World Village of Women Sports

Diarienummer
Koordinator WORLD VILLAGE OF WOMEN SPORTS AB
Bidrag från Vinnova 750 000 kronor
Projektets löptid november 2011 - april 2012
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering
Ansökningsomgång Utmaningsdriven innovation - Steg 1 initiering 2011

Syfte och mål

Syftet var att tillsammans med en bred konstellation bestående av representanter för såväl akademin som näringslivet och idrottsrörelsen söka former för gemensamma projekt för att få fler fysiskt aktiva. Svaren har sökts i nya produkter och tjänster samt processer i samverkan med och mellan olika aktörer. Kund/brukare har i projektet varit fysiskt aktiva eller inaktiva kvinnor. Målet har varit att med ökad kunskap och kunskapsutbyte, söka metoder och processer för samarbete och innovation vilket kommer att resultera i konkreta projekt i fas B.

Resultat och förväntade effekter

En multidisciplinär forskargrupp har bildats för att söka kunskap om kvinnors hälsa. Ett internationellt vetenskapligt råd är tillsatt och kommer att verka som rådgivare och kontaktnät för kunskapsutbyte över nationsgränserna. Forskargruppen kommer att utvecklas och utökas under fas B och genomföra olika aktiviteter i syfte att söka kommersialisering av forskningen inom WVWS. Kund- och brukargrupper har identifierats och kommer vara en viktig part i projektutvecklingen och utveckla tjänster och produkter som kan stimulera till ökad fysisk aktivitet och bidra till ökad hälsa.

Upplägg och genomförande

En viktig frågeställning har varit hur skapa en helhet i innovationscykeln. Hur kan samverkan mellan samhälle, näringsliv, idrott och akademi skapa förutsättningar för innovativa och tillväxtskapande aktiviteter. Möten och workshops har genomförts med och mellan aktörer i konstellationen. Nya har lockats till projektet. Ny kunskap har inhämtats. Inspiration och erfarenhetsutbyte på nationella/ internationella konferenser har erhållits. I fas-B kommer vi att presentera projekt med tillväxtpotential och en konstellation där slutanvändarens behov finns representerat.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.