av systemdemonstratorer för ökad hållbarhet i hamnverksamhet. Erbjudandet riktas till aktörskonstellationer som har konkreta industriella behov samt förslag på lösningar för en mer hållbar hamn. Med hållbar hamn avses aspekter såsom minskad miljöpåverkan, förbättrade sociala förhållanden, stärkt resiliens och säkerhet samt stärkt konkurrenskraft.

   Erbjudandet gäller projekt med en projekttid på upp till 3 år och ett bidrag på maximalt 5 miljoner kronor vilket ska medfinansieras till lika stor del. Total budget för denna utlysning är cirka 20 miljoner kronor.

   Hamnen utgör en central nod i de globala flödena av gods och människor. I Sverige har nästan allt gods in eller ut ur landet någon gång varit till sjöss. Hamnen är, i egenskap av multimodal logistiknod, en mötesplats för olika transportslag vilka är beroende av varandra. Det tillkommer även en rad funktioner och aktörer som ska fungera i ett effektivt samspel, som till exempel omlastnings- och lagringsfunktioner.  För att detta komplexa system ska kunna fungera rationellt, resurseffektivt samt socialt och miljömässigt hållbart krävs att följande systemperspektiv samverkar: teknik, affärsmöjligheter, regelverk och policys, beteenden och kultur samt fysisk eller digital infrastruktur.

   Projektparter ska vara juridiska personer, exempelvis svenska företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut eller offentliga organisationer. I projekten ska minst tre projektparter delta, varav minst två utgörs av svenska företag och minst en ska vara en svensk hamn.

   Från projekten förväntas följande resultat:

   • Visat hur lösningen bidrar till en hållbar hamn.
   • Hur lösningen bottnar i de fem systemperspektiven: teknik, affärsmöjligheter, regelverk och policys, beteenden och kultur samt fysisk och digital infrastruktur.
   • Relevanta aktörer har varit engagerade.
   • En plan för nyttiggörande och spridning av resultaten.
  • I tabell 1 beskrivs vad som kännetecknar en systemdemonstrator.

   Kännetecken – systemdemonstrator Exempel på vad vi vill se i en systemdemonstrator Vad vi inte vill se
   Tabell 1. Kännetecken för och exempel på aktiviteter i en systemdemonstrator.
   Det framgår tydligt vilket system som ska förändras, det finns en målsättning och en bild av hinder och möjligheter. En gemensam målbild.
   En beskrivning av det system som ska förändras, till exempel en systemkarta.
   Beskrivning av nyckelaktörer och deras roll för systemförändring
   Avsaknad av ett tydligt, utmanande och gemensamt mål som delas av de medverkande parterna.
   Aktörer från alla delar av det system som är föremål för förändring medverkar, visar engagemang och kan gemensamt påverka systemet. Aktivitet och engagemang från flera relevanta behovsägare.
   En stor bredd av aktörer.
   Komplettering med ytterligare relevanta aktörer vid behov.
   Projekt utan förankring och engagemang hos behovsägare.
   Strategiska och koordinerade lösningar som tydligt bidrar till den gemensamma målbilden och som är utvalda och utformade för att undersöka flera dimensioner av systemet samtidigt, exempelvis teknik, affärsmöjligheter, policy (regelverk, standarder etc), infrastruktur, beteende, kultur och värderingar.
   De genomförda aktiviteterna utgör en sammanhängande helhet som är tillräckligt stor för att representera systemet, och de tester som görs utvärderas och utvecklas iterativt.
   Lösningar mogna att implementera.
   Lösningar som omfattar hela systemet.
   Strategisk plan för urval och utveckling av relevanta lösningar.
   En portfölj av insatser utan tydlig koppling till varandra och systemet
   Huvudsakligen fokus på teknik
   Demonstration och test sker i en verklig miljö tillsammans med användare och behovsägare. Ett integrerat fysiskt sammanhang
   Praktiska tillämpningar av lösningar
   Test och demonstration utförs i verklig driftmiljö
   Endast test och demonstration i utvecklingsmiljö.
   En systemdemonstrator ska vara skalbar. De systemlösningar som testas är noggrant utformade för att kunna förgrena sig, sprida sig och skalas upp, vilket inkluderar tillvägagångssätt för att nå en betydande uppskalning av finansiering. Plan för vad som behöver demonstreras som grund för en storskalig investering/upphandling
   Internationell uppkoppling och omvärldsanalys
   En plan för hur nyttiggörande och spridning ska se ut
   Lösningar som inte går att skala upp och saknar ekonomisk hållbarhet.


