Plattformsstrategi för svensk processautomation

Diarienummer
Koordinator Luleå tekniska universitet - ProcessIT Innovations
Bidrag från Vinnova 750 000 kronor
Projektets löptid november 2011 - mars 2012
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering
Ansökningsomgång Utmaningsdriven innovation - Steg 1 initiering 2011

Syfte och mål

Målet efter projektform C är en implementerad industriplattform. Detta A projekt syftade till att idéutveckla och skapa förutsättningar för denna industriplattform så att en stark dokumenterad grund finns för fortsatt arbete. Projektet har identifierat en teknikinriktning på projektet mot integrations- virtualiseringstjänster och en tillhörande marknadsplats som ska bidra till ökad innovationstakt. Baserat på inriktningen på projektet framgent har nya relevanta aktörer knutits till projektet.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har resulterat i uppbyggnaden av en stark konstellation som både täcker in användare, applikationsleverantörer, systemleverantörer och branschorganisationer. Projektet har identifierat viktiga utmaningar för användarna och leverantörerna vilka utgör utgångspunkter för det fortsatta arbetet i ett steg B. Projektet har knutit till sig branschorganisationer för att skapa bred förankring för industriplattformen. Vidare har projektet resulterat i en B ansökan

Upplägg och genomförande

Inom projektets teknikspår och användningsspår har omvärldsbevakning och dialoger genomförts för att vidareutveckla idéerna. Tre workshops och ett antal telefonmöten har genomförts där båda områdena diskuterats. De tre arbetsmötena har genomförts hos ABB, Boliden samt SCA Obbola. Vidare har konstellationen utökats till att även innefatta branschorganisationer och projektledningen har haft dialog med dessa för att förankra men också ta tillvara på dessa aktörers synpunkter på projektet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.