Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Innovativa Startups steg 1 våren 2021

Är ni ett nystartat företag som vill bidra till hållbar tillväxt på en global marknad, vars verksamhet baseras på nyskapande produkter eller tjänster och har en skalbar affärsmodell? I så fall kan erbjudandet Innovativa Startups vara något för er.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Ta fram prototyper, utveckla affärsmodellen eller skapa strategier för att skydda företagets nya lösning.

Vem kan söka?

Små, nystartade företag som är yngre än fem år, har en årsomsättning lägre än två miljoner kronor och inte har delat ut vinst.

Hur mycket kan ni söka?

I detta steg kan ni söka 300 000 kronor.

Innan ni påbörjar er ansökan

Frågorna i ansökningsmallen utgår till stor del från att ni har fört en dialog med era potentiella kunder. För att kunna utforma en bra ansökan är det därför viktigt att ni förstår vem kunden och användaren är och vad de har för behov och problem. Som stöd i detta kan ni till exempel ta hjälp av det "kundtest" Almi utformat. Det är en självskattning för validering och verifiering av kundbehov och kundsituation. Notera att ni kan göra självskattningen flera gånger ifall ni inser att vissa kundfrågor behöver förbättras.

Läs mer om Almis kundtest

Viktiga datum

 • Beskrivning av erbjudandet

  • Förnyelsen av marknader, industrier och samhällen drivs och utvecklas genom konkurrerande innovativa idéer och initiativ från företag, innovatörer och entreprenörer. Utvecklingen sker under osäkerhet om vad som kommer att lyckas och endast några få kommer att bli framgångsrika. Osäkerheten och riskerna som entreprenörer, innovatörer och nystartade företag (startups) tar genom att våga testa nya teknologier, affärsmodeller och produkter/tjänster på nya innovativa sätt utgör viktiga motorer i förnyelsen av marknader, industrier och samhällen. Även om projekten inte skulle leda till de resultat man hoppats på, är individernas lärdomar värdefulla då dessa individer ofta startar nya innovativa projekt. Programmet Innovativa Startups är en av flera insatser inom ramen för Vinnovas verksamhet som bland annat avser att bidra till en mer experimentell ekonomi.

   I programmet Innovativa Startups vill Vinnova stödja unga, innovativa och jämställda företag som med hjälp av vår finansiering validerar, verifierar och utvecklar sin affär och den lösning affären bygger på. Målet är att skapa förutsättningar för företag att utveckla sina verksamheter i faser där annan finansiering är svår att få.

   På kort sikt vill vi genom denna utlysning inom Innovativa Startups bidra till:

   • ökad förmåga hos unga företag att bygga affärer genom att interagera med marknad, verifiera och validera erbjudanden och affärsmodeller
   • ökad medvetenhet hos unga företag att jobba med hållbarhet och jämställdhet som konkurrensdrivande faktorer i sina affärer

   På lång sikt vill vi genom denna utlysning bidra till:

   • fler företag som utvecklat sin affärsmässighet, växer och är lönsamma i internationell konkurrens
   • fler företag vars innovation bidrar till att skapa värde för kunden, samhället och miljön
   • ett hållbart och jämställt företagande som stärker Sveriges konkurrenskraft genom innovationer som bidrar till hållbarhetsmålen i Agenda 2030
  • Efter att projektet är avslutat förväntar vi oss att ni till exempel har:
   • vidareutvecklat er produkt, tjänst eller process
   • reducerat riskerna i er affärsmodell
   • attraherat nya kunder, finansiärer, partners, nätverk, kompetenser
   • förstärkt företagets position och utvecklat nya lärdomar och tillgångar genom projektet
   • ökat er förståelse för hur ert företag interagerar med det omgivande samhället, främst med avseende på hållbarhet och jämställdhet
  • Vi riktar oss till nystartade svenska företag som vill bidra till hållbar tillväxt på en global marknad och vars verksamhet baseras på nyskapande produkter eller tjänster och är skalbar. Vi lägger stor vikt vid hållbarhet och därför ska företagets verksamhet kunna bidra till FN:s hållbarhetsmål enligt Agenda 2030.

   Formella krav på sökande företag avseende ålder, storlek, bolagsform med mera, finns redovisade under avsnittet Formella krav för att ansökan ska bedömas. Företaget måste uppfylla samtliga krav för att bli aktuellt för bedömning och beviljande av bidrag.

