Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Smart flöde av tillgångsinformation

Diarienummer
Koordinator Triona AB
Bidrag från Vinnova 1 823 487 kronor
Projektets löptid september 2020 - december 2021
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet InfraSweden
Ansökningsomgång SIP InfraSweden2030 - hösten 2019 Uppkoppling, digitalisering, automation och AI i transportinfrastrukturen

Syfte och mål

Infrastruktur utgör ett multidisciplinärt område där tillgång till korrekta och fullständiga data är en förutsättning för en effektiv tillgångsförvaltning. Projektet har syftat till att undersöka om teknologier och standarder för länkade data och semantisk web kan användas för att överföra data som levereras från varierande källor till tillämpningar för tillgångsförvaltning hos en infrastrukturförvaltare och därigenom bidra till effektiva och automatiserade dataflöden för data med hög kvalitet.

Resultat och förväntade effekter

Dagens dataflöden kännetecknas av många manuella moment och många gånger komplicerad och kostsam datainsamling till proprietära ”data-öar” för tillgångsförvaltning, vilket leder till brister i datakvalitet samt att befintliga datatillgångar inte nyttiggörs. Projektet har visat att teknologier och standarder för länkade data och semantisk web kan utgöra en essentiell komponent för att åstadkomma automatiserade dataflöden där olika datakällor och tillämpningssystem kan göras interoperabla och därigenom kommer till nytta i verksamheten.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts i fyra arbetspaket, enligt följande: - Arbetspaket 1 (Planering samt specifikation av lösning och dataflöden) - Arbetspaket 2 (Ta fram en Proof-of-concept lösning) - Arbetspaket 3 (Ta fram en fördjupad lösning) - Arbetspaket 4 (Presentation och redovisning) Tillsammans med behovsägarna Trafikverket och Statens vegvesen har den tekniska lösningen samt relevanta testfall och testdata tagits fram, vilka använts för att verifiera den tekniska lösningen. Detta upplägg har varit ett mycket bra sätt att arbeta!

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 9 mars 2022

Diarienummer 2020-00377

Statistik för sidan