   Fokus på klimat och jämställdhet i alla våra satsningar

   Vinnova har i uppdrag att främja hållbar tillväxt och samhällsutveckling. Genom Agenda 2030 har världens länder enats om en global överenskommelse och förståelse för vad som kännetecknar hållbar utveckling. Genom våra insatser bidrar vi till det globala åtagandet att nå målen.

   Inom Agenda 2030 har Vinnova särskilt pekat ut klimat och jämställdhet som två centrala hållbarhetsperspektiv som våra finansierade satsningar ska bidra positivt till. Projekt finansierade av Vinnova förväntas därmed ta särskild hänsyn till klimatet och jämställdhetsaspekter.

   En aspekt som Vinnova följer upp och bedömer är om både kvinnor och män på ett jämställt sätt tar del av bidraget, deltar i och har inflytande över projektet.

   En annan aspekt handlar om att analysera och ta ställning till om det finns köns- eller genusaspekter som är relevanta för projektets problemområde, lösningar och nyttiggörande.

   Vårt arbete för att bidra till målen i Agenda 2030

   Jämställd innovation – vad det innebär för dig som söker bidrag från oss

   Fritt tillgängliggörande av vetenskapliga publikationer och resultat

   Resultat från forskning och innovation som görs fritt tillgängliga ökar möjligheten för fler att bidra till lösningar på samhällsutmaningar. Den här utlysningen ska bidra till att fler resultat görs fritt tillgängliga för alla. Därför ska all vetenskaplig publicering ske med öppen tillgång i enlighet med Vinnovas anvisning:

   Regler för finansiering och anvisning för öppen tillgång

  • Erbjudandet riktar sig till ett projektkonsortium bestående av minst tre parter, varav två svenska företag och minst en svensk hamn, som i samverkan skapar en systemdemonstrator som bidrar till en hållbar hamn. Vi förväntar oss ett brett engagemang med behovsägare som avspeglar de fem systemdimensionerna.

   Projektparterna ska vara juridiska personer, exempelvis företag, forskningsinstitut, högskolor, universitet och lärosäten, regioner eller andra offentliga organisationer.

   Med ”svenskt företag” avses här ett svenskregistrerat bolag, såsom aktiebolag, handelsbolag eller kommanditbolag, eller utländskt företag som har filial eller driftsställe i Sverige och där kostnaderna i projektet är hänförliga till filialens eller driftställets verksamhet. Observera att organisationen måste vara en juridisk person, enskilda firmor godtas inte. I denna utlysning betraktas forskningsinstitut, oavsett organisationsform, inte som företag.

   Utländska organisationer är välkomna att medverka i projekten. För frågor om bidrag och medfinansiering, se avsnitt 5.

  • De typer av projektaktiviteter som kan ges bidrag till ska vara av karaktären Experimentell utveckling, se avsnitt 5.

   Stödberättigande kostnader

   Det är endast stödberättigande projektkostnader som berättigar till bidrag från Vinnova, se filen "Anvisning till villkor om stödberättigande kostnader" som finns på websidan: Vinnovas allmänna villkor för bidrag

   Grundläggande förutsättningar för att en kostnad ska vara stödberättigande är att den ska: 

   • Vara faktisk och kunna styrkas.
   • Ha uppkommit hos projektparten under projekttiden. 
   • Vara skälig och ha uppkommit enbart för genomförande av projektet. 
   • Vara fastställd i enlighet med sökandens vanliga redovisnings-    
    ­principer och god redovisningssed. 
   • Vara i enlighet med projektpartens interna policys och riktlinjer.
  • Vår finansiering omfattas av regler om statligt stöd. Reglerna styr både vilka slags kostnader och hur stor andel av kostnaderna som vi kan finansiera. Detta bestäms för varje organisation individuellt. Vi skiljer därför på hur stort bidrag projektet kan få, och hur mycket varje deltagande projektpart kan få.

   Hur stort bidrag kan projektet få?

   Bidrag kan som högst uppgå till 5 miljon kronor per projekt och upp till 50 procent av projektets totala stödberättigande kostnader. Den totala budgeten för denna utlysning är cirka 20 miljoner kronor. Finansierade projekt kan ha en projekttid på upp till 3 år.

   Hur stort bidrag varje deltagande projektpart kan få beror främst på:

   • Vilka aktiviteter som parten ska genomföra i projektet.
   • Partens storlek och verksamhet.