  • Om hållbarhet

   Hållbarhet handlar om miljömässiga, ekonomiska och sociala aspekter och deras inverkan på samhället och miljön. Enkelt beskrivet ska en hållbar affärsmodell se till att de positiva effekterna i modellen överstiger de eventuellt negativa effekterna på samhället och/eller miljön.

   Positiva effekter > negativa effekter

   Er tjänst eller produkt kommer troligtvis ha både negativa och positiva effekter på samhället och miljön. Fundera själv på vilka effekter som kommer att skapas genom användningen av er produkt eller tjänst. Vilka intressenter kommer att påverkas antingen positivt och/eller negativt av effekterna?

   Ett exempel: Anta att ert företag driver en process för effektiv resursanvändning i verkstadsföretag. I ett större perspektiv bidrar ni till minskad skogsskövling på grund av att det behövs mindre papper och därmed krävs en mindre mängd råmaterial i produktionen. Samtidigt kan det vara så att det i er process uppkommer biprodukter som ger skadliga effekter på miljön. Kan de positiva effekterna som skapas av er affär överväga de negativa effekterna?

   Bidrar er affärsidé till Agenda 2030-målen?

   Innovationer är avgörande för att uppnå FN:s hållbarhetsmål i Agenda 2030. Ju fler innovationer baserade på hållbara affärsidéer, desto större är chansen att vi gemensamt kommer närmare målsättningen för Agenda 2030. Fundera på vilka effekter er affärsidé kommer att skapa. Kan de positiva effekterna bidra till något eller några av Agenda 2030-målen?

   De 17 globala målen är integrerade. Om affärsidén bidrar till ett av målen, påverkas ofta även ett eller flera andra mål eller delmål. I takt med att företagets affärsmodell utvecklas behöver ni kunna följa upp effekterna och tydligt påvisa att er affärsidé ger de resultat ni har utlovat.

   Jämställdhet

   Jämställdhet är en förutsättning för hållbar tillväxt och återfinns i Agenda 2030, som ett mål i sig men även som ett perspektiv som ska genomsyra arbetet med alla mål. Utlysningen ska därför bidra till en jämställd samhällsutveckling kopplat till två huvudsakliga perspektiv. 

   En aspekt handlar om att både kvinnor och män på ett jämställt sätt tar del av bidraget, deltar i och har inflytande över projektet. En annan viktig aspekt handlar om att analysera och ta ställning till om det finns jämställdhetsaspekter (kön och/eller genus) som är relevanta inom lösningens problemområde och nyttiggörande. Ett tips är att läsa mer om vad vårt arbete för jämställd innovation innebär för dig som söker bidrag från oss.

  • Hur stort bidrag kan ni söka?

   Vinnovas finansiering sker genom bidrag. Vinnova kan lämna bidrag upp till 100 procent av de stödberättigade kostnaderna, dock maximalt 300 000 kronor.

   Vad får Vinnovas bidrag användas till?

   • att identifiera och pröva en hypotes om marknaden/kundnyttan, uppskatta vilka resurser och aktiviteter som krävs för att ta företaget till nästa nivå
   • att ta fram och testa prototyper
   • att ta fram strategier för att skydda företagets nya idé eller projekt. Observera att kostnader för att ansöka om patent inte är stödberättigande.
   • att pröva olika kanaler för att nå potentiella kunder, finansiärer, partners, nätverk, kompetenser
   • att bygga en relation till potentiella kunder och samarbetsparter
   • att identifiera och pröva styrkor och svagheter gällande validering, verifiering och utveckling av affären

   Stödberättigande kostnader

   Vinnovas finansiering sker genom bidrag. Bidrag till organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet omfattas av regler om statligt stöd. Reglerna styr bland annat vilka typer av kostnader som är stödberättigande och hur stor andel av dem som får finansieras genom bidrag.

   Följande kostnadsslag får ni till exempel använda bidraget till:
   • personalkostnader och kostnader för konsulter och licenser
   • avskrivningskostnader för instrument, utrustning och byggnader som är relevanta för projektet under projekttiden
   • kostnader för material, resekostnader och liknande
   Förutsättningar för att en kostnad ska vara stödberättigande är att den bland annat ska:
   • vara faktisk och kunna styrkas
   • ha uppkommit hos det sökande företaget
   • ha uppkommit under projektperioden
   • vara fastställd i enlighet med företagets vanliga redovisningsprinciper och god redovisningssed
   • vara skälig och ha uppkommit enbart för genomförande av projektet,
   • vara i enlighet med det sökande företagets interna policys och riktlinjer, särskilt med avseende på miljö- och klimatpåverkan

   Läs mer om vilka kostnader som betraktas som stödberättigande

   Notera att obetald arbetstid (även kallad pro-bono) inte är en stödberättigad kostnad och därmed inte tillåtet som medfinansiering. Alla löner måste betalas ut och bokföras, det vill säga vara faktiska och reviderbara, precis som övriga kostnader för att de ska vara stödberättigande.

