Spray 2

Diarienummer
Koordinator ASTAZERO AB
Bidrag från Vinnova 1 480 200 kronor
Projektets löptid december 2015 - mars 2017
Status Avslutat
Utlysning Trafiksäkerhet och automatiserade fordon - FFI
Ansökningsomgång FFI -Trafiksäkerhet och automatiserade fordon - 2015-09-15
Slutrapport 2015-04837_SV.pdf (pdf, 847 kB)

Syfte och mål

Spray2 syftar till att kartlägga förutsättningarna att testa och verifiera predikterande och varnande sensorteknik och detektionsalgoritmer under påverkan av regn och dimma. Projektets mål att framta en provmetod med repeterbarhet och säkerhet samt god ekonomi. Har i stort uppfyllt detta mål men behöver i vissa avsnitt förbättras

Resultat och förväntade effekter

I anläggningen vid AstaZero kan väderförhållanden repeteras med både regn och dimma. Vid försöken kunde dock konstateras att variationerna i intensitet, framför allt vad gällde regn, var relativt stora. Men kan förbättras i stabil provmiljö genom ackumulatortank samt kontollerat vattenflöde.

Upplägg och genomförande

Definiera referenser på önskade provningsförhållanden med hjälp av akademin (MIU) Tillse att referenserna är spårbara samt överförbara till AstaZero, s demonstrationsanläggning. Validera om provmetodiken fungerar i en sluten miljö

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 februari 2020

Diarienummer 2015-04837

Statistik för sidan