   I den här utlysningen ger vi stöd till experimentell utveckling.

   Experimentell utveckling kan förenklat beskrivas som att kombinera, forma och använda befintliga kunskaper för att ta fram nya eller förbättrade produkter, processer eller tjänster. Det kan inbegripa utformning av prototyper, demonstration, pilotarbete, testning och validering av nya eller förbättrade produkter, processer eller tjänster i miljöer som motsvarar realistiska driftsförhållanden. För fullständig definition se filen "Stödgrunder och stödnivåer för bidrag" som finns här:Statligt stöd till ekonomisk verksamhet

   Hur stor andel av kostnaderna vi kan finansiera – det vill säga den maximala stödnivån – beror på organisationens storlek och typ av aktivitet.

   Aktivitet Stödnivå för litet företag Stödnivå för medelstort Stödnivå för stort företag
   Tabell 2. Maximal stödnivå beroende på storlek och typ av aktivitet
   Experimentell utveckling 45% 35% 25%
   Om projektet omfattar faktiskt samarbete eller spridning av resultat, eller uppfyller annan bonusgrund.
   Med faktiskt samarbete menas viss nivå av samarbete mellan små och större företag, mellan företag i två olika europeiska länder eller mellan forskningsorganisationer och företag.
   Med spridning av resultat menas omfattande spridning genom exempelvis konferenser eller öppna databaser.
   60% 50% 40%

   För fullständig information om dessa bonusgrunder, se:"Stödgrunder och stödnivåer för bidrag"

   Bidrag kan även beviljas som stöd av mindre betydelse (de minimis-stöd) enligt förordning (EU) nr 1407/2013. Sådant stöd kan beviljas med upp till 100 procent av de stödberättigande kostnaderna.

   Mer information hittar du här

   Vilka kostnader kan vi finansiera?

   Vår finansiering får bara gå till vissa typer av kostnader. Dessa kallas stödberättigande kostnader. I den här utlysningen är dessa typer av kostnader stödberättigande:

   • Personalkostnader: Löner, sociala avgifter och andra personalavgifter
   • Utrustning, mark och byggnader: Instrument, utrustning och hyra för annan lokal än ordinarie verksamhetslokal
   • Konsult- och licenskostnader: Konsulttjänster, kunskap och patent som köpts eller används på licens från en utomstående aktör
   • Övriga direkta kostnader: Till exempel materiel, förrådsartiklar och resor som är nödvändiga för att genomföra projektet
   • Indirekta kostnader (overhead): Kostnader som inte uppkommit som en omedelbar följd av men kan relateras till projektet, till exempel ordinarie lokaler och städning. Indirekta kostnader får utgöra maximalt 30 procent av personalkostnader.

   För mer detaljerad information om vilka kostnader vi kan finansiera, se:
   Anvisning till stödberättigande kostnader

   Vilka krav gäller för kostnader vi finansierar?

   För att en kostnad ska vara stödberättigande måste den vara nödvändig för aktiviteterna i projektet. Projektkostnader måste också vara korrekt bokförda och särredovisas från organisationens övriga kostnader. En organisation får heller inte ta upp någon annans kostnader som sina egna.

   För mer detaljerad information om vilka krav, begränsningar och undantag som gäller, se:
   Anvisning till stödberättigande kostnader

   Icke ekonomiska verksamheter

   Organisationer som deltar med sin icke-ekonomiska verksamhet omfattas inte av reglerna om statsstöd och kan beviljas bidrag med upp till 100 procent av sina stödberättigande kostnader. Sådana organisationer är exempelvis universitet och högskolor, forskningsinstitut samt offentliga organisationer.

   Varje projektpart ansvarar själv för att mottaget bidrag inte överstiger den stödnivå som är tillåten enligt reglerna för statligt stöd.

   Utländska organisationer är välkomna att medverka i projekten och nedlagt arbete som resulterar i stödberättigande kostnader kan då räknas in i medfinansieringen. För att kunna beviljas bidrag krävs dock att organisationen har en filial eller driftsställe i Sverige och att kostnaderna i projektet är hänförliga till filialens eller driftställets verksamhet.

  • För att vi ska ta ställning till och bedöma er ansökan måste den uppfylla vissa grundkrav, så kallade formella krav. Om dessa krav inte uppfylls kommer ansökan att avslås med hänvisning till att formella krav inte är uppfyllda. Ingen övrig motivering kommer att ges.

