Social innovation i samhällsplanering

Diarienummer 2017-04760
Koordinator Göteborgsregionens kommunalförbund
Bidrag från Vinnova 2 467 989 kronor
Projektets löptid december 2017 - november 2019
Status Pågående
Utlysning Social innovation - temasatsning
Ansökningsomgång Social innovation - Challenge-driven innovation 2017

Syfte och mål

Det övergripande målet med projektet är att stärka social sammanhållning och minska boendesegregationen i Göteborgsregionen samt att öka tillgängligheten till den regionala bostadsmarknaden. Specifikt handlar det om att (1) i ett innovationslabb utveckla och testa metoder som kommuner kan använda i samhällsplaneringen i syfte att stärka social hållbarhet och motverka bostadssegregation, (2) genomföra workshops och seminarier i syfte att öka kunskapen hos de olika professionerna som medverkar i syfte att stärka den sociala dimensionen i samhällsplaneringen.

Förväntade effekter och resultat

Efter genomfört projekt har en struktur och organisation upprättats i medverkande kommuner som långsiktigt stödjer införande och uppskalning av sociala innovationer på lokal nivå. Medverkande kommuner har ökad kompetens för att åstadkomma lösningar som stärker det sociala perspektivet i de kommunala planprocesserna. Det leder till ett minskat utanförskap, socialt blandat boende och goda livsmiljöer genom ökad delaktighet samt utveckling av nya arbetssätt som främjar tvärsektoriellt arbete och dialog. Detta för att säkerställa en inkluderande region för alla.

Planerat upplägg och genomförande

Ett regionalt innovationslabb testar nya arbetssätt och konkreta metoder i pågående samhällsplaneringsprocesser i faktiska boendemiljöer i Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Partille och Stenungsund. Parallellt med det lokala arbetet sker även gemensamma workshops med samtliga kommuner i projektet, för att säkerställa en gemensam läroprocess och erfarenhetsutbyte. RISE bidrar med kunskaps och metodstöd. Dessutom anordnar GR kunskapsbyggande seminarier som syftar till att öka kunskap och sprida testresultat i hela regionen.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.