Policyrelaterade förutsättningar för en hållbar omställning till biobaserade plaster

Diarienummer
Koordinator Stiftelsen Chalmers Industriteknik
Bidrag från Vinnova 968 000 kronor
Projektets löptid december 2018 - mars 2020
Status Pågående
Utlysning Cirkulär och biobaserad ekonomi
Ansökningsomgång Cirkulär och biobaserad ekonomi, från teori till praktik

Syfte och mål

Projektet syftar till att skapa förutsättningar och vägledning för hållbara ställningstaganden hos tillverkande, upphandlande och användande organisationer när det gäller biobaserade plaster. Detta skall ske genom att synliggöra de policyrelaterande frågor och utmaningar som styr hur dessa ställningstaganden tas. På så sätt kan tryggheten i beslut att använda biobaserade plaster för ökad hållbarhet ökas. Målet är att ta fram en vägledning till hållbara beslut vid en omställning till biobaserade plaster och en tydlig bild över möjligheter och hinder för en sådan omställning.

Förväntade effekter och resultat

Projektet ämnar till att ge en tydlig bild av existerande och planerade såväl policyer och policyinstrument som hinder och möjligheter för en omställning till biobaserade plaster. Vidare skall projektet ta fram en vägledning för hur upphandlingskrav för produkter gjorda utav biobaserade plaster skall sättas och hur man ska säkerställa att en hållbar upphandling av sådana produkter sker. Effekten av dessa är en ökad trygghet vid beslut som rör omställningen till biobaserade plaster vilket på långsikt kan resultera i en positiv effekt på klimatet.

Planerat upplägg och genomförande

I ett första skede av projektet ska existerande och planerade policyer med tillhörande instrument analyseras. Parallellt kommer möjligheter och hinder som idag finns för en omställning av biobaserade plaster kartläggas, detta kommer att ske bla genom intervjuer av relevanta aktörer. Resultaten från denna analys och kartläggning kommer att användas för att besvara frågeställningar kring detta som uppkommer vid upphandling eller när upphandlingskrav skall sättas. En plan ska tas fram och genomföras för hur resultaten från projektet skall spridas på bästa sätt, tex via workshops.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 10 januari 2020

Diarienummer 2018-04712

Statistik för sidan