  • Hur bedömer vi?

   De ansökningar som uppfyller samtliga ovanstående formella krav granskas av minst tre särskilt utsedda bedömare som är förordnade av Vinnova.

   Vi tar inte emot kompletteringar av ansökningar i efterhand, om vi inte själva efterfrågat dessa.

   Vi tar en kreditupplysning på företag som är aktuella för finansiering, inklusive eventuella partner- och anknutna företag.

   Vad bedömer vi?

   Ansökan bedöms utifrån bedömningskriterierna nedan för att urskilja vilka projekt som har störst potential och är i behov av finansiering.

   Notera att frågan om köns- och/eller genusperspektiv, som finns i början av ansökningsmallen, också ingår som en del av vår bedömning.

   Relevans
   • i vilken mån ansökan trovärdigt visar att Vinnovas finansiering används för att validera, verifiera och utveckla den affär och den lösning affären bygger på
   • i vilken mån Vinnovas finansiering har en avgörande roll för projektets genomförande
   Potential
   • i vilken mån ansökan trovärdigt motiverar varför och hur affärsidén och lösningen är nyskapande eller avsevärt bättre än befintliga affärsidéer/lösningar inom området och på relevant marknad
   • i vilken mån ansökan visar att affärsidén och lösningen möter ett behov/en efterfrågan på marknaden och att affärsidén är skalbar
   • i vilken mån ansökan tydligt visar att företaget har immateriella tillgångar som ger ett försprång gentemot konkurrenterna
   Genomförande
   • i vilken mån ansökan tydligt visar att budget, plan och angreppssätt för projektet är relevanta i relation till projektets mål, exempelvis om personalkostnader, konsultarvoden eller indirekta kostnader är skäliga (inte för höga eller för låga)
   • i vilken mån ansökan tydligt visar att företaget planerar att nå och engagera kunder, användare, finansiärer och samarbetsparter i arbetet och hur företaget ska behålla dessa efter projektets genomförande
   Team
   • i vilken mån ansökan tydligt visar att företaget har de kompetenser, erfarenheter, nätverk och resurser som behöves för att genomföra den utveckling företaget söker pengar för
   Hållbarhet
   • i vilken mån ansökan visar att företaget bidrar positivt till FN:s hållbarhetsmål i Agenda 2030
   • i vilken mån ansökan visar att företaget strävar mot att öka sina positiva effekter och minimera sina negativa effekter ur ett hållbarhetsperspektiv
   Jämställdhet
   • i vilken mån ansökan visar att företaget argumenterat för relevans av kön och/eller genusperspektiv kopplat till företagets verksamhetsområde och/eller lösning
   • i vilken mån ansökan trovärdigt och övertygande visar på en medvetenhet om jämställdhet inom teamet och i fördelningen av nyckelpositioner inom företaget
  • För att en ansökan ska bedömas och kunna beviljas måste företaget uppfylla samtliga nedanstående formella krav. Kraven ska vara uppfyllda både vid ansökningsdeadline den 19 januari 2021 och beslutsdatumet den 15 april 2021.

   De formella kraven grundar sig på statsstödsreglerna för finansiering av nystartade företag samt EU:s definition av små och medelstora företag. Vinnovas krav är något snävare än dessa regler för att vi i denna utlysning ska nå vår avsedda målgrupp. Alla kategorier av småföretag är berättigade att söka, under förutsättning att eventuella partner- och anknutna företag tillsammans med sökande företag uppfyller personal- och omsättningskravet.

   Läs mer om EU:s definition av små och medelstora företag och vad partner- och anknutna företag.

   Ägarbilden till sökande företag ska anges i ansökan, inklusive om sökande företag omfattas av undantagsregeln och i så fall vilka/vilken ägare det gäller. Undantagsregeln finns beskriven i EU:s SMF definition på sidan 17.