   Dessa krav är:

   • Projektparterna är juridiska personer
   • Konstellationen ska bestå av minst tre projektparter varav minst två är svenska företag och minst en är en svensk hamn. Se avsnitt 3 för definition av svenska företag.
   • Projektledaren är anställd hos en av projektparterna.
   • Ansökan är skriven på svenska eller engelska.
   • Organisationer med ekonomisk verksamhet som söker bidrag enligt förordningen om stöd av mindre betydelse ska bifoga ifylld blankett för stöd av mindre betydelse som finns på websidan: Statligt stöd till ekonomisk verksamhet
   • Ansökan ska upprättas enligt de instruktioner som följer av avsnitt 9.
   • Bidrag beviljas inte till organisationer som är på obestånd eller som
    genomgår likvidation eller företagsrekonstruktion, eller som hos Kronofogde­­myndigheten har obetalda skulder eller betalningsanmärkning. 
   • Är organisationen ett aktiebolag får inte hälften eller mer av aktiekapitalet vara förbrukat.
   • Vi tar kreditupplysning på alla sökande som inte är offentliga aktörer, och bidrag beviljas inte organisationer med det lägsta kreditbetyget C.

   Observera att en organisation som söker bidrag för personalkostnader måste senast när bidragsbeslutet fattas vara registrerad som arbetsgivare hos Skatteverket.

   Notera att en enskild firma eller näringsidkare inte är juridisk person. Olika arbetsplatser i en organisation, som exempelvis olika institutioner på ett universitet, räknas som en projektpart då det är en juridisk person. 

  • Vad bedömer vi?

   Projektförslagen ska ligga i linje med syfte och mål för utlysningen och bedöms utifrån följande kriterier:

   Potential
   • Det föreslagna projektets potential att bidra till en hållbar hamn i enlighet med beskrivningen i avsnitt 2.
   • Hur skalbar är den tänkta lösningen och ger ansökan en trovärdig kvantitativ beskrivning av dess effekt?
   • I vilken grad är målformuleringen tydlig och hur samlas aktörerna kring den?
   • Hur de fem systemperspektiven beskrivs i ansökan och är det tydligt att de utgör en del av systemet?
   • Projektets nyhetsvärde i relation till existerande lösningar och större satsningar inom området.
   • Projektets potential att bidra till ökad jämställdhet.
   • Hur väl projektet bedöms bidra positivt till de globala målen i Agenda 2030, och hur väl det bedöms minimera de negativa effekterna.
   Aktörer
   • Involvering av relevanta aktörer inklusive behovsägare. 
   • Engagemang hos samtliga medverkande parter.
   • Projektledarens kompetens och förmåga. 
   • I vilken utsträckning projektgruppen har tillgång till relevant kompetens inom hållbarhet.
   • Hur väl sammansatt projektteamet är när det gäller könsfördelning och hur väl makt och inflytande fördelas jämnt mellan könen i projektteamet.
   Genomförbarhet
   • Projektplanens och budgetens realism, trovärdighet och ändamålsenlighet. 
   • Kompetens och förmåga hos aktörskonstellationen i förhållande till projektmål och genomförande.
   • Hur väl jämställdhetsaspekter har integrerats i projektplanen där så är relevant.

   Hur bedömer vi?

   Bedömningen baseras på den elektroniska ansökan som lämnats in till Vinnova via e-tjänsten. Se avsnitt 9. Ansökan bedöms i konkurrens med övriga inkomna ansökningar.

   Schematiskt ser processen ut så här:

   1. De ansökningar som uppfyller kraven enligt avsnitt 6 kommer att bedömas enligt bedömningskriterier i avsnitt 7 av särskilt utsedda bedömare och sakkunniga anställda på Vinnova. Det resulterar i en ranking av ansökningarna och en rekommendation till beslut.
   2. Vinnova fattar beslut om vilka projekt som ska finansieras.
   3. Beslut meddelas till sökande.
  • När vi bedömt alla ansökningar, skickar vi ett beslut där vi antingen beviljar eller avslår er ansökan. I beslutet anger vi hur mycket bidrag varje part i projektet beviljas. Vårt beslut kan inte överklagas.

   Vad gäller om ni beviljas finansiering?

