Omställning till cirkulär ekonomi - Hur kan lantbrukssektorn bidra?

Diarienummer
Koordinator Högskolan i Halmstad - Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid januari 2019 - oktober 2020
Status Pågående
Utlysning Cirkulär och biobaserad ekonomi
Ansökningsomgång Cirkulär och biobaserad ekonomi, från teori till praktik

Syfte och mål

Projektet kommer att tillsammans med lantbruksföretag i det befintliga klustret Vessige biogas AB och Falkenbergs kommun arbeta fram nya affärsmodeller för gårdsbaserad biogasproduktion som inkluderar hela värdekedjan och tar tillvara restprodukter så att modellerna bidrar till cirkulär ekonomi. Dessa lösningar och modeller kommer att bidra till lantbruksföretagens lönsamhet, kommunens klimatmål samt bidra till att mindre fossilbaserade råvaror (bränsle och konstgödning) behövs. Modellerna som tas fram i regional kontext kan spridas nationellt och internationellt.

Förväntade effekter och resultat

Samhället behöver ställa om till en mer cirkulär ekonomi. Lantbruksföretag har potential att genomföra en omställning genom att utveckla nya cirkulära affärsmodeller inkluderande biogas- och biogödselproduktion. Detta projekt ska bidra till omställningen genom att tre projektparter (Högskolan i Halmstad, Vessige biogas AB och Falkenbergs kommun) i samverkan undersöker vilka hinder och drivkrafter som finns för att utveckla de cirkulära affärsmodellerna samt vilken policyutveckling och beteendeförändring som kan driva på mot en cirkulär ekonomi i lantbrukssektorn.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer att inledas med en omvärldsanalys av vilka cirkulära lösningar som införts nationellt och internationellt inom lantbruk. Workshops med intressenter och enkät- och intervjustudier ska ta reda på hur produktion och avsättning för biogas och biogödsel kan säkras samt vilka standarder, styrmedel och lagar som främjar de cirkulära lösningarna. Ny kunskap ska tas fram som ökar lantbruksföretagares beredskap för att utveckla och implementera cirkulära affärsmodeller. Nya lösningar utvecklas och nyttiggörs för en bred användning nationellt och internationellt.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 23 april 2020

Diarienummer 2018-04684

Statistik för sidan