Maskininlärning för hemsjukhusvård

Diarienummer
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Institutionen för Medicinteknik och Hälsosystem
Bidrag från Vinnova 172 000 kronor
Projektets löptid mars 2019 - december 2019
Status Avslutat
Utlysning Individrörlighet för innovation och samhällsnytta
Ansökningsomgång Arbeta tillfälligt i annan bransch - innovation inom artificiell intelligens (AI)

Syfte och mål

Projektets mål har varit att undersöka möjligheten att applicera maskininlärning inom vården och då särskilt inom hemsjukhusvården. Fokus har varit på patientdata som inte är bilder och bildbehandling. Flertalet diskussioner med olika personalkategorier samt patientrepresentanter har skett där AIns användning och krav har presenterats och diskuterats, vilket lett till ökad förståelse bland alla involverade.

Resultat och förväntade effekter

Syftet med AI är att kunna sänka vårdkostnader, korta vårdtider, maximera patienters livskvalitet under sjukdomsförloppet, bättre hantera multisjuka och kroniskt sjuka, samt tidigare upptäcka försämrade tillstånd så att behandling kan ske i tid innan fler medicinska komplikationer uppstår. Särskilt det sistnämnda är ett resultat som vi kommer att arbeta vidare med och då framförallt tillsammans med anestesiologer på avdelningen för perioperativ medicin och intensivvård.

Upplägg och genomförande

Genomförandet av projektet bestod i utbyte av personal (Martin Jacobsson) från Kungliga tekniska högskolan (KTH), Institutionen för medicinteknik och hälsosystem till Karolinska universitetssjukhuset IT. Martin har dels varit med i ett projekt kring hemsjukhusvård och dels undersökt möjligheterna till att komplettera sjukhusets verktyg för insamling av patientmätdata med AI-verktyg. Han har suttit på plats i K’s lokaler i Solna samt deltagit i flertalet möten och konferenser.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 30 januari 2020

Diarienummer 2018-04349

Statistik för sidan