   Om vi beviljar er ansökan måste ni följa våra allmänna villkor för bidrag.Se våra allmänna villkor samt få hjälp med att förstå och uppfylla dem

   Villkoren innehåller bland annat detta:

   • Att ni ska underteckna en särskild handling där ni åter er att genomföra projektet.
   • Att ni ska rapportera era kostnader och resultat till oss regelbundet under projektet.
   • Att ni, om ni är flera parter, måste komma överens om vad som gäller för projektet i ett projektavtal, se filen "Avtalsguide" på websidan: Vinnovas allmänna villkor för finansiering
   • Hur resultatet ska komma till användning, och hur eventuell vetenskaplig publicering ska ske

   Vi kan även besluta att lägga till kompletterande särskilda villkor för enskilda projekt. De framgår i så fall av beslutet.

   För alla projekt som beviljas bidrag i den här utlysningen gäller även följande särskilda villkor:

   • Projektet ska vara representerat av minst en projektpart vid de programseminarier och -konferenser som Vinnova sammankallar till under projekttiden. Kostnad för sådan medverkan är stödberättigande.

   Kan ni behöva betala tillbaka bidrag?

   Om ni inte följer våra villkor kan ni bli återbetalningsskyldiga. Det gäller också om ni beviljats bidrag felaktigt eller med för högt belopp.

  • För att söka finansiering fyller ni i en ansökan i vår e-tjänst. Ansökan innehåller frågor om projektet, andra projektparter och budget.

   Till ansökan bifogar ni även dessa obligatoriska bilagor:

   • En projektbeskrivning enligt mall, maximalt 15 sidor.
   • CV för nyckelpersoner i projektet enligt mall, maximalt 1 sida per person. Minst ett CV per projektpart.
   • Organisationer med ekonomisk verksamhet som söker bidrag enligt förordningen om stöd av mindre betydelse ska bifoga ifylld blankett (de minimis-stöd) enligt förordning EU nr 1407/2013.

   Så går ansökningsprocessen till

   Påbörja ansökan i god tid

   Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Att fylla i mallar kan ta flera dagar, eftersom det bygger på analyser ni ska göra. Börja därför i god tid. Ni kan börja fylla i uppgifter och fortsätta vid ett senare tillfälle. När ansökan är färdig markerar ni den som klar.

   Ni kan när som helst låsa upp ansökan och göra ändringar, ända fram till sista ansökningsdag. Om ni låser upp ansökan, måste ni sedan markera den som klar för att den ska registreras när utlysningen stänger.

   Observera att ansökan skall vara inne senast klockan 14.00 den sista ansökningsdagen. När ansökningstiden har gått ut kan komplettering av ansökan endast ske på begäran från Vinnova.

  • När er ansökan registrerats skickar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. 

   Skickar ni in ansökan samma dag som utlysningen stänger, kan det ta några timmar innan ni får en bekräftelse. Om ni inte har fått en bekräftelse inom 24 timmar efter att utlysningen stängt, hör av er till oss.

   När utlysningen stängt kan ni inte ändra något i ansökan. Då kan ni bara komplettera om vi ber om det.

   Vem kan läsa er ansökan?

   Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Det innebär att vi måste lämna ut dem om de efterfrågas. Men vi sekretessbelägger information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut, exempelvis uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat.

   Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni logga in och fylla i en ansökan i vår e-tjänst för ansökningar. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Mallar och bilagor för ansökan

  Här kan ni ladda ner mallar som ni behöver bifoga i ansökan, till exempel CV-mall eller projektbeskrivningsmall. Här finns också eventuella bilagor med användbar information inför ansökan.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Att fylla i alla mallar kan ta flera dagar, eftersom de bygger på analyser ni ska göra. Börja därför ansökan i god tid. Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och fortsätta vid ett senare tillfälle.

  När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni kan när som helst låsa upp ansökan och göra ändringar, ända fram till sista ansökningsdag. Om ni låser upp ansökan, måste ni sedan klarmarkera den för att den ska registreras när utlysningen stänger. 

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt. Om du inte har fått en bekräftelse inom 24 timmar efter att utlysningen stängt, hör av dig till oss.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Claes de Serves

  Utlysningsansvarig

  +46 8 473 32 21

  Lena Dalsmyr

  Administratör

  +46 8 473 31 61

  Teknisk support

  Tekniska frågor om e-tjänsterna

  För att vara mer anonym har du har valt att stänga av vissa funktioner på vår webbplats, som till exempel att anmäla dig till vårt nyhetsbrev. Du kan ändra dina inställningar när som helst för att tillåta dessa funktioner och få en bättre upplevelse. 

  Ändra dina kakinställningar

  Diarienummer 2024-00569

  Statistik för sidan