   Läs mer om statsstödsreglerna för finansiering av nystartade företag

   Det är ert ansvar att säkerställa att den information ni anger i er ansökan är korrekt. Det innebär att ni står för risken vid en eventuell granskning och beslut om återkrav. Observera att ni på begäran ska kunna visa upp underlag som styrker att nedanstående stämmer vid de datum som angivits i utlysningstexten och i samband med eventuell revision.

   Vi kommer endast att bedöma ansökningar som uppfyller följande formella krav:

   • Sökande företag är ett svenskt registrerat aktiebolag som bedriver verksamhet i Sverige. Med svenskt aktiebolag anses i detta fall även utländska aktiebolag som har en svensk filial registrerad hos Bolagsverket. Projektet ska bedrivas av den svenska filialen, som också ska bära kostnaderna.
   • Sökande företag har maximalt 49 anställda, observera att detta inkluderar eventuella partner- och anknutna företag
   • Sökande företag är yngre än fem år (vid beslutstillfället 15 april 2021), det vill säga registrerat tidigast 15 april 2016. Är företaget ett nyförvärvat lagerbolag beräknas åldern på företaget från när företaget registrerades hos Bolagsverket (Bolagsverkets registreringsdatum gäller)
   • Sökande företag är inte börsnoterat
   • Sökande företag har inte tagit över ett annat företags verksamhet
   • Sökande företag har inte delat ut vinst
   • Sökande företag har inte bildats genom en företagskoncentration (om inte samtliga företag som koncentrerades var yngre än fem år)
   • Sökande företag har en nettoomsättning eller balansomslutning lägre än två miljoner kronor i det senaste bokslutet (räkenskapsåret 2019 eller 2020). Om ett bokslut inte upprättats ännu får ni uppskatta nettoomsättningen och balansomslutningen för räkenskapsåret 2020. Observera att detta inkluderar eventuella partner- och anknutna företag.
   • Sökande företag har skickat in max en ansökan.
   • Sökande företag har inget pågående projekt eller ansökan för beredning inom programmet Innovativa Startups eller Innovationsprojekt i företag.

   Dessutom ska projektledaren för projektet vara anställd i eller firmatecknare för sökande företag under projekttiden.

   Obligatoriska bilagor
   • dokument motsvarande registreringsbevis för utländska företag, exempelvis om sökande företag har en utländsk ägare eller dotterbolag (i de fall som det är aktuellt)
   Frivillig bilaga
   • en bilaga på maximalt två sidor, till exempel illustrationer eller förklarande diagram

   Observera att inga andra bilagor än de som är efterfrågade får bifogas ansökan.

  • Om våra beslut

   Beviljade bidrag beslutas med stöd av artikel 22 i EU-kommissionens förordning nr 651/2014, stöd till nystartade företag.

   Bidrag kan komma att beviljas med stödgrunden ”Stöd av mindre betydelse” även kallat ”de minimis”, enligt EU-kommissionens förordning nr 1407/2013.

   Stödgrunden framgår av beslutet och styr även vilka kostnader som är stödberättigande.

   Vårt beslut om att bevilja eller avslå en ansökan kan inte överklagas.

   Villkor för beviljade projekt

   Företag som blir beviljade finansiering måste följa Vinnovas allmänna villkor som gäller vid beslutsdatumet. De allmänna villkoren innehåller bland annat regler om förutsättningar för utbetalning, uppföljning, rapportering och nyttiggörande av resultat.

   Vi kan komma att göra återkommande uppföljningar av effekter från till exempel marknadsintroduktioner och följdinvesteringar i upp till tio år efter att projektet avslutats.

   Om ni inte följer Vinnovas villkor kan ni bli återbetalningsskyldiga. Det gäller också om ni lämnar oriktiga uppgifter, beviljats bidrag felaktigt eller med för högt belopp.

  • Datum
   Ändring
   05 nov 2020
   Uppdatering av hyperlänken Formella krav för att ansökan ska bedömas i avsnitt 3.
   05 nov 2020
   Uppdatering av titel på rubrik nummer 7.
   05 nov 2020

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni logga in och fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Att fylla i alla mallar kan ta flera dagar, eftersom de bygger på analyser ni ska göra. Börja därför ansökan i god tid. Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och fortsätta vid ett senare tillfälle.

  När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni kan när som helst låsa upp ansökan och göra ändringar, ända fram till sista ansökningsdag. Om ni låser upp ansökan, måste ni sedan klarmarkera den för att den ska registreras när utlysningen stänger. 

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Finansierade projekt

  Diarienummer 2020-00227

  Statistik för sidan