Standardisering för elvägssystem - En undersökning av centrala standarder för elvägars utveckling

Diarienummer
Koordinator Statens väg- och transportforskningsinstitut - Statens väg- och transportforskningsinstitut, Göteborg
Bidrag från Vinnova 640 000 kronor
Projektets löptid mars 2019 - februari 2020
Status Pågående
Utlysning Att stärka Sveriges roll inom internationell standardisering
Ansökningsomgång Standardisering för att nå ut på nya marknader

Syfte och mål

Studiens syfte är att öka kunskapen om och behovet av standardisering för att främja etablering och expansion av elvägssystem. Projektets målsättning är att utföra en breddad kartläggning och analys av centrala standarder som direkt eller indirekt berör elvägar på nationell, europeisk och global nivå.

Förväntade effekter och resultat

Resultaten förväntas i stort bidra till ny kunskap om standardisering, som i sin tur förväntas få effekt för att innovationsområdet elvägar ska få större chanser att nå sin fulla potential. Som förväntat resultat ingår även formulering av konkreta rekommendationer för hur nytt standardiseringsarbete för elvägar kan initieras. Effekten av rekommendationerna kan förväntas vara att svenska företag får större chanser för tillträde till nya marknader för elvägar genom att få reda på vilka forum för standardisering som är aktuella att engagera sig i strategiskt.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet har tre faser: Fas 1 - Kartläggning, Fas 2 - Analys, visionsformulering och Fas 3 Rekommendationsformulering. Följande huvudsakliga aktiviteter är aktuella under faserna: - Arbetsmöten (projektinterna) - Workshops/diskussionspaneler (projektdeltagare samt externa deltagare) - Seminarier (med inbjudna externa deltagare) - Informationsmöten (projektdeltagare och externa deltagare) - Intervjuer med intressenter och experter, direkt och via frågeformulär - Litteraturstudier och analyser - Rapportskrivning och presentationer

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 2 april 2019

Diarienummer 2019-01085

Statistik för sidan